Search Legislation

Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2010

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Rheoliadau 4, 10, 15 ac 17

ATODLEN 1Crynodiadau neu Werthoedd

RHAN 1Iachusrwydd

TABL A: PARAMEDRAU MICROBIOLEGOL

Crynodiadau a gwerthoedd rhagnodedig

ParamedrauCrynodiad neu werth uchafUnedau mesur
Escherichia coli (E. coli)0Nifer/100ml
Enterococi0Nifer/100ml
Yn achos dŵr mewn poteli neu gynwysyddion :
Escherichia coli (E. coli)0Nifer/250ml
Enterococi0Nifer/250ml
Pseudomonas aeruginosa0Nifer/250ml
Cyfrifiad cytrefi 22°C100Nifer/ml
Cyfrifiad cytrefi 37°C20Nifer/ml

TABL B: PARAMEDRAU CEMEGOL

Crynodiadau a gwerthoedd rhagnodedig

ParamedrauCrynodiad neu werth uchafUnedau mesur
(i)

Mae'r gwerth paramedrig yn cyfeirio at y crynodiad monomerau gweddillol yn y dŵr fel y'i cyfrifir yn ôl manylebau o uchafswm y gollyngiad o'r polymer cyfatebol mewn cyffyrddiad â dŵr. Rheolir hyn drwy gyfrwng manylebau cynnyrch.

(ii)

Gweler hefyd y fformiwla nitrad-nitraid yn rheoliad 4(c).

(iii)

At y dibenion hyn, ystyr “plaleiddiaid” yw:

 • pryfleiddiaid organig

 • chwynleiddiaid organig

 • ffyngleiddiaid organig

 • nematoleiddiaid organig

 • gwiddonleiddiaid organig

 • algaleiddiaid organig

 • llygodleiddiaid organig

 • llysnafeddleiddiaid organig

a chynhyrchion perthynol (ymhlith eraill, rheoleiddwyr tyfiant) a'u metabolion a'u cynhyrchion diraddio ac adweithio perthnasol.

Y plaleiddiaid hynny, yn unig, sy'n debygol o fod yn bresennol mewn cyflenwad penodol sydd angen eu monitro.

(iv)

Ystyr “cyfanswm plaleiddiaid” yw swm y crynodiadau o'r plaleiddiaid unigol a ganfyddir ac a feintiolir yn y broses monitro.

(v)

Y cyfansoddion penodedig yw:

 • benso(b)fflworanthen

 • benso(k)fflworanthen

 • benso(ghi)perylen

 • indeno(1,2,3-cd)pyren.

Mae'r gwerth paramedrig yn gymwys i swm y crynodiadau o'r cyfansoddion unigol a ganfyddir ac a feintiolir yn y broses monitro.

(vi)

Mae'r gwerth paramedrig yn gymwys i swm y crynodiadau o'r cyfansoddion unigol a ganfyddir ac a feintiolir yn y broses monitro.

(vii)

Y cyfansoddion penodedig yw:

 • clorofform

 • bromofform

 • dibromocloromethan

 • bromodicloromethan.

Mae'r gwerth paramedrig yn gymwys i swm y crynodiadau o'r cyfansoddion unigol a ganfyddir ac a feintiolir yn y broses monitro.

Acrylamid (i)0.10μg/l
Antimoni5.0μg/l
Arsenig10μg/l
Bensen1.0μg/l
Benso(a)pyren0.010μg/l
Boron1.0mg/l
Bromad10μg/l
Cadmiwm5.0μg/l
Cromiwm50μg/l
Copr2.0mg/l
Cyanid50μg/l
1, 2 dicloroethan3.0μg/l
Epiclorohydrin (i)0.10μg/l
Fflworid1.5mg/l
Plwm25 (tan 25 Rhagfyr 2013)μg/l
10 (o 25 Rhagfyr 2013 ymlaen)μg/l
Mercwri1.0μg/l
Nicel20μg/l
Nitrad (ii)50mg/l
Nitraid(ii)0.5 (neu 0.1 yn achos gweithfeydd trin)mg/l
Plaleiddiaid (iii)
 • Aldrin

0.030μg/l
 • Dieldrin

0.030μg/l
 • Heptaclor

0.030μg/l
 • Heptalor epocsid

0.030μg/l
 • Plaleiddiaid eraill

0.10μg/l
 • Cyfanswm plaleiddiaid (iv)

0.50μg/l
Hydrocarbonau polysyclig aromatig (v)0.10μg/l
Seleniwm10μg/l
Tetracloroethen a Thricloroethen (vi)10μg/l
Trihalomethanau: Cyfanswm (vii)100μg/l
Finyl clorid (i)0.50μg/l

Gofynion cenedlaethol — Crynodiadau neu werthoedd rhagnodedig

ParamedrauCrynodiad neu werth uchaf neu gyflwrUnedau mesur
Alwminiwm200μg/l
Lliw20mg/l Pt/Co
Haearn200μg/l
Manganîs50μg/l
AroglDerbyniol a dim newid annormal
Sodiwm200mg/l
BlasDerbyniol a dim newid annormal
Tetracloromethan3μg/l
Cymylogrwydd4NTU

RHAN 2Paramedrau dangosyddion

TABL C

Crynodiadau, gwerthoedd neu gyflyrau rhagnodedig

ParamedrauCrynodiad neu werth uchaf neu gyflwr (oni ddatgenir yn wahanol)Unedau mesur
(i)

Ni ddylai'r dŵr fod yn ymosodol.

(ii)

Heb gynnwys tritiwm, potasiwm-40, radon na chynhyrchion dadfeilio radon.

(iii)

Yn achos trin dŵr wyneb yn unig, neu ddŵr daear y dylanwadwyd arno gan ddŵr wyneb

Amoniwm0.50mg/l
Clorid(i)250mg/l
Clostridium perfringens
(gan gynnwys sborau)0Nifer/100ml
Bacteria colifform0Nifer/100ml
(Nifer/250ml yn achos dŵr a roddir mewn poteli neu gynwysyddion)
Cyfrifau cytrefiDim newid annormalNifer/1ml ar 22°C
Dim newid annormalNifer/1ml ar 37°C
Dargludedd(i)2500μS/cm ar 20°C
Ïonau hydrogen9.5 (gwerth uchaf)gwerth pH
6.5 (gwerth isaf) (yn achos dŵr llonydd a roddir mewn poteli neu gynwysyddion y gwerth isaf yw 4.5)gwerth pH
Sylffad(i)250mg/l
Cyfanswm dos dynodol (ar gyfer ymbelydredd)(ii)0.10mSv/blwyddyn
Cyfanswm carbon organig (CCO)Dim newid annormalmgC/l
Tritiwm
(ar gyfer ymbelydredd)100Bq/l
Cymylogrwydd(iii)1NTU

Rheoliad 9

ATODLEN 2Monitro

RHAN 1Monitro drwy wiriadau

Samplu

1.—(1Rhaid i awdurdod lleol ymgymryd â monitro drwy wiriadau yn unol â'r Rhan hon.

(2Ystyr monitro drwy wiriadau yw samplu ar gyfer pob paramedr yn Nhabl 1 yn yr amgylchiadau a restrir yn y tabl hwnnw er mwyn—

(a)penderfynu a yw'r dŵr yn cydymffurfio â'r crynodiadau neu werthoedd yn Atodlen 1;

(b)darparu gwybodaeth am ansawdd organoleptig a microbiolegol y dŵr; ac

(a)penderfynu pa mor effeithiol fu'r driniaeth a roddwyd i'r dŵr, gan gynnwys y diheintio.

Tabl 1
Monitro drwy wiriadau
ParamedrAmgylchiadau
AlwminiwmPan ddefnyddir fel clystyrydd neu pan fo'r dŵr yn tarddu o ddyfroedd wyneb, neu y dylanwedir arno gan ddyfroedd wyneb
AmoniwmYm mhob cyflenwad
Clostridium perfringens (gan gynnwys sborau)Pan fo'r dŵr yn tarddu o ddyfroedd wyneb, neu y dylanwedir arno gan ddyfroedd wyneb
Bacteria colifformYm mhob cyflenwad
Cyfrifau cytrefiYm mhob cyflenwad
LliwYm mhob cyflenwad
DargludeddYm mhob cyflenwad
Escherichia coli (E. coli)Ym mhob cyflenwad
Crynodiad ïonau hydrogenYm mhob cyflenwad
HaearnPan ddefnyddir fel clystyrydd neu pan fo'r dŵr yn tarddu o ddyfroedd wyneb, neu y dylanwedir arno gan ddyfroedd wyneb
ManganîsPan fo'r dŵr yn tarddu o ddyfroedd wyneb, neu y dylanwedir arno gan ddyfroedd wyneb
NitradPan arferir cloramineiddio
NitraidPan arferir cloramineiddio
AroglYm mhob cyflenwad
Pseudomonas aeruginosaYn achos dŵr mewn poteli neu gynwysyddion yn unig
BlasYm mhob cyflenwad
CymylogrwyddYm mhob cyflenwad

Amlder y samplu

2.—(1Rhaid samplu ar yr amlderau a bennir yn Nhabl 2.

Tabl 2
Amlder samplu ar gyfer monitro drwy wiriadau
Cyfaint mewn m3/diwrnodAmlder samplu bob blwyddyn
≤ 101
> 10 ≤ 1002
> 100 ≤ 1,0004
> 1,000 ≤ 2,00010
> 2,000 ≤ 3,00013
> 3,000 ≤ 4,00016
> 4,000 ≤ 5,00019
> 5,000 ≤ 6,00022
> 6,000 ≤ 7,00025
> 7,000 ≤ 8,00028
> 8,000 ≤ 9,00031
> 9,000 ≤ 10,00034
> 10,000
4 + 3 am bob 1,000 m3/diwrnod o gyfanswm y cyfaint (gan dalgrynnu i fyny i'r lluosrif agosaf o 1,000 m3/diwrnod)

(2Caiff awdurdod lleol leihau amlder y samplu ar gyfer paramedr i amlder o ddim llai na'r hanner—

(a)os yw'r awdurdod lleol o'r farn bod ansawdd y dŵr yn y cyflenwad yn annhebygol o ddirywio;

(b)yn achos ïonau hydrogen, os nad fu gwerth pH y paramedr yn is na 6.5 nac yn uwch na 9.5; ac

(c)ym mhob achos arall, os yw canlyniadau'r samplau a gymerwyd at ddibenion monitro'r paramedr dan sylw, ym mhob un o ddwy flynedd ddilynol, yn gyson ac yn sylweddol is na'r crynodiadau neu'r gwerthoedd a bennir yn Atodlen 1.

(2Caiff yr awdurdod lleol bennu amlder uwch ar gyfer unrhyw baramedr os yw o'r farn ei bod yn briodol cymryd i ystyriaeth ganfyddiadau unrhyw asesiad risg, ac yn ychwanegol caiff fonitro unrhyw beth arall a nodir yn yr asesiad risg.

(3Er gwaethaf y darpariaethau yn is-baragraff (2), rhaid cymryd o leiaf 1 sampl y flwyddyn.

RHAN 2Monitro drwy archwiliad

Samplu

3.—(1Rhaid i awdurdod lleol ymgymryd â monitro drwy archwiliad yn unol â'r Rhan hon.

(2Ystyr monitro drwy archwiliad yw samplu ar gyfer pob paramedr a restrir yn Atodlen 1 (ac eithrio'r paramedrau a samplir eisoes o dan y monitro drwy wiriadau) er mwyn darparu'r wybodaeth sydd ei hangen i benderfynu a yw'r cyflenwad preifat yn bodloni pob crynodiad, gwerth neu gyflwr a bennir yn yr Atodlen honno ac, os defnyddir diheintio, gwirio bod sgil-gynhyrchion diheintio mor isel ag y bo modd heb leihau effeithiolrwydd y diheintio.

(3Caiff yr awdurdod lleol, am ba bynnag gyfnod a benderfynir ganddo, hepgor paramedr o fonitro cyflenwad drwy archwilio—

(a)os yw o'r farn bod y paramedr dan sylw yn annhebygol o fod yn bresennol yn y cyflenwad neu system gyda chrynodiad neu werth sy'n peri risg y gallai'r cyflenwad preifat fethu â bodloni'r crynodiad, gwerth neu gyflwr a bennir yn Atodlen 1 mewn perthynas â'r paramedr hwnnw;

(b)ar ôl cymryd i ystyriaeth canfyddiadau unrhyw asesiad risg; ac

(c)ar ôl cymryd i ystyriaeth unrhyw ganllawiau a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru.

(4Caiff fonitro unrhyw beth arall a nodir yn yr asesiad risg.

Amlder y samplu

4.—(1Rhaid ymgymryd â samplu yn unol â'r amlderau a bennir yn Nhabl 3.

Tabl 3
Amlder samplu ar gyfer monitro drwy archwiliad
Cyfaint mewn m3 /diwrnodAmlder samplu bob blwyddyn
≤ 101
> 10 ≤ 3,3002
> 3,300 ≤ 6,6003
> 6,600 ≤ 10,0004
> 10,000 ≤ 100,0003 + 1 am bob 10,000 m3/diwrnod o gyfanswm y cyfaint (gan dalgrynnu i fyny i'r lluosrif agosaf o 10,000 m3/diwrnod)
> 100,00010 + 1 am bob 25,000 m3/diwrnod o gyfanswm y cyfaint (gan dalgrynnu i fyny i'r lluosrif agosaf o 25,000 m3/diwrnod)

(2Caiff yr awdurdod lleol osod amlder uwch ar gyfer unrhyw baramedr os yw o'r farn ei bod yn briodol cymryd i ystyriaeth ganfyddiadau unrhyw asesiad risg.

RHAN 3Amlderau lleiaf monitro drwy wiriadau a monitro drwy archwiliad ar gyfer dŵr a roddir mewn poteli neu gynwysyddion

Cyfaint1 o ddŵr a gynhyrchir mewn poteli neu gynwysyddion fesul diwrnod (m3)Monitro drwy wiriadau: nifer o samplau bob blwyddynMonitro drwy archwiliad: nifer o samplau bob blwyddyn
1

Cyfrifir y cyfeintiau fel cyfartaleddau dros flwyddyn galendr.

≤ 1011
>10≤60121
> 601 am bob 5 m3/diwrnod o gyfanswm y cyfaint (gan dalgrynnu i fyny i'r lluosydd agosaf o 5 m3/diwrnod)1 am bob 100 m3/diwrnod o gyfanswm y cyfaint (gan dalgrynnu i fyny i'r lluosydd agosaf o 100 m3/diwrnod)

Rheoliad 11

ATODLEN 3Samplu a dadansoddi

RHAN 1Cyffredinol

Samplau: cyffredinol

1.—(1Rhaid i'r awdurdod lleol sicrhau bod pob sampl—

(a)wedi ei chymryd gan berson cymwys gan ddefnyddio cyfarpar addas;

(b)yn gynrychiadol o'r dŵr yn y pwynt samplu ar adeg y samplu;

(c)heb ei halogi wrth ei chymryd;

(ch)wedi ei chadw ar y cyfryw dymheredd ac o dan y cyfryw amodau a fydd yn sicrhau na ddigwydd unrhyw newid perthnasol yn yr hyn a fesurir; ac

(d)yn cael ei dadansoddi yn ddi-oed, gan berson cymwys sy'n defnyddio cyfarpar addas.

(2Rhaid iddo sicrhau y dadansoddir y sampl gan ddefnyddio system o reolaethau ansawdd dadansoddi.

(3Rhaid i'r system honno gael ei gwirio gan berson—

(a)nad yw dan reolaeth y dadansoddwr na'r awdurdod lleol; a

(b)a gymeradwywyd gan Weinidogion Cymru at y diben hwnnw.

Dadansoddi samplau

2.—(1Rhaid i'r awdurdod lleol sicrhau bod pob sampl yn cael ei dadansoddi yn unol â'r paragraff hwn.

(2Ar gyfer pob paramedr a bennir yng ngholofn gyntaf Tabl 1 yn Rhan 2 o'r Atodlen hon, pennir y dull o ddadansoddi yn ail golofn y tabl hwnnw.

(3Ar gyfer pob paramedr a bennir yng ngholofn gyntaf Tabl 2 yn Rhan 2 o'r Atodlen hon mae'r dull yn un sydd â'r gallu—

(a)i fesur crynodiadau a gwerthoedd gyda'r gwiredd a thrachywiredd a bennir yn ail a thrydedd golofn y tabl hwnnw; a

(b)i ganfod y paramedr ar y terfyn canfod a bennir ym mhedwaredd golofn y tabl hwnnw.

(4Yn achos ïonau hydrogen, rhaid i'r dull dadansoddi fod â'r gallu i fesur â gwiredd o 0.2 uned pH a thrachywiredd o 0.2 uned pH.

(5Rhaid i'r dull dadansoddi a ddefnyddir ar gyfer y paramedrau arogl a blas fod yn alluog i fesur gwerthoedd hafal i'r gwerth paramedrig gyda thrachywiredd o 1 rhif gwanedu ar 25°C

(6At y dibenion hyn—

 • “terfyn canfod” yw—

  (a)

  tair gwaith y gwyriad safonol perthynol o fewn swp, o sampl naturiol sy'n cynnwys crynodiad isel o'r paramedr; neu

  (b)

  pum gwaith y gwyriad safonol perthynol o fewn swp, o sampl gwag;

 • “trachywiredd” (sef yr hapgyfeiliornad) yw dwy waith gwyriad safonol (o fewn swp a rhwng sypiau) gwasgariad y canlyniadau o amgylch y cymedr;

 • “gwiredd” (y cyfeiliornad systematig) yw'r gwahaniaeth rhwng gwerth cymedrig y nifer fawr o fesuriadau mynych a'r gwir werth.

Awdurdodi dulliau amgen o ddadansoddi

3.—(1Caiff Gweinidogion Cymru awdurdodi defnyddio dull gwahanol i'r un a nodir ym mharagraff 2(2) os bodlonir hwy bod y dull hwnnw o leiaf yr un mor ddibynadwy.

(2Cânt osod terfyn amser ar unrhyw awdurdodiad, a'i ddirymu unrhyw adeg.

Samplu a dadansoddi gan bersonau ac eithrio awdurdodau lleol

4.—(1Caiff awdurdod lleol ymuno mewn trefniant i unrhyw berson gymryd samplau a'u dadansoddi ar ran yr awdurdod lleol.

(1Rhaid i awdurdod lleol beidio ag ymuno mewn trefniant o dan baragraff (1) oni fydd—

(a)yn fodlon y cyflawnir y dasg yn brydlon gan berson sy'n gymwys i'w chyflawni, a

(b)wedi gwneud trefniadau i sicrhau y caiff yr awdurdod lleol ei hysbysu ar unwaith ynghylch unrhyw doriad o'r Rheoliadau hyn, ac o unrhyw ganlyniad arall o fewn 28 diwrnod.

RHAN 2Dulliau dadansoddi

Tabl 1

Dulliau dadansoddi rhagnodedig

ParamedrDull
*

Defnyddiwch y dull canlynol i wneud agar m-CP:

Gwnewch gyfrwng gwaelodol sy'n cynnwys—

Tryptos30.0g
Echdynnyn burum20.0g
Swcros5.0g
L-cystein hydroclorid1.0g
MgSO4.7H2O0.1g
Porffor bromocresol40.0mg
Agar15.0g
Dŵr1,000.0ml

Hydoddwch gynhwysion y cyfrwng gwaelodol, addaswch y pH i 7.6 ac awtoclafiwch ar 121°C am 15 munud. Gadewch i'r cyfrwng oeri.

Hydoddwch—

D-seicloserin400.0mg
Polymycsin-B sylffad25.0mg
Indocsyl-β-D-glwcosid60.0mg

mewn 8ml o ddŵr di-haint ac ychwanegwch ef at y cyfrwng.

Ychwanegwch at y cyfrwng—

Hydoddiant 0.5% ffenolffthalein deuffosffad a ddiheintiwyd drwy hidlo20.0ml
4.5% FeCl3.6H2O a ddiheintiwyd drwy hidlo2.0ml
Clostridium perfringens (gan gynnwys sborau)Hidlo drwy bilen ac yna deor y bilen yn anerobig ar agar m-CP* ar 44 ± 1°C am 21 ± 3 awr. Cyfrifwch y cytrefi melyn di-draidd sy'n troi'n binc neu'n goch ar ôl eu datguddio i anweddau amoniwm hydrocsid am rhwng 20 a 30 eiliad.
Bacteria colifformBS-EN ISO 9308-1
Cyfrifiad cytrefi 22°C — rhestru niferoedd o ficro-organebau meithrinadwyBS-EN ISO 6222
Cyfrifiad cytrefi 37°C — rhestru niferoedd o ficro-organebau meithrinadwyBS-EN ISO 6222
Enterococi BS-EN ISO 7899-2
Escherichia coli (E. coli)BS-EN ISO 9308-1
Pseudomonas aeruginosaBS-EN-ISO 12780

Tabl 2

Nodweddion perfformiad rhagnodedig ar gyfer dulliau dadansoddi

ParamedrauGwiredd fel % o'r crynodiad neu werth neu fanyleb a ragnodirTrachywiredd fel % o'r crynodiad neu werth neu fanyleb a ragnodirTerfyn canfod fel % o'r crynodiad neu werth neu fanyleb a ragnodir
Nodiadau:
(i)

Dylai'r dull dadansoddi benderfynu cyfanswm y cyanid ym mhob ffurf.

(ii)

Mae'r nodweddion perfformiad yn gymwys i bob plaleiddiad unigol a byddant yn dibynnu ar y plaleiddiad dan sylw.

(iii)

Mae'r nodweddion perfformiad yn gymwys i'r sylweddau unigol a bennir yn ôl 25% o'r gwerth paramedrig yn Rhan 1 o Dabl B yn Atodlen 1.

(iv)

Mae'r nodweddion perfformiad yn gymwys i'r sylweddau unigol a bennir yn ôl 50% o'r gwerth paramedrig yn Rhan 1 o Dabl B yn Atodlen 1.

(v)

Mae'r nodweddion perfformiad yn gymwys i'r gwerth rhagnodedig o 4 NTU.

(vi)

Mae'r nodweddion perfformiad yn gymwys i'r fanyleb o 1 NTU ar gyfer dŵr wyneb neu ddŵr daear y dylanwedir arno gan ddŵr wyneb.

Alwminiwm101010
Amoniwm101010
Antimoni252525
Arsenig101010
Bensen252525
Benso(a)pyren252525
Boron101010
Bromad252525
Cadmiwm101010
Clorid101010
Cromiwm101010
Lliw101010
Dargludedd101010
Copr101010
Cyanid (i)101010
1,2-dicloroethan252510
Fflworid101010
Haearn101010
Plwm101010
Manganîs101010
Mercwri201020
Nicel101010
Nitrad101010
Nitraid101010
Plaleiddiaid a chynhyrchion perthynol (ii)252525
Hydrocarbonau aromatig polysyclig (iii)252525
Seleniwm101010
Sodiwm101010
Sylffad101010
Tetracloroethen (iv)252510
Tetracloromethan202020
Tricloroethen (iv)252510
Trihalomethanau:
252510
Cymylogrwydd (v)101010
Cymylogrwydd (vi)252525

Rheoliadau 12 a 13

ATODLEN 4Cofnodion

Cofnodion dechreuol

1.—(1Rhaid i awdurdod lleol, cyn [ ], gofnodi nifer y cyflenwadau preifat yn ei ardal, ac ar gyfer pob cyflenwad unigol, rhaid iddo gofnodi—

(a)enw'r cyflenwad ynghyd â nod adnabod unigryw;

(b)y math o ffynhonnell;

(c)y lleoliad daearyddol gan ddefnyddio cyfeirnod grid;

(ch)amcangyfrif o nifer y bobl a wasanaethir gan y cyflenwad;

(d)amcangyfrif mewn metrau ciwbig o gyfaint dyddiol cyfartalog y dŵr a gyflenwir;

(dd)y math o fangre a gyflenwir;

(e)manylion am unrhyw broses a ddefnyddir i drin y dŵr a'i lleoliad;

(f)enw'r Asiantaeth Diogelu Iechyd y lleolir y cyflenwad yn ei hardal.

(2Rhaid iddo adolygu a diweddaru'r cofnod, o leiaf unwaith y flwyddyn

(3Rhaid iddo ddal gafael ar y cofnod am o leiaf 30 mlynedd

Cofnodion ychwanegol

2.—(1Ar gyfer pob cyflenwad unigol, rhaid iddo gofnodi pob un o'r canlynol o fewn 28 diwrnod ar ôl iddynt ddigwydd neu gael eu cwblhau—

(a)cynllun a disgrifiad o'r cyflenwad;

(b)y rhaglen ar gyfer monitro'r cyflenwad;

(c)yr asesiad risg;

(ch)dyddiad, canlyniadau a lleoliad unrhyw samplu a dadansoddi mewn perthynas â'r cyflenwad dan sylw, a'r rheswm dros gymryd y sampl;

(d)canlyniadau unrhyw ymchwiliad a gynhelir yn unol â'r Rheoliadau hyn;

(dd)unrhyw awdurdodiad;

(e)unrhyw hysbysiadau a gyflwynir o dan adran 80 o Ddeddf y diwydiant Dŵr 1991, neu reoliad 18;

(f)unrhyw weithred y cytunir sydd i'w chyflawni gan unrhyw berson o dan y Rheoliadau hyn;

(ff)unrhyw gais a wneir i'r awdurdod lleol am samplu a dadansoddi, cynnal asesiad risg neu roi cyngor;

(g)crynodeb o unrhyw gyngor a roddir mewn perthynas â'r cyflenwad.

(2Rhaid iddo ddal ei afael yn yr asesiad risg a'r cofnodion samplu a dadansoddi am o leiaf ddeng mlynedd ar hugain, a phob cofnod arall o dan y paragraff hwn am o leiaf bum mlynedd.

Rheoliad 21

ATODLEN 5Ffioedd

Ffi

1.  Caiff yr awdurdod lleol godi ffi, taladwy pan gyflwynir anfoneb, am y gweithgareddau a nodir yn y tabl canlynol; a swm y ffi fydd cost resymol darparu'r gwasanaeth, yn ddarostyngedig i'r uchafsymiau canlynol.

GwasanaethUchafswm y ffi (£)
(i)

Nid oes ffi'n daladwy pan gymerir ac y dadansoddir sampl er mwyn cadarnhau, yn unig, canlyniad dadansoddi sampl blaenorol.

Asesiad risg (am bob asesiad):500
Samplu (am bob ymweliad unigol) (i):100
Ymchwiliad (am bob ymchwiliad unigol):100
Rhoi awdurdodiad( am bob awdurdodiad unigol):100
Dadansoddi sampl—
 • a gymerir o dan reoliad 10:

25
 • a gymerir yn ystod monitro drwy wiriadau:

100
 • a gymerir yn ystod monitro drwy archwiliad:

500

Personau sy'n atebol i dalu

2.—(1Mae unrhyw berson sy'n gofyn am unrhyw beth o dan y Rheoliadau hyn yn atebol am y gost.

(2Fel arall, mae ffioedd yn daladwy fel a bennir yn yr anfoneb, gan y person perthnasol fel y'i diffinnir yn adran 80(7) o Ddeddf y Diwydiant Dŵr 1991.

(3Pan fo mwy nag un person yn atebol, yna, wrth benderfynu pwy ddylai wneud taliad i'r awdurdod lleol—

(a)caiff yr awdurdod lleol rannu'r tâl rhyngddynt; a

(b)rhaid i'r awdurdod lleol roi sylw i unrhyw gytundeb neu ddogfen arall a ddangosir iddo ynglŷn â'r telerau y cyflenwir y dŵr odanynt.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources