Search Legislation

Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Caerffili (Cymunedau) 2010

What Version

 Help about what version

Opening Options

 Help about opening options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2010 Rhif 934 (Cy.96)

LLYWODRAETH LEOL, CYMRU

Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Caerffili (Cymunedau) 2010

Gwnaed

12 Mawrth 2010

Yn dod i rym

1 Ebrill 2010

Mae'r Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru, yn unol ag adrannau 54(1) a 58(2) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972(1), wedi cyflwyno adroddiad i Weinidogion Cymru, dyddiedig Gorffennaf 2009, ar adolygiad y Comisiwn o'r cymunedau mewn rhan o Fwrdeistref Sirol Caerffili, a'i argymhellion ar gyfer y cymunedau hynny.

Penderfynodd Gweinidogion Cymru roi effaith i argymhellion y Comisiwn heb eu haddasu.

Aeth mwy na chwe wythnos heibio er pan gyflwynwyd y cynigion hynny i Weinidogion Cymru.

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Gorchymyn canlynol, drwy arfer y pwerau a roddwyd i'r Ysgrifennydd Gwladol gan adran 58(2) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, ac a freiniwyd bellach ynddynt hwy, i'r graddau y maent yn arferadwy o ran Cymru(2):

Enwi a chychwyn

1.—(1Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Caerffili (Cymunedau) 2010.

(2At unrhyw ddiben a bennir yn rheoliad 4(1) o'r Rheoliadau, daw'r Gorchymyn hwn yn weithredol ar y diwrnod ar ôl y diwrnod y gwneir y Gorchymyn.

(3At bob diben arall, daw'r Gorchymyn hwn i rym ar 1 Ebrill 2010, a'r diwrnod hwnnw yw'r diwrnod penodedig at ddibenion y Rheoliadau.

Dehongli

2.  Yn y Gorchymyn hwn—

 • ystyron “Map A” (“Map A”), “Map B” (“Map B”),“Map C” (“Map C”), “Map D” (“Map D”), “Map E” (“Map E”), “Map F” (“Map F”), “Map G” (“Map G”), “Map H” (“Map H”), “Map I” (“Map I”), “Map J” (“Map J”), “Map K” (“Map K”), “Map L” (“Map L”), “Map M” (“Map M”) a “Map N” (“Map N”) yw'r mapiau a farciwyd, yn eu trefn, fel mapiau A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ac N o Orchymyn Bwrdeistref Sirol Caerffili (Cymunedau) 2010, ac a adneuwyd yn unol â rheoliad 5 o'r Rheoliadau;

 • ystyr “y Rheoliadau” (“the Regulations”) yw Rheoliadau Newidiadau i Ardaloedd Llywodraeth Leol 1976(3); ac

os dangosir bod ffin ar fap yn rhedeg ar hyd ffordd, llinell reilffordd, troetffordd, cwrs dŵr neu nodwedd ddaearyddol debyg, rhaid ei thrin fel pe bai'n rhedeg ar hyd llinell ganol y nodwedd.

3.  Gwneir newidiadau yn ardal llywodraeth leol Bwrdeistref Sirol Caerffili yn unol â darpariaethau canlynol y Gorchymyn hwn.

Caerffili a Phenyrheol Trecenydd ac Energlyn – newid yn yr ardaloedd cymunedol a ffiniau wardiau a newidiadau canlyniadol i'r trefniadau etholiadol

4.  Mae'r rhan o gymuned Caerffili a ddangosir â llinellau ar Fap A—

(a)yn cael ei throsglwyddo i gymuned Penyrheol Trecenydd ac Energlyn;

(b)yn ffurfio rhan o ward Trecenydd o gymuned Penyrheol Trecenydd ac Energlyn; ac

(c)yn ffurfio rhan o adran etholiadol Penyrheol.

5.  Mae'r rhan o gymuned Penyrheol Trecenydd ac Energlyn a ddangosir â llinellau ar Fap B—

(a)yn cael ei throsglwyddo i gymuned Caerffili;

(b)yn ffurfio rhan o ward Cwrt Rawlins o gymuned Caerffili; ac

(c)yn ffurfio rhan o adran etholiadol St. Martins.

6.  Mae'r rhan o gymuned Caerffili a ddangosir â llinellau ar Fap C bellach yn ffurfio ward Cwrt Rawlins, a newidir ward Watford yn gyflin â ffin newydd y ward cymunedol.

7.  Yng nghymuned Caerffili, nifer y cynghorwyr sydd i'w hethol dros ward y Castell yw 2, dros ward Cwrt Rawlins yw 2, a thros ward Watford yw 1.

8.  Yng nghymuned Penyrheol Trecenydd ac Energlyn nifer y cynghorwyr sydd i'w hethol dros ward Penyrheol yw 4.

Caerffili a'r Fan – newid yn yr ardaloedd cymunedol a ffiniau wardiau a newidiadau canlyniadol i'r trefniadau etholiadol

9.  Mae'r rhan o gymuned y Fan a ddangosir â llinellau ar Fap D—

(a)yn cael ei throsglwyddo i gymuned Caerffili;

(b)yn ffurfio rhan o ward Tonyfelin; ac

(c)yn ffurfio rhan o adran etholiadol Morgan Jones.

10.  Mae'r rhan o gymuned Caerffili a ddangosir â chroeslinellau ar Fap D—

(a)yn cael ei throsglwyddo o ward Twyn; a

(b)yn ffurfio rhan o ward Tonyfelin.

Penyrheol Trecenydd ac Energlyn a Llanbradach a Phwll-y-Pant – newid yn yr ardaloedd cymunedol a ffiniau wardiau a newidiadau canlyniadol i'r trefniadau etholiadol

11.  Mae'r rhan o gymuned Llanbradach a Phwll-y-Pant a ddangosir â llinellau ar Fap E—

(a)yn cael ei throsglwyddo i gymuned Penyrheol Trecenydd ac Energlyn;

(b)yn ffurfio rhan o ward Energlyn; ac

(c)yn ffurfio rhan o adran etholiadol Penyrheol.

12.  Mae'r rhan o gymuned Penyrheol Trecenydd ac Energlyn a ddangosir â llinellau ar Fap F—

(a)yn cael ei throsglwyddo o ward Trecenydd; a

(b)yn ffurfio rhan o ward Energlyn.

Llanbradach a Phwll-y-Pant a Chaerffili – newid yn yr ardaloedd cymunedol a newidiadau canlyniadol i'r trefniadau etholiadol

13.  Mae'r rhan o gymuned Caerffili a ddangosir â llinellau ar Fap G—

(a)yn cael ei throsglwyddo i gymuned Llanbradach a Phwll-y-Pant;

(b)yn ffurfio rhan o ward Pwll-y-Pant; ac

(c)yn ffurfio rhan o adran etholiadol Llanbradach.

Maesycwmer a Phengam – newid yn yr ardaloedd cymunedol a newidiadau canlyniadol i'r trefniadau etholiadol

14.  Mae'r rhan o gymuned Maesycwmer a ddangosir â llinellau ar Fap H—

(a)yn cael ei throsglwyddo i gymuned Pengam;

(b)yn ffurfio rhan o ward Pengam; ac

(c)yn ffurfio rhan o adran etholiadol Pengam.

15.  Mae'r rhan o gymuned Pengam a ddangosir â chroeslinellau ar Fap H—

(a)yn cael ei throsglwyddo i gymuned Maesycwmer;

(b)yn ffurfio rhan o ward Maesycwmer; ac

(c)yn ffurfio rhan o adran etholiadol Maesycwmer.

Maesycwmer a Pontllanfraith – newid yn yr ardaloedd cymunedol a newidiadau canlyniadol i'r trefniadau etholiadol

16.  Mae'r rhan o gymuned Maesycwmer a ddangosir â llinellau ar Fap I—

(a)yn cael ei throsglwyddo i gymuned Pontllanfraith;

(b)yn ffurfio rhan o ward Pontllanfraith; ac

(c)yn ffurfio rhan o adran etholiadol Pontllanfraith.

17.  Mae'r rhan o gymuned Pontllanfraith a ddangosir â chroeslinellau ar Fap I—

(a)yn cael ei throsglwyddo i gymuned Maesycwmer;

(b)yn ffurfio rhan o ward Maesycwmer; ac

(c)yn ffurfio rhan o adran etholiadol Maesycwmer.

Pengam a Chefn Fforest – newid yn yr ardaloedd cymunedol a newidiadau canlyniadol i'r trefniadau etholiadol

18.  Mae'r rhannau o gymuned Pengam a ddangosir â llinellau ar Fap J a Map K—

(a)yn cael eu trosglwyddo i gymuned Cefn Fforest;

(b)yn ffurfio rhan o ward Cefn Fforest; ac

(c)yn ffurfio rhan o adran etholiadol Cefn Fforest.

Rhisga – diddymu ardal gymunedol bresennol er mwyn creu dwy ardal gymunedol newydd

19.—(1Diddymir y gymuned bresennol Rhisga, a rhennir yr ardal er mwyn ffurfio dwy gymuned newydd, sef Dwyrain Rhisga a Gorllewin Rhisga, fel y'u dangosir ar Fap L a Map M.

(2Mae'r gymuned newydd Dwyrain Rhisga yn ffurfio rhan o adran etholiadol Dwyrain Rhisga.

(3Mae'r gymuned newydd Gorllewin Rhisga yn ffurfio rhan o adran etholiadol Gorllewin Rhisga.

Pen-maen a Chrymlyn – newid yn yr ardaloedd cymunedol a newidiadau canlyniadol i'r trefniadau etholiadol

20.  Mae'r rhan o gymuned Crymlyn a ddangosir â llinellau ar Fap N—

(a)yn cael ei throsglwyddo i gymuned Pen-maen;

(b)yn ffurfio rhan o ward Pen-maen; ac

(c)yn ffurfio rhan o adran etholiadol Pen-maen.

Carl Sargeant

Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, un o Weinidogion Cymru

12 Mawrth 2010

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae'r Gorchymyn hwn, a wnaed yn unol ag adran 58(2) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, yn rhoi effaith i gynigion gan y Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i Gymru (“y Comisiwn”), a gyflwynodd ei adroddiad yng Ngorffennaf 2009 ar ei adolygiad o'r ffiniau ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. Yr oedd adroddiad y Comisiwn yn argymell newid ffiniau cymunedau Bedwas, Tretomas a Machen, Y Coed Duon, Tref Caerffili, Cefn Fforest, Llanbradach a Phwll-y-Pant, Maesycwmer, Pengam, Pen-maen, Penyrheol Trecenydd ac Energlyn, Pontllanfraith, Rhisga a'r Fan. Mae'r Gorchymyn hwn yn rhoi effaith i argymhellion y Comisiwn heb addasiad.

Mae printiau o fapiau sy'n dangos y ffiniau diwygiedig wedi eu hadneuo yn y mannau canlynol, a gellir eu harchwilio yno yn ystod yr oriau swyddfa arferol: swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Canolfan Busnes a Thechnoleg Tredomen, Parc Busnes Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7FN; a swyddfeydd Llywodraeth Cynulliad Cymru, Parc Cathays, Caerdydd, yn yr Is-adran Polisi Llywodraeth Leol.

(2)

Trosglwyddwyd pwerau'r Ysgrifennydd Gwladol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672) ac maent bellach wedi'u breinio yng Ngweinidogion Cymru yn rhinwedd paragraff 30 o Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p.32).

(3)

O.S. 1976/246 (fel y'i diwygiwyd gan amryfal offerynnau statudol ond nad yw'r diwygiadau hynny'n berthnasol i'r offeryn statudol hwn).

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources