Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Samplu a Dadansoddi a Sylweddau Annymunol Penodedig) (Cymru) 2010

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 Cyffredinol a rhagarweiniol

  1. 1.Enwi, cymhwyso a chychwyn

  2. 2.Dehongli

  3. 3.Amnewid metrig rhagnodedig

 3. RHAN 2 Gofynion amrywiol mewn perthynas â samplu a dadansoddi

  1. 4.Dulliau o anfon sampl derfynol

  2. 5.Cymwysterau dadansoddwyr

  3. 6.Dadansoddi ac eithrio yng nghwrs rheolaethau swyddogol

  4. 7.Ffurf tystysgrif dadansoddi

 4. RHAN 3 Diwygio ac addasu deddfwriaeth arall mewn cysylltiad â samplu a dadansoddi

  1. 8.Diwygio neu addasu'r Ddeddf

  2. 9.Yn adran 66(1) (dehongli Rhan IV) mewnosoder yn y lle...

  3. 10.Bydd adran 68 (dyletswydd gwerthwr i roi datganiad statudol), i'r...

  4. 11.Bydd adran 69 (marcio deunydd a baratoir ar gyfer ei...

  5. 12.Bydd adran 70 (defnyddio enwau neu ymadroddion ag ystyron rhagnodedig)...

  6. 13.Bydd adran 71 (manylion sydd i'w rhoi am rai nodweddion...

  7. 14.Yn adran 73 (cynhwysion niweidiol mewn bwydydd anifeiliaid)—

  8. 15.Yn adran 73A— (a) yn is-adran (1)—

  9. 16.Bydd adran 75 (hawl prynwr i gael cymryd a dadansoddi...

  10. 17.Bydd adran 76 (p?er arolygydd i fynd i mewn i...

  11. 18.Bydd adran 77 (rhannu samplau a dadansoddi gan ddadansoddwr amaethyddol)...

  12. 19.Bydd adran 78 (dadansoddi pellach gan Gemegydd y Llywodraeth) i'r...

  13. 20.Bydd adran 79 (darpariaethau atodol mewn perthynas â samplau a...

  14. 21.Diwygio'r Rheoliadau Hylendid Bwyd Anifeiliaid

  15. 22.Diwygio Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid a Addaswyd yn Enetig (Cymru) 2004

  16. 23.Diwygio Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol ar Fwyd Anifeiliaid a Bwyd (Cymru) 2009

  17. 24.Dirymiad

 5. RHAN 4 Sylweddau annymunol

  1. 25.Diwygio Rheoliadau Bwydydd Anifeiliaid (Cymru) 2006

 6. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   Ffurf Tystysgrif Dadansoddi

   1. 1.Mewnosoder enw'r awdurdod lleol.

   2. 2.Mewnosoder y dyddiad.

   3. 3.Mewnosoder enw'r person sy'n cyflwyno'r sampl i'w dadansoddi a dull...

   4. 4.Mewnosoder yr enw neu'r disgrifiad a roddir i'r deunydd.

   5. 5.Mewnosoder y marc adnabod sydd ar y sampl a'r dyddiad...

   6. 6.Noder y manylion a farciwyd, a labelwyd neu a ddogfennwyd...

   7. 7.Mewnosoder y canlyniadau perthnasol, y casgliadau a dynnwyd o'r canlyniadau...

   8. 8.Mewn achosion o ddadansoddi sylweddau nad oes dull wedi ei...

  2. ATODLEN 2

   Cofnodion i'w hamnewid ym Mhennod A o Atodlen 5 i Reoliadau Bwydydd Anifeiliaid (Cymru) 2006

  3. ATODLEN 3

   Cofnodion i'w hamnewid ym Mhennod B o Atodlen 5 i Reoliadau Bwydydd Anifeiliaid (Cymru) 2006

  4. ATODLEN 4

   Cofnodion i'w hamnewid ym Mhennod C o Atodlen 5 i Reoliadau Bwydydd Anifeiliaid (Cymru) 2006

 7. Nodyn Esboniadol