Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2010-2019

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010-2019 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The A40 Trunk Road (Park Road and Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Pedestrians) Order 20182018 No. 189Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Heol y Parc a Hereford Road, Y Fenni, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau a Cherddwyr Dros Dro) 2018
  The M4 Motorway (Junction 37 (Pyle), Bridgend to Junction 47 (Penllergaer), Swansea) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 188Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 37 (Y Pîl), Pen-y-bont ar Ogwr i Gyffordd 47 (Penlle’r-gaer), Abertawe) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
  The M4 Motorway (Junction 23a (Magor), Monmouthshire to Junction 34 (Miskin), Rhondda Cynon Taf) & The A48(M) Motorway (Junction 29 (Castleton), Newport to Junction 29A (St Mellons), Cardiff) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 157Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 23a (Magwyr), Sir Fynwy i Gyffordd 34 (Meisgyn), Rhondda Cynon Taf) a Thraffordd yr A48(M) (Cyffordd 29 (Cas-bach), Casnewydd i Gyffordd 29A (Llaneirwg), Caerdydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
  The A470 Trunk Road (Maenan, Llanrwst, Conwy County Borough) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20182018 No. 156Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Maenan, Llanrwst, Bwrdeistref Sirol Conwy) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2018
  The M4 Motorway (Slip Roads between Junction 38 (Margam) and Junction 43 (Llandarcy), Neath Port Talbot) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 144Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael rhwng Cyffordd 38 (Margam) a Chyffordd 43 (Llandarcy), Castell-nedd Port Talbot) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
  The A55 Trunk Road (Junction 19 (Llandudno Junction) to Junction 22 (Old Colwyn), Conwy County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 142Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 19 (Cyffordd Llandudno) i Gyffordd 22 (Hen Golwyn), Bwrdeistref Sirol Conwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
  The Land Transaction Tax (Specified Amount of Relevant Rent) (Wales) Regulations 20182018 No. 133 (W. 34)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Swm Penodedig o Rent Perthnasol) (Cymru) 2018
  The Landfill Disposals Tax (Tax Rates) (Wales) Regulations 20182018 No. 131 (W. 33)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) 2018
  The Land Transaction Tax (Tax Bands and Tax Rates) (Wales) Regulations 20182018 No. 128 (W. 32)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Bandiau Treth a Chyfraddau Treth) (Cymru) 2018
  The Land Transaction Tax (Transitional Provisions) (Wales) Regulations 20182018 No. 126 (W. 31)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2018
  The Land Transaction Tax and Anti-avoidance of Devolved Taxes (Wales) Act 2017 (Amendment to Schedule 5) Regulations 20182018 No. 125 (W. 30)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 (Diwygio Atodlen 5) 2018
  The Care and Support (Charging) (Wales) (Amendment) Regulations 20182018 No. 123 (W. 29)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal a Chymorth (Gosod Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2018
  The Non-Domestic Rating (Demand Notices) (Wales) (Amendment) Regulations 20182018 No. 122 (W. 28)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) (Diwygio) 2018
  The A44 Trunk Road (Lovesgrove Roundabout to Pont Dolau, near Aberystwyth, Ceredigion) (Temporary 30 mph Speed Limit & No Overtaking) Order 20182018 No. 112Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A44 (Cylchfan Gelli Angharad i Bont Dolau, ger Aberystwyth, Ceredigion) (Terfyn Cyflymder 30 mya Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2018
  The Care Planning, Placement and Case Review (Wales) (Amendment) Regulations 20182018 No. 111 (W. 26)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) (Diwygio) 2018
  The Landfill Disposals Tax (Administration) (Wales) Regulations 20182018 No. 101 (W. 25)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Gweinyddu) (Cymru) 2018
  The Abolition of the Right to Buy and Associated Rights (Wales) Act 2018 (Commencement and Saving Provisions) Order 20182018 No. 100 (C. 12) (W. 24)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 (Cychwyn a Darpariaethau Arbed) 2018
  The A55 Trunk Road (Junction 36A Broughton, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20182018 No. 97Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55 (Cyffordd 36A Brychdyn, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2018
  The Accounts and Audit (Wales) (Amendment) Regulations 20182018 No. 91 (W. 22)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2018
  The Tax Collection and Management (Reimbursement Arrangements) (Wales) Regulations 20182018 No. 88 (W. 21)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Trefniadau Talu’n Ôl) (Cymru) 2018

  Back to top