Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010-2019 numbered between 1600 and 1699 has returned 37 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The A483, A489, A470 & A44 Trunk Roads (Various Locations in the Counties of Powys and Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles, Pedestrians & Cyclists) Order 20132013 No. 1679Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A483, yr A489, yr A470 a'r A44 (Lleoliadau Amrywiol yn Siroedd Powys a Cheredigion) (Gwahardd Cerbydau, Cerddwyr a Beicwyr Dros Dro) 2013
  The Yale Sixth Form College Further Education Corporation and Deeside College Further Education Corporation (Dissolution) Order 20132013 No. 1673 (W. 162)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Chweched Dosbarth Iâl a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Glannau Dyfrdwy (Diddymu) 2013
  The A40 Trunk Road (Raglan to Abergavenny, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20132013 No. 1670Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Rhaglan i'r Fenni, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2013
  The M4 Motorway (Junction 32 (Coryton), Cardiff) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 1668Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 32 (Coryton), Caerdydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The Coleg Sir Gâr Further Education Corporation (Dissolution) and Coleg Sir Gar (Designated Institutions in Further Education) Order 20132013 No. 1663 (W. 159)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Sir Gâr (Diddymu) a Choleg Sir Gar (Sefydliadau Dynodedig mewn Addysg Bellach) 2013
  The African Horse Sickness (Wales) Regulations 20132013 No. 1662 (W. 158)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Clefyd Affricanaidd y Ceffylau (Cymru) 2013
  The School Admissions Code (Appointed Day) (Wales) Order 20132013 No. 1659 (W. 157)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cod Derbyniadau Ysgol (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2013
  The Plant Health (Export Certification) (Wales) (Amendment) Order 20132013 No. 1658 (W. 156)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Anti-Social Behaviour Act 2003 (Amendment to the Education Act 1996) (Wales) Order 20132013 No. 1657 (W. 155)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (Diwygio Deddf Addysg 1996) (Cymru) 2013
  The Specified Products from China (Restriction on First Placing on the Market) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 1653 (W. 154)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynhyrchion Penodedig o Tsieina (Cyfyngiad ar eu Rhoi Gyntaf ar y Farchnad) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 10 (Caernarfon Road Interchange) to Junction 9 (Treborth Interchange), Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20132013 No. 1621Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55(Cyffordd 10 (Cyfnewidfa Ffordd Caernarfon) i Gyffordd 9 (Cyfnewidfa Treborth), Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013
  The A48 and A40 Trunk Roads (St Clears to Cross Hands, Carmarthenshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20132013 No. 1620Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A48 a'r A40 (Sanclêr i Cross Hands, Sir Gaerfyrddin) (Cyfyngiadau a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2013
  The M4 Motorway (Junction 46 (Llangyfelach), Swansea to Junction 49 (Pont Abraham), Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20122012 No. 1695Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 46 (Llangyfelach), Abertawe i Gyffordd 49 (Pont Abraham), Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2012
  The A470 Trunk Road (Northbound Exit & Entry Slip Roads at Nantgarw Interchange, Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20122012 No. 1694Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael tua'r Gogledd wrth Gyfnewidfa Nantgarw, Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2012
  The Designation of Features (Notices) (Wales) Regulations 20122012 No. 1692 (W. 218)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dynodi Nodweddion (Hysbysiadau) (Cymru) 2012
  The Swansea Bay (Thomas Shellfish Limited) Mussel Fishery Order 20122012 No. 1689 (W. 217)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Pysgodfa Cregyn Gleision Bae Abertawe (Thomas Shellfish Limited) 2012
  The Education (Induction Arrangements for School Teachers) (Wales) (Amendment) Regulations 20122012 No. 1675 (W. 216)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Trefniadau Ymsefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2012
  The Breaks for Carers of Disabled Children (Wales) Regulations 20122012 No. 1674 (W. 215)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Seibiannau i Ofalwyr Plant Anabl (Cymru) 2012
  The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No. 4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment) Order 20122012 No. 1664 (W. 214)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio) 2012
  The A494 Trunk Road (Llanbedr-Dyffryn-Clwyd, Denbighshire) (Temporary Traffic Restriction and Prohibitions) Order 20122012 No. 1648Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Llanbedr Dyffryn Clwyd, Sir Ddinbych) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2012

  Back to top