Gorchymyn Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl (Uchafsymiau a Dibenion Ychwanegol) (Cymru) 2008

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae'r Gorchymyn hwn (sy'n gymwys o ran Cymru) yn rhagnodi uchafswm y grant ar gyfer cyfleusterau gorfodol i'r anabl y gall fod yn ofynnol i awdurdod tai lleol ei dalu o dan Bennod 1 o Ran 1 o Ddeddf Grantiau Tai, Adeiladau ac Adfywio 1996 (“y Ddeddf”). Yn unol ag erthygl 2, £36,000 yw'r uchafswm.

Mae adran 23(1) o'r Ddeddf yn pennu'r dibenion, yn ddarostyngedig i ddarpariaethau Pennod 1 o Ran 1 o'r Ddeddf, y mae'n rhaid cymeradwyo cais am grant ar eu cyfer. Mae erthygl 3 o'r Gorchymyn hwn yn pennu dibenion ychwanegol y mae'n rhaid cymeradwyo cais am grant ar eu cyfer, yn ddarostyngedig i ddarpariaethau Pennod 1 o Ran 1 o'r Ddeddf gael eu bodloni. Y dibenion penodedig yw ei gwneud yn hwylus i feddiannydd anabl fynd i ardd (a ddiffinnir yn erthygl 3(3)) ac o ardd, a'i gwneud yn ddiogel i'r meddiannydd anabl fynd i ardd a dod ohoni.

Mae erthyglau 2 a 3 o Orchymyn Grantiau Cyfleusterau a Chymorth Trwsio Cartrefi (Uchafsymiau) 1996 sy'n gymwys i Gymru a Lloegr, yn gosod uchafswm y grant at gyfleusterau gorfodol i'r anabl yn £30,000 o ran Cymru. Mae erthygl 4 o'r Gorchymyn hwn yn darparu i'r erthyglau hynny beidio â bod yn effeithiol o ran Cymru.