Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010-2019 numbered between 1300 and 1399 has returned 64 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Environmental Damage (Prevention and Remediation) (Amendment) (Wales) Regulations 20152015 No. 1394 (W. 138)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Diwygio) (Cymru) 2015
  The Emissions Performance Standard (Enforcement) (Wales) Regulations 20152015 No. 1388 (W. 137)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Safon Perfformiad Allyriadau (Gorfodi) (Cymru) 2015
  The Regulation of Private Rented Housing (Information, Periods and Fees for Registration and Licensing) (Wales) Regulations 20152015 No. 1368 (W. 136)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rheoleiddio Tai Rhent Preifat (Gwybodaeth, Cyfnodau a Ffioedd ar gyfer Cofrestru a Thrwyddedu) (Cymru) 2015
  The Care and Support (Population Assessments) (Wales) Regulations 20152015 No. 1367 (W. 135)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesiadau Poblogaeth) (Cymru) 2015
  The Regulation of Private Rented Housing (Training Requirements) (Wales) Regulations 20152015 No. 1366 (W. 134)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Rheoleiddio Tai Rhent Preifat (Gofynion Hyfforddi) (Cymru) 2015
  The Smoke-free Premises etc. (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1363 (W. 133)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Mangreoedd etc. Di-fwg (Cymru) (Diwygio) 2015
  The National Independent Safeguarding Board (Wales) Regulations 20152015 No. 1358 (W. 132)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau’r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol (Cymru) 2015
  The Safeguarding Boards (General) (Wales) Regulations 20152015 No. 1357 (W. 131)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Byrddau Diogelu (Cyffredinol) (Cymru) 2015
  The Housing (Right to Buy and Right to Acquire) (Limits on Discount) (Amendment) (Wales) Order 20152015 No. 1349 (W. 130)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Tai (Hawl i Brynu a Hawl i Gaffael) (Terfynau’r Disgownt) (Diwygio) (Cymru) 2015
  The A483 Trunk Road (Llanelwedd Church in Wales Primary School, Llanelwedd, Powys) (Temporary 30mph and Part-time 20mph Speed Limits) Order 20152015 No. 1342Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Llanelwedd, Llanelwedd, Powys) (Terfynau Cyflymder 30mya Dros Dro ac 20mya Rhan-amser) 2015
  The A40 Trunk Road (Dixton Roundabout, Monmouth to the Wales/England Border, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restriction) Order 20152015 No. 1341Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Dixton, Trefynwy i’r Ffin rhwng Cymru a Lloegr, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiad Traffig Dros Dro) 2015
  The A40 Trunk Road and Link Road (Travellers’ Rest, Carmarthenshire) (Temporary 30 MPH Speed Limit) Order 20152015 No. 1340Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 a’r Ffordd Gyswllt (Travellers’ Rest, Sir Gaerfyrddin) (Terfyn Cyflymder 30 MYA Dros Dro) 2015
  The Care and Support (Care Planning) (Wales) Regulations 20152015 No. 1335 (W. 126)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cynllunio Gofal) (Cymru) 2015
  The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Wales) (Amendment) Regulations 20152015 No. 1332 (W. 125)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) (Diwygio) 2015
  The Town and Country Planning (Referrals and Appeals) (Written Representations Procedure) (Wales) Regulations 20152015 No. 1331 (W. 124)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Atgyfeiriadau ac Apelau) (Gweithdrefn Sylwadau Ysgrifenedig) (Cymru) 2015
  The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) (Amendment) Order 20152015 No. 1330 (W. 123)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2015
  The Higher Education (Wales) Act 2015 (Commencement No.1 and Saving Provision) Order 20152015 No. 1327 (W. 122) (C. 74)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015 (Cychwyn Rhif 1 a Darpariaeth Arbed) 2015
  The A4810 Steelworks Access Road (Queen’s Way, Llanwern, Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1326Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ffordd Fynediad Gwaith Dur yr A4810 (Queen’s Way, Llan-wern, Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The M4 Motorway (Slip Roads at Junction 34 (Miskin), Vale of Glamorgan & Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1322Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael wrth Gyffordd 34 (Meisgyn), Bro Morgannwg a Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 (Consequential Amendments) (Wales) Order 20152015 No. 1321 (W. 119)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2015

  Back to top