Search Legislation

Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 9 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2006

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2006 Rhif 879 (Cy.84)(C.21)

ADDYSG, CYMRU

Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 9 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2006

Wedi'i wneud

21 Mawrth 2006

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru, drwy arfer y pŵer a roddwyd iddo gan adran 216(4)(b) a (5) o Ddeddf Addysg 2002(1), drwy hyn yn gwneud y Gorchymyn canlynol:

Enwi, cymhwyso a dehongli

1.  Enw'r Gorchymyn hwn yw Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 9 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2006.

2.  Mae'r darpariaethau sy'n cael eu dwyn i rym gan y Gorchymyn hwn yn cael eu dwyn i rym o ran Cymru.

3.  Yn y Gorchymyn hwn, oni nodir fel arall, mae cyfeiriadau at adrannau ac Atodlenni yn gyfeiriadau at adrannau o Ddeddf Addysg 2002 ac Atodlenni iddi.

Diwrnod penodedig

4.  1 Ebrill 2006 yw'r diwrnod penodedig i'r darpariaethau a bennir yn yr Atodlen i'r Gorchymyn hwn ddod i rym.

Darpariaeth Drosiannol

5.  Hyd nes bod rheoliadau'n cael eu gwneud o dan adran 31 mewn perthynas â Chymru, mae'r cyfeiriad ym mharagraff 9 o Atodlen 2 at “any transfer of control authorised by regulations under section 31” i fod yn effeithiol fel pe bai'n gyfeiriad at “any transfer of control agreement under Schedule 13” o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998(2).

Llofnodwyd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 66(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998(3).

D. Elis-Thomas

Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol

21 Mawrth 2006

Erthygl 4

YR ATODLENDarpariaethau sy'n dod i rym ar 1 Ebrill 2006

Y ddarpariaethY pwnc
Adran 35Staffio ysgolion cymunedol, ysgolion gwirfoddol a reolir, ysgolion arbennig cymunedol ac ysgolion meithrin a gynhelir
Adran 36Staffio ysgolion sefydledig, ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion arbennig sefydledig
Adran 37Taliadau mewn perthynas â diswyddo, etc.
Adran 40 i'r graddau nad yw eisoes mewn grymDiwygiadau i Ran 2 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998
Adran 215(1) i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 21 isodMân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol
Adran 215(2) i'r graddau y mae'n ymwneud â darpariaethau Atodlen 22 isodDiddymiadau
Atodlen 2Effaith atal dros dro cyllideb ddirprwyedig ar staffio
Atodlen 3 i'r graddau nad yw eisoes mewn grymDiwygiadau i Ran 2 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998
Atodlen 21, paragraff 30, paragraff 107, paragraff 110(3)(b) i'r graddau y mae'n ymwneud â pharagraffau (f) a (k) o isadran (6) o adran 127 i Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, paragraff 110(3)(c) i'r graddau y mae'n ymwneud â pharagraffau (p) a (q) newydd isadran (6) o adran 127 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol
Atodlen 22, Rhan 3, diddymu—Diddymiadau
Deddf Diwygio Addysg 1988, adran 218(1)(d),
Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998, adrannau 54 i 57, adran 127(6)(f) a (k),
Atodlenni 16 a 17,
Deddf Cysylltiadau Cyflogaeth 1999, adran 40.

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae'r Gorchymyn hwn yn dwyn i rym ar 1 Ebrill 2006 y darpariaethau hynny yn Neddf Addysg 2002 a bennir yn yr Atodlen i'r Gorchymyn hwn.

Mae'r cyfeiriadau isod at adrannau ac Atodlenni (heb fanylion pellach) yn gyfeiriadau at adrannau o Ddeddf Addysg 2002 ac Atodlenni iddi.

Yn achos darpariaethau sy'n cael eu dwyn i rym gan y Gorchymyn hwn ac sy'n diwygio deddfwriaeth sy'n bodoli eisoes, mae'r cyfeiriadau at yr Ysgrifennydd Gwladol yn y darpariaethau hynny i'w darllen, o ran Cymru, fel cyfeiriadau at Gynulliad Cenedlaethol Cymru— gweler adran 211.

Mae effaith y darpariaethau a bennir yn yr Atodlen i'r Gorchymyn hwn fel a ganlyn—

Mae adran 35 yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â staffio ysgolion cymunedol, ysgolion gwirfoddol a reolir, ysgolion arbennig cymunedol ac ysgolion meithrin a gynhelir. Mae'n disodli'r trefniadau a nodwyd yn adran 54 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (“Deddf 1998”) ac Atodlen 16 iddi. Mae'n darparu mai'r AALl yw cyflogwr staff yr ysgolion hyn ac mae'n ei gwneud yn ofynnol bod y staff hyn yn cynnwys prifathro neu brifathrawes. Mae'n galluogi'r Cynulliad Cenedlaethol i wneud rheoliadau ar benodi staff yr ysgolion hyn, eu disgyblu, eu hatal dros dro a'u diswyddo.

Mae adran 36 yn gwneud darpariaeth mewn perthynas â staffio ysgolion sefydledig, ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir ac ysgolion arbennig sefydledig, gan ddisodli'r trefniadau a nodwyd yn adran 55 o Ddeddf 1998 ac Atodlen 17 iddi. Mae'n darparu mai'r corff llywodraethu yw cyflogwr staff yr ysgolion hyn, oni bai bod rheoliadau yn datgan fel arall. Rhaid i'r staff gynnwys prifathro neu brifathrawes. Rhoddir pŵer i'r Cynulliad Cenedlaethol i wneud rheoliadau ar benodi staff yr ysgolion hyn, eu disgyblu, eu hatal dros dro a'u diswyddo.

Mae Atodlen 2 yn darparu ar gyfer y trefniadau staffio sydd i fod yn gymwys yn lle rheoliadau o dan adran 34 neu 35 os caiff cyllideb ddirprwyedig ysgol ei hatal dros dro.

Mae adran 37 yn ailddeddfu adran 57 o Ddeddf 1998 ac yn gwneud darpariaeth mewn cysylltiad â thaliadau mewn perthynas â diswyddo staff o ysgolion a gynhelir.

Mae Adran 40 ac Atodlen 3 yn diwygio Deddf 1998 o ganlyniad i'r trefniadau staffio newydd.

Nodyn Orchymyn Cychwyn Blaenorol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae darpariaethau canlynol Deddf Addysg 2002 wedi'u dwyn i rym o ran Cymru drwy orchymyn cychwyn a wnaed cyn dyddiad y Gorchymyn hwn:

Y ddarpariaethDyddiad CychwynRhif yr O.S.
Adrannau 14 i 1731 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 18(2)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 19(6) (yn rhannol)1 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 19 (1) i (7) (yn llawn)31 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
Adran 20 (1) i (3), (5)31 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
Adrannau 21 a 221 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
Adran 2331 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
Adrannau 27 a 281 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 291 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 301 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
Adran 321 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
Adrannau 33 a 3431 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
Adran 39(1) (yn rhannol)1 Medi 20042004/1728 (Cy.178)
Adran 39 (yn llawn)31 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
Adran 40 (yn rhannol)1 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 414 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
Adran 424 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
Adran 431 Tachwedd 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 461 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
Adran 4919 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 5031 Mai 20052005/1395 (Cy.109)
Adran 51 (yn rhannol)9 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)31 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
(yn rhannol)31 Mai 20052005/1395 (Cy.109)
Adran 52 (yn rhannol)9 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn llawn)31 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
Adran 5331 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
Adrannau 54 i 5619 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 60 i 641 Awst 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 721 Awst 20042004/1728 (Cy.172)
Adran 75 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 97 a 9819 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 99(1)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 100 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 101 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 10319 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 105 i 10719 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 108 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 10919 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 111 i 11819 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 1191 Hydref 20022002/2439
Adran 120(1) a (3) i (5)1 Hydref 20022002/2439
Adran 120(2)1 Awst 20032003/1667
Adran 1211 Hydref 20022002/2439
Adran 122 i 1291 Awst 20032003/1667
Adran 130 (yn rhannol)1 Hydref 20022002/2439
(yn llawn)1 Awst 20032003/1667
Adran 13119 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 132 a 13319 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 134 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 13519 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 136 i 1401 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 14119 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 142 i 14431 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 14519 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 146 (yn rhannol)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 148 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 14931 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 15031 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 151(2)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 152 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 15431 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
Adran 1551 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
Adran 15631 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
Adrannau 157 i 1741 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
Adran 1761 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
Adran 1771 Awst 20042004/912 (Cy.95)
Adran 178(1) a (4)1 Awst 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 179 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 18019 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 181 i 1851 Medi 20032003/1718 (Cy. 185)
Adran 188 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)1 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
Adran 189 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adrannau 191 i 19419 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 195 (yn rhannol)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
(yn llawn)1 Medi 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 19619 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Adran 1971 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 19831 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
Adran 1991 Medi20032003/1718 (Cy.185)
Adran 20031 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adran 201 (yn rhannol)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Adrannau 202 a 2031 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 2061 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Adran 207 a 2089 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
Adran 215 (yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)1 Awst 20032003/1718 (Cy.185) a 2003/1667
(yn rhannol)1 Medi 20032002/3185 (Cy.301) a 2003/1718 (Cy.185)
(yn rhannol)4 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)1 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)9 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)31 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
(yn rhannol)1 Awst 20042004/912 (Cy.95) a 2004/1728 (Cy.172)
(yn rhannol)1 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
(yn rhannol)31 Mai 20052005/1395 (Cy.109)
(yn rhannol)31 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
Atodlen 1, paragraff 3 (yn rhannol)1 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Atodlen 1 (yn llawn)31 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
Atodlen 3, paragraffau 1 i 51 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Atodlen 4, paragraffau 1 a 49 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
Paragraffau 2, 3(1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), 8, 9, 10, 1131 Mai 20052005/1395 (Cy.109)
Paragraff 12(1), (3) i (5)31 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
Atodlen 519 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Atodlen 91 Awst 20042004/1728 (Cy.172)
Atodlen 10, paragraffau 1, 6, 11 a 1519 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Atodlen 111 Hydref 20022002/2439
Atodlen 12, paragraffau 1, 2, 4(1) a (3), 6 a 7,19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Paragraff 12(1) a (2)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Atodlen 13, paragraffau 1 i 3, 5, 6, 7(1) a (3) ac 819 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Atodlen 14, paragraffau 1 i 71 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
Atodlen 16, paragraffau 1 i 31 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
Paragraffau 4 i 919 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Atodlen 17, paragraffau 5(1) i (4), (6) a 6 i 819 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
Atodlen 18, paragraffau 1, 4, 5 a 7,31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Paragraff 8 (yn rhannol),31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Paragraffau 13 i 15,31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
Paragraffau 2, 3, 6, 8 (yn llawn), 9 i 12 ac 16 i 181 Medi 20032002/3185 (Cy.301)
Atodlen 191 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Atodlen 201 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
Atodlen 21 (yn rhannol)1 Hydref 20022002/2439
(yn rhannol)19 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)1 Awst 20032003/1667
(yn rhannol)1 Medi 20032003/1718 (Cy.185)
(yn rhannol)4 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)1 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)9 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)31 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
(yn rhannol)1 Awst 20042004/1728 (Cy.172)
(yn rhannol)1 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
(yn rhannol)31 Mai 20052005/1395 (Cy.109)
(yn rhannol)31 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)
Atodlen 22 (yn rhannol)1 Hydref 20022002/2439
(yn rhannol)9 Rhagfyr 20022002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)31 Mawrth 20032002/3185 (Cy.301)
(yn rhannol)1 Awst 20032003/1718 (Cy.185)
(yn rhannol)1 Medi 20032002/3185 (Cy.301), 2003/1718 (Cy.185) a 2003/1667
(yn rhannol)4 Rhagfyr 20032003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)1 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)9 Ionawr 20042003/2961 (Cy.278)
(yn rhannol)31 Mawrth 20042004/912 (Cy.95)
(yn rhannol)1 Awst 20042004/912 (Cy.95)
(yn rhannol)1 Medi 20042004/1728 (Cy.172)
(yn rhannol)31 Mai 20052005/1395 (Cy.109)
(yn rhannol)31 Hydref 20052005/2910 (Cy.207)

Mae amryw o ddarpariaethau Deddf Addysg 2002 wedi'u dwyn i rym o ran Lloegr gan yr Offerynnau Statudol canlynol: O.S. 2002/2002 (fel y'i diwygiwyd gan O.S. 2002/2018), O.S. 2002/2439 (fel y'i diwygiwyd gan O.S. 2003/606 (wedi'i ddirymu) a 2003/2992), O.S. 2002/2952, O.S. 2003/124, O.S. 2003/1115, O.S. 2003/1667, O.S. 2003/2071 ac O.S. 2004/1318.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources