Rheoliadau Ychwanegion Bwyd (Cymru) 2009

Diwygio Rheoliadau Cynhyrchion Siwgr enodedig (Cymru) 2003

19.  Yn Rheoliadau Cynhyrchion Siwgr Penodedig (Cymru) 2003(1), yn lle Nodyn 7 i Atodlen 1 (cynhyrchion siwgr penodedig a'u disgrifiadau neilltuedig) rhodder y Nodyn canlynol—

7.  Caiff cynhyrchion siwgr penodedig gynnwys unrhyw sylwedd a ganiateir yn unol â Chyfarwyddeb 2009/32/EC Senedd Ewrop a'r Cyngor ar gyd-ddynesiad cyfreithiau'r Aelod-Wladwriaethau ynglŷn â thoddyddion echdynnu a ddefnyddir wrth gynhyrchu bwydydd a chynhwysion bwyd (Ail-luniwyd)(2) neu Reoliad (EC) Rhif 1333/2008 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar ychwanegion bwyd..

(2)

OJ Rhif L141, 6.6.2009, t.3.