Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010-2019 numbered between 1600 and 1699 has returned 46 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The A487 Trunk Road (Llanllyfni Bypass, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 1677Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A487 (Ffordd Osgoi Llanllyfni, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A458 Trunk Road (East of Mallwyd, Gwynedd) (Temporary Speed Restrictions & No Overtaking) Order 20142014 No. 1676Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Man i’r Dwyrain o Fallwyd, Gwynedd) (Cyfyngiadau Cyflymder Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The A470 Trunk Road (Ganllwyd, Gwynedd) (Restricted Road & 40 mph Speed Limit) Order 20142014 No. 1650Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Y Ganllwyd, Gwynedd) (Ffordd Gyfyngedig a Therfyn Cyflymder o 40 mya) 2014
  The A494 Trunk Road (Mold Bypass, Flintshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) (No.2) Order 20142014 No. 1649Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A494 (Ffordd Osgoi’r Wyddgrug, Sir y Fflint) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) (Rhif 2) 2014
  The National Health Service (Charges to Overseas Visitors) (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 1622 (W. 166)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Cymru) 2014
  The Staffing of Maintained Schools (Wales) (Amendment) Regulations 20142014 No. 1609 (W. 165)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) (Diwygio) 2014
  The Children and Families (Wales) Measure 2010 (Commencement No. 9) Order 20142014 No. 1606 (W. 164) (C. 64)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Mesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (Cychwyn Rhif 9) 2014
  The Education (Wales) Act 2014 (Commencement No. 1) Order 20142014 No. 1605 (W. 163) (C. 63)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg (Cymru) 2014 (Cychwyn Rhif 1) 2014
  The A40 Trunk Road (Monmouth, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20142014 No. 1600Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Trefynwy, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2014
  The A483, A489, A470 & A44 Trunk Roads (Various Locations in the Counties of Powys and Ceredigion) (Temporary Prohibition of Vehicles, Pedestrians & Cyclists) Order 20132013 No. 1679Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A483, yr A489, yr A470 a'r A44 (Lleoliadau Amrywiol yn Siroedd Powys a Cheredigion) (Gwahardd Cerbydau, Cerddwyr a Beicwyr Dros Dro) 2013
  The Yale Sixth Form College Further Education Corporation and Deeside College Further Education Corporation (Dissolution) Order 20132013 No. 1673 (W. 162)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Chweched Dosbarth Iâl a Chorfforaeth Addysg Bellach Coleg Glannau Dyfrdwy (Diddymu) 2013
  The A40 Trunk Road (Raglan to Abergavenny, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20132013 No. 1670Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Rhaglan i'r Fenni, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2013
  The M4 Motorway (Junction 32 (Coryton), Cardiff) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20132013 No. 1668Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 32 (Coryton), Caerdydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2013
  The Coleg Sir Gâr Further Education Corporation (Dissolution) and Coleg Sir Gar (Designated Institutions in Further Education) Order 20132013 No. 1663 (W. 159)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Corfforaeth Addysg Bellach Coleg Sir Gâr (Diddymu) a Choleg Sir Gar (Sefydliadau Dynodedig mewn Addysg Bellach) 2013
  The African Horse Sickness (Wales) Regulations 20132013 No. 1662 (W. 158)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Clefyd Affricanaidd y Ceffylau (Cymru) 2013
  The School Admissions Code (Appointed Day) (Wales) Order 20132013 No. 1659 (W. 157)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cod Derbyniadau Ysgol (Diwrnod Penodedig) (Cymru) 2013
  The Plant Health (Export Certification) (Wales) (Amendment) Order 20132013 No. 1658 (W. 156)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Iechyd Planhigion (Tystysgrifau Allforio) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The Anti-Social Behaviour Act 2003 (Amendment to the Education Act 1996) (Wales) Order 20132013 No. 1657 (W. 155)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 (Diwygio Deddf Addysg 1996) (Cymru) 2013
  The Specified Products from China (Restriction on First Placing on the Market) (Wales) (Amendment) Regulations 20132013 No. 1653 (W. 154)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynhyrchion Penodedig o Tsieina (Cyfyngiad ar eu Rhoi Gyntaf ar y Farchnad) (Cymru) (Diwygio) 2013
  The A55 Trunk Road (Junction 10 (Caernarfon Road Interchange) to Junction 9 (Treborth Interchange), Gwynedd) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) Order 20132013 No. 1621Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A55(Cyffordd 10 (Cyfnewidfa Ffordd Caernarfon) i Gyffordd 9 (Cyfnewidfa Treborth), Gwynedd) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2013

  Back to top