Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010-2019 numbered between 300 and 399 has returned 50 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The A483 Trunk Road (Junction 3 to Junction 4, Wrexham County Borough) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20142014 No. 388Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Cyffordd 3 i Gyffordd 4, Bwrdeistref Sirol Wrecsam) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2014
  The M4 Motorway (Westbound Slip Roads at Junction 35 (Pencoed), Bridgend County Borough) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 387Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Slipffyrdd Tua’r Gorllewin wrth Gyffordd 35 (Pencoed), Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The Local Government (Democracy) (Wales) Act 2013 (Commencement No. 1) Order 20142014 No. 380 (C. 15) (W. 45)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013 (Cychwyn Rhif 1) 2014
  The Non-Domestic Rating (Collection and Enforcement) (Local Lists) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 379 (W. 44)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Casglu a Gorfodi) (Rhestri Lleol) (Diwygio) (Cymru) 2014
  The Planning (Hazardous Substances) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 375 (W. 43)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio (Sylweddau Peryglus) (Diwygio) (Cymru) 2014
  The Assured Tenancies and Agricultural Occupancies (Forms) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 374 (W. 42)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Tenantiaethau Sicr a Meddianaethau Amaethyddol Sicr (Ffurflenni) (Diwygio) (Cymru) 2014
  The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No. 8) Order 20142014 No. 373 (W. 41)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 8) 2014
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 20142014 No. 372 (W. 40)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Common Agricultural Policy Single Payment and Support Schemes (Cross Compliance) (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 371 (W. 39)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Trawsgydymffurfio) (Cymru) (Diwygio) 2014
  The A470 Trunk Road (Derlwyn Junction, Carno, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 349Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Cyffordd Derlwyn, Carno, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A470 Trunk Road (Llandinam, Powys) (30 MPH and 40 MPH Speed Limits) Order 20142014 No. 348Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Llandinam, Powys) (Terfynau Cyflymder 30 MYA a 40 MYA) 2014
  The Bovine Semen (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 398 (W. 48)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Semen Buchol (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Coleg Cambria Further Education Corporation (Government) Regulations 20132013 No. 375 (W. 47)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Cambria (Llywodraethu) 2013
  The Coleg Cambria (Incorporation) Order 20132013 No. 374 (W. 46)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Coleg Cambria (Corffori) 2013
  The Rehabilitation Courses (Relevant Drink Offences) (Wales) Regulations 20132013 No. 372 (W. 45)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyrsiau Adsefydlu (Troseddau Yfed Perthnasol) (Cymru) 2013
  The Non-Domestic Rating (Small Business Relief) (Wales) (Amendment) Order 20132013 No. 371 (W. 44)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Civil Enforcement of Road Traffic Contraventions (Representations and Appeals) Removed Vehicles (Wales) Regulations 20132013 No. 361 (W. 43)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Traffig Ffyrdd (Sylwadau ac Apelau) Cerbydau a Symudwyd Ymaith (Cymru) 2013
  The Civil Enforcement of Road Traffic Contraventions (Approved Devices) (Wales) Order 20132013 No. 360 (W. 42)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Traffig Ffyrdd (Dyfeisiadau a Gymeradwyir) (Cymru) 2013
  The A494 Trunk Road (Rhesgoed to Fellside, Denbighshire) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 355Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Rhesgoed i Fellside, Sir Ddinbych) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The A5 Trunk Road (Gwynedd/Conwy Border to Nant Ffrancon, Gwynedd) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibition) Order 20132013 No. 338Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Ffin Gwynedd/Conwy i Nant Ffrancon, Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013

  Back to top