Search Legislation

Gorchymyn Niwsansau Statudol (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2007

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2007 Rhif 120 (Cy.10)

DIOGELU'R AMGYLCHEDD, CYMRU

Gorchymyn Niwsansau Statudol (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2007

Wedi'i wneud

23 Ionawr 2007

Yn dod i rym yn unol ag erthygl 1

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gwneud y Gorchymyn canlynol drwy arfer y pwerau a roddwyd gan adran 80(8B) o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990(1) ac adran 108(1)(b), (2) a (5) o Ddeddf Cymdogaethau ac Amgylchedd Glân 2005(2):

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1.—(1Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Niwsansau Statudol (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2007.

(2Daw erthygl 3 o'r Gorchymyn hwn i rym ar 30 Ionawr 2007.

(3Daw erthygl 2 o'r Gorchymyn hwn a'r Atodlen iddo i rym ar 31 Ionawr 2007.

(4Mae'r Gorchymyn hwn yn gymwys o ran Cymru.

Dynodi “camp berthnasol”

2.  Dynodir camp sy'n ymddangos yn y rhestr o gampau a geir yn yr Atodlen i'r Gorchymyn hwn yn “gamp berthnasol” at ddibenion adran 80(8A) o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990(3).

Diwygio Gorchmyn Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005 (Cychwyn Rhif 2, Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion (Cymru) 2006

3.  Diwygir Gorchymyn Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005 (Cychwyn Rhif 2, Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion (Cymru) 2006(4) fel a ganlyn—

(a)yn y testun Cymraeg yn y pennawd i erthygl 5 yn lle “2006” rhodder “2007”;

(b)yn y testunau Cymraeg a Saesneg yn y geiriau agoriadol yn erthygl 5 yn lle “2006” rhodder “2007”;

(c)yn y testunau Cymraeg a Saesneg o'r pennawd i erthygl 6 yn lle “2006” rhodder “2007”;

(ch)yn y testunau Cymraeg a Saesneg yn y geiriau agoriadol yn erthygl 6 yn lle “2006” rhodder “2007”;

(d)yn y testun Cymraeg yn lle'r pennawd I erthygl 7 rhodder—

 • Darpariaethau yn Neddf 2005 sy'n dod i rym ar y dyddiad y daw erthygl 2 o Orchymyn Niwsansau Statudol (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2007 a'r Atodlen'r Gorchymyn hwnnw i rym;

(dd)yn y testun Saesneg yn lle'r pennawd i erthygl 7 rhodder—

 • Provisions of the 2005 Act coming into force on the date on which article 2 of, and the Schedule to, the Statutory Nuisances (Miscellaneous Provisions) (Wales) Order 2007 come into force;

(e)yn y testun Cymraeg yn ngeiriau agoriadol erthygl 7 yn lle'r geiriau “Gorchymyn Niwsansau Statudol (Goleuo Artiffisial) (Dynodi Campau Perthnasol) (Cymru) 2006” rhodder “erthygl 2 o Prchymyn Niwsansau Statudol (Darpariaethau Amrywiol) (Cymru) 2007 a'r Atodlen i'r Gorchymyn hwnnw”;

(f)yn y testun Saesneg yng ngeiriau agoriadol erthygl 7 rhodder y geiriau “article 2 of, and the Schedule to, the Statutory Nuisances (Miscellaneous Provisions) (Wales) Order 2007” yn lle'r geiriau “the Statutory Nuisance (Artificial Lighting) (Designation of Relevant Sports) (Wales Order 2006”;

(ff)yn y testun Cymraeg o erthygl 10(1) yn lle “â rheoliad” rhodder “ag erthygl”;

(g)yn nhestun Saesneg erthygl 10(1) yn lle “regulation” rhodder “article”.

Llofnodwyd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 66(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998(5)

D. Elis-Thomas

Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol

23 Ionawr 2007

Erthygl 2

YR ATODLENY RHESTR O GAMPAU

1.  Pêl-droed Americanaidd

2.  Saethyddiaeth

3.  Pêl-droed (Socer) (Rheolau'r Gymdeithas Bêl droed)

4.  Athletau

5.  Pêl-droed Rheolau Awstralia

6.  Badminton

7.  Pêl fas

8.  Pêl fasged

9.  Biathlon

10.  Bobsledio

11.  Bowls

12.  Camogie

13.  Canwio

14.  Criced

15.  Croquet

16.  Cwrlo

17.  Seiclo

18.  Marchogyddiaeth

19.  Pêl-droed Gwyddelig

20.  Golff

21.  Gymnasteg

22.  Pêl-law

23.  Hoci

24.  Rasio Ceffylau

25.  Chwarae hyrli

26.  Hoci Iâ

27.  Sglefrio ar Iâ

28.  Lacrosse

29.  Luge

30.  Pentathlon Modern

31.  Marchogaeth Beic Modur

32.  Campau Moduro

33.  Pêl-rwyd

34.  Wal Ddringo tu allan

35.  Polo

36.  Camp Olwynion Troed

37.  Rownderi

38.  Rhwyfo

39.  Rygbi'r Gynghrair

40.  Rygbi'r Undeb

41.  Hwylio

42.  Saethu

43.  Camp Byrddau Sgrialu

44.  Sgio

45.  Eirafyrddio

46.  Pêl feddal

47.  Nofio (gan gynnwys Deifio)

48.  Tennis

49.  Triathlon

50.  Tynnu Rhaff

51.  Pêl foli

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae Adran 103 o Ddeddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005 (p. 16) (“Deddf 2005”) yn diwygio adran 80(8) o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 (p. 43) (“Deddf 1990”) gan roi iddi'r effaith bod yr amddiffyniad (i'r tramgwydd, o dan adran 80(4) o Ddeddf 1990, o fynd yn groes i dermau neu ofynion hysbysiad diddymu a gyflwynir o dan adran 80(1) o Ddeddf 1990 neu o fethu â chydymffurfio â hwy) sef yr amddiffyniad o fod wedi defnyddio'r dull ymarferol gorau i rwystro niwsans statudol neu i wrthbwyso'i effeithiau, ar gael o ran niwsans a achosir gan olau artiffisial ac sy'n deillio o oleuadau a ddefnyddir i oleuo cyfleuster allanol ar gyfer campau perthnasol.

Diffinnir cyfleuster ar gyfer campau perthnasol yn adran 80(8A) o Ddeddf 1990 yn ardal, gyda strwythurau neu hebddynt, a ddefnyddir i gymryd rhan mewn campau perthnasol, ac eithrio ardal o'r fath a geir mewn mangreoedd domestig.

Mae adran 80(8B) o Ddeddf 1990 yn rhoi i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, o ran Cymru, y swyddogaeth o ddynodi camp yn “gamp berthnasol” at ddibenion adran 80(8A) o Ddeddf 1990. Gwneir y Gorchymyn hwn drwy arfer y swyddogaeth honno.

Mae'r Gorchymyn hwn hefyd yn rhoi effaith i fân ddiwygiadau i Orchymyn Deddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005 (Cychwyn Rhif 2, Darpariaethau Trosiannol ac Arbedion) (Cymru) 2006 (O.S. 2006/2797 (Cy. 236) (C. 93)).

(1)

1990 p. 43; mewnosodwyd adran 80(8B) gan adran 103(3) o Ddeddf Cymdogaethau ac Amgylchedd Glân 2005 (p. 16).

(3)

Mewnosodwyd adran 80(8A) gan adran 103(3) o Ddeddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources