Search Legislation

Rheoliadau Gwarchod Plant a Gofal Dydd (Cymru) 2010

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 RHAGARWEINIOL

  1. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

  2. 2.Dehongli

 3. RHAN 2 CAIS I GOFRESTRU O DAN RAN 2 O'R MESUR

  1. 3.Gofynion rhagnodedig ar gyfer cofrestru

  2. 4.Gwybodaeth a dogfennau sydd i'w cyflwyno ynghyd â chais i gofrestru

  3. 5.Tystysgrif gofrestru

 4. RHAN 3 PERSONAU COFRESTREDIG

  1. 6.Y person cofrestredig: ei addasrwydd

  2. 7.Penodi person â chyfrifoldeb

  3. 8.Y person â chyfrifoldeb: ei addasrwydd

  4. 9.Y person cofrestredig: gofynion cyffredinol

  5. 10.Hysbysu am dramgwyddau

  6. 11.Marwolaeth person cofrestredig

 5. RHAN 4 GOFYNION CYFFREDINOL A GORFODI

  1. 12.Gofyniad i gydymffurfio â rheoliadau

  2. 13.Cydymffurfio â rheoliadau – mwy nag un person cofrestredig

  3. 14.Safonau gofynnol cenedlaethol

  4. 15.Datganiad o ddiben

  5. 16.Adolygu ansawdd y gofal

  6. 17.Asesu'r gwasanaeth

  7. 18.Hysbysiad i gydymffurfio

  8. 19.Tramgwyddau

 6. RHAN 5 GWEITHGAREDDAU PERSONAU A GOFRESTRIR O DAN RAN 2 O'R MESUR

  1. 20.Diogelu a hyrwyddo lles

  2. 21.Y bwyd a ddarperir i'r plant

  3. 22.Trefniadau ar gyfer amddiffyn plant

  4. 23.Rheoli ymddygiad, atal a disgyblu

  5. 24.Anghenion iechyd plant

  6. 25.Peryglon a diogelwch

  7. 26.Defnyddio a storio meddyginiaethau

  8. 27.Staffio

  9. 28.Addasrwydd gweithwyr

  10. 29.Cyflogi staff

  11. 30.Cadw cofnodion

  12. 31.Darparu gwybodaeth

  13. 32.Cwynion

  14. 33.Ymdrin â chwynion

  15. 34.Datrys yn lleol

  16. 35.Ystyriaeth ffurfiol

  17. 36.Cwynion sy'n destun ystyriaeth gydamserol

  18. 37.Addasrwydd y fangre

  19. 38.Rhagofalon tân

 7. RHAN 6 ATAL COFRESTRIAD PERSON DROS DRO O DAN RAN 2 O'R MESUR

  1. 39.Dehongli

  2. 40.Y pŵer i atal cofrestriad dros dro

  3. 41.Cyfnod yr atal dros dro

  4. 42.Yr hysbysiad o'r ataliad dros dro, etc

  5. 43.Darpariaethau'r hysbysiad

  6. 44.Diddymu'r ataliad dros dro

  7. 45.Hawliau i apelio

  8. 46.Atal dros dro yn wirfoddol

 8. RHAN 7 DIWYGIO, DIRYMU AC ARBED

  1. 47.Diwygio Rheoliadau 2002

  2. 48.Dirymu

  3. 49.Arbed

 9. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   Y GOFYNION RHAGNODEDIG AR GYFER COFRESTRU O DAN RAN 2 O'R MESUR

   1. 1.Dehongli

   2. RHAN 1 Y gofynion rhagnodedig ar gyfer cofrestru: gwarchod plant

    1. 2.Gofynion mewn perthynas â'r ceisydd

    2. 3.Nad yw'r ceisydd wedi ei anghymhwyso.

    3. 4.Bod gan y ceisydd y cymwysterau, y sgiliau a'r profiad...

    4. 5.Bod y ceisydd yn ffit yn gorfforol ac yn feddyliol...

    5. 6.Bod y ceisydd wedi darparu i Weinidogion Cymru—

    6. 7.Pan fo'n briodol, bod y ceisydd wedi ei gofrestru gydag...

    7. 8.Gofynion mewn perthynas â phersonau eraill: staff

    8. 9.Bod gan bob person a grybwyllir ym mharagraff 8 y...

    9. 10.Bod pob person a grybwyllir ym mharagraff 8 yn ffit...

    10. 11.Bod tystysgrif cofnod troseddol fanylach wedi ei chael mewn perthynas...

    11. 12.Pan fo'n briodol, bod pob person a grybwyllir ym mharagraff...

    12. 13.Gofynion mewn perthynas â phersonau eraill: pob person arall

   3. RHAN 2 Y gofynion rhagnodedig ar gyfer cofrestru: darparwyr gofal dydd

    1. 14.Gofynion mewn perthynas â'r ceisydd: unigolyn

    2. 15.Bod y ceisydd yn addas o ran uniondeb a chymeriad...

    3. 16.Nad yw'r ceisydd wedi ei anghymhwyso.

    4. 17.Bod gan y ceisydd y cymwysterau, y sgiliau a'r profiad...

    5. 18.Bod y ceisydd yn ffit yn gorfforol ac yn feddyliol...

    6. 19.Bod y ceisydd wedi darparu i Weinidogion Cymru —

    7. 20.Pan fo'n briodol, bod y ceisydd wedi ei gofrestru gydag...

    8. 21.Gofynion mewn perthynas â'r unigolyn cyfrifol pan fo'r ceisydd yn sefydliad

    9. 22.Bod gan yr unigolyn cyfrifol y cymwysterau, y sgiliau a'r...

    10. 23.Bod y ceisydd yn ffit yn gorfforol ac yn feddyliol...

    11. 24.Bod y ceisydd wedi darparu i Weinidogion Cymru —

    12. 25.Pan fo'n briodol, bod yr unigolyn cyfrifol wedi cofrestru gydag...

    13. 26.Gofynion mewn perthynas â'r person â chyfrifoldeb

    14. 27.Bod y person â chyfrifoldeb yn addas o ran uniondeb...

    15. 28.Bod gan y person â chyfrifoldeb y cymwysterau, y sgiliau...

    16. 29.Bod y person â chyfrifoldeb yn ffit yn gorfforol ac...

    17. 30.Bod y ceisydd wedi darparu i Weinidogion Cymru —

    18. 31.Pan fo'n briodol, bod y person â chyfrifoldeb wedi cofrestru...

    19. 32.Gofynion mewn perthynas â phersonau eraill: staff

    20. 33.Bod gan bob person a grybwyllir ym mharagraff 32 y...

    21. 34.Bod pob person a grybwyllir ym mharagraff 32 yn ffit...

    22. 35.Bod tystysgrif cofnod troseddol fanylach wedi ei chael mewn perthynas...

    23. 36.Pan fo'n briodol, bod pob person a grybwyllir ym mharagraff...

    24. 37.Gofynion mewn perthynas â phersonau eraill: pob person arall

  2. ATODLEN 2

   GWYBODAETH A DOGFENNAU SY'N OFYNNOL AR GYFER COFRESTRU O DAN RAN 2 O'R MESUR

   1. 1.Dehongli

   2. RHAN 1 Gwybodaeth a dogfennau sy'n ofynnol ar gyfer cofrestru: gwarchodwr plant

    1. 2.Gwybodaeth am y ceisydd

    2. 3.Gwybodaeth am y gofal a ddarperir

    3. 4.Y datganid o ddiben.

    4. 5.Yr oriau arfaethedig y dymuna'r ceisydd gael ei gofrestru ar...

    5. 6.Disgrifiad o'r ardal y lleolir y fangre ynddi, a manylion...

    6. 7.Datganiad ynglŷn â'r trefniadau diogelwch, gan gynnwys trefniadau at ddibenion—...

    7. 8.Pa un a oes busnes neu weithgarwch arall a gynhelir,...

    8. 9.Nifer y plant y gofelir amdanynt, a'u hoedrannau.

    9. 10.Gwybodaeth am bersonau eraill: staff

    10. 11.Mewn perthynas ag unrhyw berson, ac eithrio'r ceisydd, sy'n gofalu...

    11. 12.Gwybodaeth ynghylch personau eraill: pob person arall

    12. 13.Enw llawn (ac unrhyw enw arall ac enw blaenorol) a,...

    13. 14.Enw llawn (ac unrhyw enw arall ac enw blaenorol), dyddiad...

    14. 15.Y dogfennau sydd i'w cyflenwi

    15. 16.Prawf o hunaniaeth y ceisydd, gan gynnwys ffotograff diweddar.

    16. 17.Tystysgrifau neu dystiolaeth addas arall o gymwysterau proffesiynol neu dechnegol...

    17. 18.Tystysgrif o yswiriant yr ymgeisydd rhag atebolrwydd y gellid ei...

    18. 19.(1) Datganiad ysgrifenedig gan y ceisydd yn cadarnhau—

    19. 20.(1) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (2), adroddiad gan ymarferydd meddygol...

   3. RHAN 2 Gwybodaeth a dogfennau sy'n ofynnol ar gyfer cofrestru: darparydd gofal dydd

    1. 21.Dehongli

    2. 22.Gwybodaeth am y ceisydd: unigolyn

    3. 23.Gwybodaeth am y ceisydd: sefydliad

    4. 24.Gwybodaeth am yr unigolyn cyfrifol pan fo'r ceisydd yn sefydliad

    5. 25.Gwybodaeth am y person â chyfrifoldeb

    6. 26.Gwybodaeth am y gofal a ddarperir

    7. 27.Y datganiad o ddiben.

    8. 28.Yr oriau arfaethedig y dymuna'r ceisydd gael ei gofrestru ar...

    9. 29.Disgrifiad o'r ardal y lleolir y fangre ynddi, a manylion...

    10. 30.Datganiad ynglŷn â'r trefniadau diogelwch, gan gynnwys trefniadau at ddibenion...

    11. 31.Pa un a oes busnes neu weithgarwch arall a gynhelir,...

    12. 32.Nifer y plant y bwriedir darparu gofal iddynt, a'u hoedrannau....

    13. 33.Gwybodaeth am bersonau eraill: staff

    14. 34.Mewn perthynas ag unrhyw berson, ac eithrio'r unigolyn cyfrifol neu,...

    15. 35.Gwybodaeth ynghylch personau eraill: pob person arall

    16. 36.At ddibenion paragraff 35 mae person sy'n gweithio yn y...

    17. 37.Enw llawn (ac unrhyw enw arall ac enw blaenorol), a...

    18. 38.Y dogfennau sydd i'w cyflenwi

    19. 39.Prawf o hunaniaeth y ceisydd, a phan fo'n briodol, o...

    20. 40.Tystysgrifau neu dystiolaeth addas arall o gymwysterau proffesiynol neu dechnegol...

    21. 41.Tystysgrif o yswiriant yr ymgeisydd rhag atebolrwydd y gellid ei...

    22. 42.(1) Datganiad ysgrifenedig gan y ceisydd yn cadarnhau—

    23. 43.Os yw'r ceisydd yn sefydliad, copïau o'r ddau adroddiad blynyddol...

    24. 44.Pan fo'r sefydliad yn is-gwmni i gwmni daliannol, y ddau...

    25. 45.Cyfrifon blynyddol diwethaf y sefydliad, os oes rhai.

    26. 46.(1) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (2), adroddiad gan ymarferydd meddygol...

  3. ATODLEN 3

   Y COFNODION SYDD I'W CYNNAL

   1. 1.Enw, cyfeiriad a rhif teleffon y person cofrestredig, yr unigolyn...

   2. 2.Enw, cyfeiriad cartref a rhif teleffon unrhyw berson arall a...

   3. 3.Enw, cyfeiriad cartref, dyddiad geni a rhyw pob plentyn perthnasol....

   4. 4.Mewn perthynas â phob plentyn perthnasol, enw, cyfeiriad a rhif...

   5. 5.Mewn perthynas â phob plentyn perthnasol, enw a chyfeiriad yr...

   6. 6.Cofnod dyddiol o enwau'r plant perthnasol, oriau eu presenoldeb ac...

   7. 7.Cofnod o ddamweiniau, salwch difrifol a digwyddiadau arwyddocaol eraill a...

   8. 8.Cofnod o unrhyw gynnyrch meddyginiaethol a gafodd ei weini i...

   9. 9.Unrhyw anghenion dietegol arbennig, neu anghenion iechyd arbennig neu alergedd...

   10. 10.Datganiad o'r weithdrefn sydd i'w dilyn os digwydd tân neu...

   11. 11.Datganiad o'r weithdrefn sydd i'w dilyn os oes gan riant...

   12. 12.Datganiad o'r trefniadau sydd yn eu lle ar gyfer amddiffyn...

   13. 13.Datganiad o'r weithdrefn sydd i'w dilyn os digwydd i blentyn...

   14. 14.Enw, cyfeiriad cartref a rhif teleffon pob aelod cyfredol o'r...

  4. ATODLEN 4

   DIGWYDDIADAU Y MAE'N OFYNNOL HYSBYSU GWEINIDOGION CYMRU YN EU CYLCH

   1. 1.(1) Yn achos gwarchod plant, newid yn y personau canlynol—...

   2. 2.(1) Yn achos gofal dydd, newid yn y personau canlynol—...

   3. 3.Unrhyw newid— (a) yn enw neu gyfeiriad cartref y person...

   4. 4.Unrhyw newid yn y math o ofal a ddarperir gan...

   5. 5.Yn achos gofal dydd, unrhyw newid yn y cyfleusterau sydd...

   6. 6.Unrhyw newid yn yr oriau pan ddarperir gofal dydd neu...

   7. 7.Unrhyw achos yn y fangre berthnasol o glefyd heintus sydd,...

   8. 8.Unrhyw honiadau o niwed difrifol a wnaed i blentyn, gan...

   9. 9.Unrhyw ddigwyddiad arall a allai effeithio ar addasrwydd y person...

   10. 10.Unrhyw ddigwyddiad arwyddocaol arall sy'n debygol o effeithio ar les...

  5. ATODLEN 5

   DIWYGIO RHEOLIADAU 2002

   1. 1.Yn rheoliad 2(1) (dehongli) o Reoliadau 2002–

  6. ATODLEN 6

   DIRYMIADAU

 10. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources