Search Legislation

Search Results

Your search for Wales Statutory Instruments from 2010-2019 numbered between 1300 and 1399 has returned 45 results.

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The A4810 Steelworks Access Road (Queen’s Way, Llanwern, Newport) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1326Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ffordd Fynediad Gwaith Dur yr A4810 (Queen’s Way, Llan-wern, Casnewydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The M4 Motorway (Slip Roads at Junction 34 (Miskin), Vale of Glamorgan & Rhondda Cynon Taf) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1322Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Ffyrdd Ymuno ac Ymadael wrth Gyffordd 34 (Meisgyn), Bro Morgannwg a Rhondda Cynon Taf) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 (Consequential Amendments) (Wales) Order 20152015 No. 1321 (W. 119)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 (Diwygiadau Canlyniadol) (Cymru) 2015
  The A40 Trunk Road (Chapel Farm Over-Bridge, Near Monmouth, Monmouthshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1316Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Trosbont Chapel Farm, Ger Trefynwy, Sir Fynwy) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A465 Trunk Road (Ebbw Vale West Junction, Blaenau Gwent to Hardwick Roundabout, Monmouthshire) (Temporary Traffic Prohibitions and Restrictions) Order 20152015 No. 1315Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A465 (Cyffordd Gorllewin Glynebwy, Blaenau Gwent i Gylchfan Hardwick, Sir Fynwy) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2015
  The A458 Trunk Road (Church Street, Welshpool, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles & Cyclists) Order 20152015 No. 1314Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Church Street, Y Trallwng, Powys) (Gwahardd Cerbydau a Beicwyr Dros Dro) 2015
  The A5 Trunk Road (Llangollen, Denbighshire) (Temporary Traffic Prohibitions & Restrictions) (No.2) Order 20152015 No. 1313Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Llangollen, Sir Ddinbych) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Traffig Dros Dro) (Rhif 2) 2015
  The National Curriculum (Moderation of Assessment Arrangements for the Second and Third Key Stages) (Wales) Order 20152015 No. 1309 (W. 113)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Cwricwlwm Cenedlaethol (Cymedroli Trefniadau Asesu ar gyfer yr Ail Gyfnod Allweddol a’r Trydydd Cyfnod Allweddol) (Cymru) 2015
  The A470 Trunk Road (Blaenau Ffestiniog, Gwynedd) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1306Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (Blaenau Ffestiniog, Gwynedd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A458 Trunk Road (Buttington Level Crossing, Buttington Cross, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1303Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A458 (Croesfan Reilffordd Buttington, Buttington Cross, Powys) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A483 Trunk Road (Ffairfach Level Crossing, Ffairfach, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1302Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A483 (Croesfan Reilffordd Ffair-fach, Ffair-fach, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The A477 Trunk Road (Westbound and Eastbound Lay-bys, West of Llanddowror, Carmarthenshire) (Prohibition of Entry Points) Order 20152015 No. 1301Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A477 (Cilfannau tua’r Gorllewin a thua’r Dwyrain, Man i’r Gorllewin o Landdowror, Sir Gaerfyrddin) (Mannau Gwahardd Mynediad) 2015
  The A40 Trunk Road (Llandovery Level Crossing, Llandovery, Carmarthenshire) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20152015 No. 1300Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Croesfan Reilffordd Llanymddyfri, Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2015
  The Removal and Disposal of Vehicles (Amendment) (Wales) Regulations 20142014 No. 1388 (W. 141)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Symud Ymaith a Gwaredu Cerbydau (Diwygio) (Cymru) 2014
  The A40 Trunk Road (Tarrell Roundabout, Brecon to County Border at Pont Wen, Halfway, Powys) (Temporary Traffic Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 1373Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Cylchfan Tarrell, Aberhonddu i’r Ffin Sirol ym Mhont Wen, Halfway, Powys) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro a Dim Goddiweddyd) 2014
  The Rating Lists (Postponement of Compilation) (Wales) Order 20142014 No. 1370 (W. 139)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Rhestrau Ardrethu (Gohirio Gwneud Rhestrau) (Cymru) 2014
  The A40 Trunk Road (Powys/Monmouthshire County Boundary, Glangrwyney to Tarell Roundabout, Brecon, Powys) (Temporary Speed Restrictions and No Overtaking) Order 20142014 No. 1341Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Ffin Sirol Powys/Sir Fynwy, Llangrwyne i Gylchfan Tarell, Aberhonddu, Powys) (Cyfyngiadau Cyflymder a Gwahardd Goddiweddyd Dros Dro) 2014
  The A449 Trunk Road (Abernant Interchange, Newport) (Temporary 50 mph Speed Limit) Order 20142014 No. 1340Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A449 (Cyfnewidfa Aber-nant, Casnewydd) (Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro) 2014
  The A4042 Trunk Road (Malpas Relief Road, Newport) (Temporary Traffic Restrictions) Order 20142014 No. 1326Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Ffordd Liniaru Malpas, Casnewydd) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014
  The M4 Motorway (Junction 30, Cardiff Gate Business Park, Cardiff) (Temporary Traffic Restrictions) Order 20142014 No. 1317Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 30, Parc Busnes Porth Caerdydd) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2014

  Back to top