Search Legislation

Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Diwygio) (Cymru) 2008

 Help about what version

What Version

 Help about opening options

Opening Options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2008 Rhif 2602 (Cy.228)

BWYD, CYMRU

Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Diwygio) (Cymru) 2008

Gwnaed

1 Hydref 2008

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru

6 Hydref 2008

Yn dod i rym

29 Hydref 2008

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a ganlyn drwy arfer y pwerau a roddwyd gan adrannau 16(1)(e),17(1), (26)(1)(a) a (3) a 48(1) o Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990(1) ac sydd bellach wedi'u breinio ynddynt hwy(2).

Yn unol ag adran 48(4A) o Ddeddf Diogelwch Bwyd1990, mae Gweinidogion Cymru wedi rhoi sylw i gyngor perthnasol gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd.

Fel sy'n ofynnol gan Erthygl 9 o Reoliad (EC) Rhif 178/2002 Senedd Ewrop a'r Cyngor, sy'n gosod egwyddorion a gofynion cyffredinol cyfraith bwyd, yn sefydlu Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac yn gosod gweithdrefnau o ran materion diogelwch bwyd(3), cafwyd ymgynghori agored a thryloyw â'r cyhoedd yn ystod cyfnod paratoi a gwerthuso'r Rheoliadau hyn.

Enwi a chychwyn

1.  O ran y Rheoliadau hyn—

(a)eu henw yw Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Diwygio) (Cymru) 2008; a

(b)deuant i rym ar 29 Hydref 2008.

Diwygio Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) 2007

2.—(1Diwygir Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) 2007(4) yn unol â'r paragraffau canlynol.

(2Yn lle darpariaethau rheoliad 3 (gwaharddiad ar farchnata fformiwla fabanod neu fformiwla ddilynol oni fo amodau penodol wedi'u bodloni) rhodder y darpariaethau canlynol—

(1) Ni chaiff neb farchnata fformiwla sy'n torri rheoliad 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14(1), (2) neu (3), 15, 17, 19 neu 20(1) neu nad yw'n cydymffurfio â hwy.

(2) Ni chaiff neb farchnata fformiwla ddilynol sy'n torri rheoliad 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14(1), (2) neu (3), 16, 18, 19 neu 20(2) neu nad yw'n cydymffurfio â hwy..

(3Yn lle paragraffau (1) a (2) o reoliad 20 (cyflwyno (fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol)) rhodder y paragraffau canlynol—

(1) Rhaid i gyflwyniad fformiwla fabanod gydymffurfio â darpariaethau rheoliadau 17(1)(d), (2), (3) a (4) ac 19.

(2) Rhaid i gyflwyniad fformiwla ddilynol gydymffurfio â darpariaethau rheoliadau 18(2) ac 19..

(4Yn lle is-baragraff (a) o baragraff (1) o reoliad 26 (allforio fformiwla fabanod i drydydd gwledydd) rhodder yr is-baragraff canlynol—

(a)rheoliad 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14(1), (2) neu (3), 17, 19 neu 20(1);.

(5Yn lle paragraff (a) o reoliad 27 (allforio fformiwla ddilynol i drydydd gwledydd) rhodder y paragraff canlynol—

(a)rheoliad 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14(1), (2) neu (3), 18, 19 neu 20(2);.

(6Yn lle paragraff (3) o reoliad 31 (dirymu a threfniadau trosiannol) rhodder y paragraff canlynol—

(3) Mewn perthynas ag unrhyw dorri rheol neu fethiant i gydymffurfio cyn 1 Ionawr 2010, nid yw unrhyw berson yn cyflawni tramgwydd o dan reoliad 28(1) sy'n cynnwys torri rheol neu fethiant i gydymffurfio ag—

(a)rheoliad 3(1),—

(i)os mai'r weithred a fyddai fel arall yn dramgwydd yw marchnata fformiwla fabanod sy'n torri neu'n methu cydymffurfio â rheoliad 5, 6, 8, 10, 11, 12 neu 14 (1), (2) neu (3), a

(ii)nad yw'r weithred honno yn ffurfio tramgwydd o dan reoliad 22(1) o Reoliadau 1995 sy'n cynnwys torri neu fethu â chydymffurfio â Rheoliad 2(a)(i) neu (ii) o'r Rheoliadau hynny;

(b)rheoliad 3(1),—

(i)os mai'r weithred a fyddai fel arall yn dramgwydd yw marchnata fformiwla fabanod sy'n torri neu'n methu cydymffurfio â rheoliad 17 neu 19, a

(ii)na fyddai'r weithred honno, petai wedi digwydd ar 10 Ionawr 2008 wedi ffurfio tramgwydd o dan Reoliad 22(1) o Reoliadau 1995 fel y safent y pryd hynny a'i fod yn cynnwys torri neu fethu â chydymffurfio â rheoliad 2(a)(iii) o'r Rheoliadau hynny;

(c)rheoliad 3(1),—

(i)os mai'r weithred a fyddai fel arall yn dramgwydd yw marchnata fformiwla fabanod sy'n torri neu'n methu cydymffurfio â rheoliad 20(1) i'r graddau y mae rheoliad 20(1) yn gymwys o ran siâp, ymddangosiad a phecynnu'r fformiwla fabanod honno, a

(ii)na fyddai'r weithred honno, petai wedi digwydd ar 10 Ionawr 2008 wedi ffurfio tramgwydd o dan Reoliad 22(1) o Reoliadau 1995 fel y safent y pryd hynny a'i fod yn cynnwys torri neu fethu â chydymffurfio â rheoliad 2(a)(iv) o'r Rheoliadau hynny i'r graddau yr oedd rheoliad 2(a)(iv) yn gymwys o ran siâp, ymddangosiad a phecynnu'r cynnyrch o dan sylw;

(ch)rheoliad 3(2),—

(i)os mai'r weithred a fyddai fel arall yn dramgwydd yw marchnata fformiwla ddilynol sy'n torri neu'n methu cydymffurfio â rheoliad 5, 7, 9, 10, 11, 12 neu 14 (1), (2) neu (3), a

(ii)nad yw'r weithred honno yn ffurfio tramgwydd o dan reoliad 22(1) o Reoliadau 1995 sy'n cynnwys torri neu fethu â chydymffurfio â rheoliad 3(a) neu (b) o'r Rheoliadau hynny;

(d)rheoliad 3(2),—

(i) os mai'r weithred a fyddai fel arall yn dramgwydd yw marchnata fformiwla ddilynol sy'n torri neu'n methu a chydymffurfio â rheoliad 18 neu 19, a

(ii)na fyddai'r weithred honno petai wedi digwydd ar 10 Ionawr 2008 wedi ffurfio tramgwydd o dan Reoliad 22(1) o Reoliadau 1995 fel y safent y pryd hynny a'i fod yn cynnwys torri neu fethu â chydymffurfio â rheoliad 3(c) o'r Rheoliadau hynny;

(dd)rheoliad 3(2),—

(i) os mai'r weithred a fyddai fel arall yn dramgwydd yw marchnata fformiwla ddilynol sy'n torri neu'n methu a chydymffurfio â rheoliad 20(2) i'r graddau y mae rheoliad 20(2) yn gymwys o ran siâp, ymddangosiad a phecynnu'r fformiwla ddilynol honno, a

(ii)na fyddai'r weithred honno, petai wedi digwydd ar 10 Ionawr 2008 wedi ffurfio tramgwydd o dan Reoliad 22(1) o Reoliadau 1995 fel y safent y pryd hynny a'i fod yn cynnwys torri neu fethu â chydymffurfio â rheoliad 3(d) o'r Rheoliadau hynny i'r graddau yr oedd rheoliad 3(d) yn gymwys i siâp, ymddangosiad a phecynnu'r cynnyrch o dan sylw; neu

(e)rheoliad 4, na fyddai'r weithred a fyddai fel arall yn dramgwydd yn ffurfio tramgwydd o dan reoliad 22(1) o Reoliadau 1995 sy'n cynnwys torri neu fethu â chydymffurfio â rheoliad 2(b)(i) neu (ii) o'r Rheoliadau hynny;

(f)rheoliad 4, na fyddai'r weithred a fyddai fel arall yn dramgwydd, petai wedi digwydd ar 10 Ionawr 2008 wedi ffurfio tramgwydd o dan Reoliad 22(1) o Reoliadau 1995 fel y safent y pryd hynny a'i fod yn cynnwys torri neu fethu â chydymffurfio â rheoliad 2(b)(iii) o'r Rheoliadau hynny; neu

(ff)rheoliad 4, na fyddai'r weithred a fyddai fel arall yn dramgwydd, petai wedi digwydd ar 10 Ionawr 2008 wedi ffurfio tramgwydd o dan Reoliad 22(1) o Reoliadau 1995 fel y safent y pryd hynny a'i fod yn cynnwys torri neu fethu â chydymffurfio â rheoliad 2(b)(iv) o'r Rheoliadau hynny i'r graddau yr oedd rheoliad 2(b)(iv) yn gymwys i siâp, ymddangosiad a phecynnu'r cynnyrch o dan sylw..

Diwygio Rheoliadau Bwyd Meddygol (Cymru) 2000

3.—(1Diwygir Rheoliadau Bwyd Meddygol (Cymru) 2000(5) yn unol â pharagraff (2).

(2Ar ôl rheoliad 7 (cymhwyso) mewnosoder y rheoliad canlynol—

Trefniadau trosiannol

8.  O ran unrhyw dorri rheol cyn 1 Ionawr 2010, ni fydd unrhyw berson yn cyflawni tramgwydd o dan reoliad 5(a) sy'n torri rheoliad 3(1)(a) os yw'r weithred a fyddai fel arall yn ffurfio tramgwydd yn cynnwys gwerthu bwyd meddygol y mae ei gyfansoddiad yn methu â chydymffurfio ag Erthygl 3 o'r Gyfarwyddeb fel y'i darllenir gyda'r rhes o ran manganîs a osodir yn ail ran Tabl 1 (mwynau) yn yr Atodiad i'r Gyfarwyddeb fel yr oedd yn sefyll cyn iddi cael ei diwygio gan Gyfarwyddeb y Comisiwn 2006/141/EC ar fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol ac yn diwygio Cyfarwyddeb 1999/21.EC..

Gwenda Thomas

O dan awdurdod y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, un o Weinidogion Cymru.

1 Hydref 2008

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Rheoliadau)

1.  Mae'r Rheoliadau hyn, sy'n gymwys o ran Cymru, yn gwneud y darpariaethau deddfwriaethol a ddisgrifir ym mharagraff 2 yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol i roi ei effaith i'r dyfarniad yn yr Uchel Lys yn yr achos sy'n dwyn yr enw R v. the Secretary of State for Health and the Welsh Ministers on the application of the Infant and Dietetics Food Association Limited (achos Rhif CO/230/2008). Traddodwyd y dyfarniad ar 29 Chwefror 2008. Yn sgil y dyfarniad hwnnw, gwnaeth yr Uchel Lys ddatganiad nad oedd Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) 2007 (O.S. 2007/3573 (Cy.316) yn cydymffurfio â Chyfarwyddeb y Comisiwn 2006/141/EC ar fformwlâu babanod a fformwlâu dilynol ac yn diwygio Cyfarwyddeb 1999/21/EC (OJ Rhif . L401, 30.12.2006, t.1) i'r graddau eu bod yn gwahardd masnach o 11 Ionawr 2008 (yn hytrach nag o 31 Rhagfyr 2009) mewn fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol sydd â'u labelu yn bodloni gofynion Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol 1995 (O.S. 1995/77) ond nad ydynt yn bodloni gofynion Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) 2007.

2.  Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Fformiwla Fabanod a Fformiwla Ddilynol (Cymru) 2007 er mwyn—

(a)Diwygio'r rhestr o reoliadau y mae'n rhaid cydymffurfio â hwy os yw person am farchnata fformiwla fabanod neu fformiwla ddilynol (rheoliad 2(2));

(b)darparu bod rhaid i gyflwyniad fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol gydymffurfio â darpariaethau rheoliadau penodedig (rheoliad 2(3));

(c)Diwygio'r rhestr o reoliadau y mae'n rhaid cydymffurfio â hwy os yw person am allforio fformiwla fabanod i drydydd gwledydd (rheoliad 2(4));

(ch)diwygio'r rhestr o reoliadau y mae'n rhaid cydymffurfio â hwy os yw person am allforio fformiwla ddilynol i drydydd gwledydd (rheoliad 2(5)); a

(d)creu trefniadau trosiannol sy'n gymwys i orfodi—

(i)y gofynion labelu ar gyfer fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol, a

(ii)y gofynion sy'n gymwys o ran siâp, ymddangosiad a phecynnu fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol (rheoliad 2(6)).

3.  Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn darparu trefniadau trosiannol o ran Rheoliadau Bwyd Meddygol (Cymru) 2000 (O.S. 2000/1866 (Cy.125)).

4.  Ni chafodd asesiad effaith rheoleiddiol llawn ei baratoi ar gyfer yr offeryn hwn gan na ragwelir unrhyw effaith ar y sector breifat na'r sector wirfoddol.

(1)

1990 p.16; amnewidwyd adran1(1) a (2) (y diffiniad o “bwyd”) gan O.S. 2004/2990. Diwygiwyd adrannau 17 a 48 gan baragraffau 12 a 21 yn eu trefn o Atodlen 5 i Ddeddf Safonau Bwyd 1999 (1999 p. 28), “Deddf 1999”. Diwygiwyd adran 48 hefyd gan O.S. 2004/2990. Diwygiwyd adran 26(3) gan Atodlen 6 i Ddeddf 1999. Diwygiwyd adran 53(2) gan baragraff 19 o Atodlen 16 i Ddeddf Dadreoleiddio a Chontractio Allan 1994 (1994 p.40), Atodlen 6 i Ddeddf 1999 ac O.S. 2004/2990.

(2)

Trosglwyddwyd swyddogaethau'r Ysgrifennydd Gwladol, i'r graddau y maent yn arferadwy o ran Cymru, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672). Trosglwyddwyd y Swyddogaethau hyn i Weinidogion Cymru gan adran 162 o Ddeddf Llywodraeth Cymru (p.32) a pharagraff 30 o Atodlen 11 iddi.

(3)

OJ Rhif . L31, 1.2.2002, t.1, fel y'i diwygiwyd ddiwethaf gan Reoliad y Comisiwn (EC) Rhif 202/2008 sy'n diwygio Rheoliad (EC) Rhif 178/2002 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch nifer ac enwau Panelau Gwyddonol Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (OJ Rhif L60, 5.3.2008, t.17).

(5)

O.S. 2000/1866 (Cy.125), a ddiwygiwyd gan O.S. 2007/3573 (Cy.316); y mae offerynnau diwygio eraill i'w cael, ond nid oes yr un ohonynt yn berthnasol.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources