Search Legislation

Gorchymyn Deddf Partneriaeth Sifil 2004 (Diwygiadau Canlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) (Cymru) 2005

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

YR ATODLENY DIWYGIADAU I OFFERYNNAU STATUDOL

Rheoliadau Awdurdod Datblygu Cymru (Iawndal) 1976

1.  Yn Rheoliadau Awdurdod Datblygu Cymru (Iawndal) 1976 (1), yn rheoliadau 22, 23, 24, 28 a 31, mewnosoder “, surviving civil partner,” ar ôl “widow” bob tro.

Gorchymyn Mynwentydd Awdurdodau Lleol 1977

2.  Yng Ngorchymyn Mynwentydd Awdurdodau Lleol 1977(2), Yn Atodlen 3, ym mharagraff 17, yn lle “husband or wife” rhodder “spouse or a civil partner”.

Rheoliadau Dyfarndaliadau'r Wladwriaeth (Bwrsarïau'r Wladwriaeth ar gyfer Addysg Oedolion) (Cymru) 1979

3.  Yn Rheoliadau Dyfarndaliadau'r Wladwriaeth (Bwrsarïau'r Wladwriaeth ar gyfer Addysg Oedolion) (Cymru) 1979(3), yn Atodlen 2—

(a)ym mharagraff 1(2)(a) a (b) ar ôl “his spouse” mewnosoder “ or civil partner or;”; a

(b)ym mharagraff (4)(1)(b) ar ôl “the spouse,” mewnosoder “civil partner,”.

Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) 1988

4.  Yn Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) 1988(4), yn rheoliad 2(1)—

(a)yn y diffiniad o “partner”, yn is-baragraff (a) ar ôl “unmarried couple” mewnosoder “or of a civil partnership”; a

(b)ar ôl “that couple” mewnosoder “or civil partnership (as the case may be)”.

Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd i Ymwelwyr Tramor) 1989

5.  Yn Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd i Ymwelwyr Tramor) 1989(5), yn rheoliadau 4(4), 4A(2), 5(b) ac (e) ar ôl “spouse” mewnosoder “, civil partner, ” bob tro.

Rheoliadau Tribiwnlysoedd Prisio a Thâl Cymunedol 1989

6.  Yn Rheoliadau Tribiwnlysoedd Prisio a Thâl Cymunedol 1989(6), yn rheoliadau 9(1)(f), 23(2) a 42(3) ar ôl “spouse” mewnosoder “or civil partner” bob tro.

Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer Diystyru Disgownt) 1992

7.  Yn Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer Diystyru Disgownt) 1992(7)

(a)yn rheoliad 3(1), yn y paragraff ynghylch Dosbarth E, ar ôl “spouse” mewnosoder “, civil partner”; a

(b)ar ddiwedd paragraff (a) o is-baragraff (1) o baragraff 4 o'r Atodlen, dileër y gair “or” ac, ar ôl y paragraff hwnnw, mewnosoder—

(aa)that person is the civil partner of the other or they live together as if they were civil partners; or.

Gorchymyn y Dreth Gyngor (Anheddau Esempt) 1992

8.  Yng Ngorchymyn y Dreth Gyngor (Anheddau Esempt) 1992(8)

(a)Yn erthygl 2(5)—

(i)yn is-baragraff (a) ar ôl “spouse” mewnosoder “or civil partner”;

(ii)yn is-baragraff (i) ar ôl “marriage” mewnosoder “or civil partnership”;

(iii)yn is-baragraff (ii)—

(aa)ar ôl “marriage”, mewnosoder “and a relationship between two persons of the same sex living together as if they were civil partners is to be treated as a relationship by civil partnership;” a

(bb)ar y diwedd, dileër y gair “and”;

(iv)ar ôl is-baragraff (iii), mewnosoder—

and

(v)the child of the civil partner of a person (here “A”) shall be treated as A’s child.;

(b)Yn erthygl 3, yn y paragraff ynghylch Dosbarth N, yn is-baragraff (2)(a)(ii)—

(i)ar ôl “spouse” mewnosoder “, civil partner,”; a

(ii)yn lle “either”, rhodder “each”.

Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) 1992

9.  Yn Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) 1992(9),

(a)yn Rheoliad 32(1), yn y diffiniad o “net earnings”, yn is-baragraff (c)(ii) ar ôl “widows” mewnosoder “widowers, surviving civil partners”; a

(b)yn rheoliad 58(1)(b) ar ôl “spouse” mewnosoder “or civil partner”.

Rheoliadau Tribiwnlysoedd Prisio (Cymru) 1995

10.  Yn Rheoliadau Tribiwnlysoedd Prisio (Cymru) 1995(10), yn rheoliadau 7(1)(f), 23(2) a 42(3), ar ôl “spouse” mewnosoder “or civil partner”.

Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai 1996

11.  Yn Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai 1996(11)

(a)Yn rheoliad 2(1)—

(i)yn y diffiniad o “close relative” ar ôl “spouse” mewnosoder “or civil partner”;

(ii)yn y diffiniad o “family”—

(aa)ym mharagraffau (a) a (b) ar ôl “married or unmarried couple”, mewnosoder “or both members of a civil partnership” bob tro;

(bb)ym mharagraff (c) ar ôl “married or unmarried couple”, mewnosoder “or of a civil partnership”;

(iii)yn y diffiniad o “member of a couple” ar ôl “unmarried couple” mewnosoder “or of a civil partnership”;

(iv)yn y diffiniad o “partner”, ym mharagraff (a), ar ôl “married or unmarried couple” mewnosoder “or of a civil partnership”;

(v)yn y diffiniad o “unmarried couple” ar ôl “Schedule 3” hepgorer weddill y diffiniad ac yn ei le rodder y canlynol—

(a)a man and woman who are not married to each other but are living together as husband and wife; or

(b)two persons of the same sex who are not civil partners but are living together as if they were civil partners;

(b)Yn Atodlen 1, ym mharagraff 10A(1)(b), ar ôl “spouse” mewnosoder “or civil partner”; ac

(c)Yn Atodlen 4, ym mharagraff 65 ar ôl “deceased spouse” mewnosoder “or deceased civil partner” bob tro.

Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Dosbarthiadau Rhagnodedig o Anheddau) 1998

12.  Yn Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Dosbarthiadau Rhagnodedig o Anheddau) 1998(12), yn yr Atodlen—

(a)ym mharagraff 1(1) yn lle “or for his spouse by reason of the spouse’s employment” rhodder “or for his spouse or civil partner by reason of their employment”; a

(b)ym mharagraffau 2(1), (2) a (3) ar ôl “spouse” mewnosoder “or civil partner”;

(c)ym mharagraff 3, ychwaneger ar y diwedd—

; and references to the civil partner of a person are to be taken to include references to a person of the same sex who is living with the other as if they were that person’s civil partner.

Rheoliadau Addysg (Llywodraeth Ysgol) (Cymru) 1999

13.  Yn Rheoliadau Addysg (Llywodraeth Ysgol) (Cymru) 1999(13), yn Atodlen 7—

(a)ym mharagraff 1 mewnosoder yr is-baragraff newydd canlynol ar ôl is-baragraff 1(c)—

(d)to a person’s civil partner includes someone living with that person as if he or she were that person’s civil partner; a

(b)ym mharagraff 2(4), ar ôl “spouse” mewnosoder “or civil partner”.

Rheoliadau Llywodraeth Leol (Terfynu Cyflogaeth yn Gynnar) (Iawndal yn ôl Disgresiwn) (Cymru a Lloegr) 2000

14.  Yn Rheoliadau Llywodraeth Leol (Terfynu Cyflogaeth yn Gynnar) (Iawndal yn ôl Disgresiwn) (Cymru a Lloegr) 2000(14), yn Atodlen 1, ym mharagraff 1, yn y diffiniad o “eligible child”, yn is-baragraff (c)(ii), ar ôl “married” mewnosoder “or entered into civil partnership with”.

Rheoliadau'r Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni Cartref (Cymru) 2000

15.  Yn Rheoliadau'r Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni Cartref (Cymru) 2000(15), yn rheoliad 5(1)(a), 5(1)(b), 5(2)(a), 5(2)(b), 5(2)(ch), a 5(6) ar ôl “phriod” mewnosoder “neu bartner sifil”.

Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Cymru) 2001

16.  Yn Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Cymru) 2001(16), yn rheoliad 2, yn y diffiniad o “aelod annibynnol”, ym mharagraff (c) ar ôl “yn briod ag aelod neu swyddog” rhodder “yn bartner sifil i aelod neu swyddog”.

Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002

17.  Yn Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002(17)

(a)yn rheoliad 2(1), yn y diffiniad o “perthynas”—

(i)ym mharagraffau (a), (b), (c), ac (ch), ar ôl “priod” neu “briod”, yn ôl y digwydd, mewnosoder “neu bartner sifil”;

(ii)ar ôl “plentyn iddo,” dileer “a”;

(iii)ar ôl “gwraig” mewnosoder “, ac mae cyfeiriadau at “bartner sifil” yn cynnwys partner sifil blaenorol.” ; a

(b)Yn Atodlen 3, ym mharagraff 3(a) ar ôl “statws priodasol” mewnosoder “neu statws partneriaeth sifil”.

Rheoliadau Gofal Iechyd Preifat a Gwirfoddol (Cymru) 2002

18.  Yn Rheoliadau Gofal Iechyd Preifat a Gwirfoddol (Cymru) 2002(18), yn Atodlen 3, yn Rhan II, ym mharagraff 1(a) ar ôl “statws priodasol,” mewnosoder “neu statws partneriaeth sifil”.

Rheoliadau Cofrestru Gofal Cymdeithasol a Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2002

19.  Yn Rheoliadau Cofrestru Gofal Cymdeithasol a Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2002(19), yn rheoliad 2(1), yn y diffiniad o “relative”—

(a)yn is-baragraffau (a), (b), ac (c), ar ôl “spouse” mewnosoder “or civil partner”;

(b)ar ôl “the person’s child,” dileër “and”; ac

(c)ar ôl “wife” mewnosoder “, and references to a “civil partner” include a former civil partner.”

Rheoliadau Byrddau Iechyd Lleol (Cyfansoddiad, Aelodau a Gweithdrefnau) (Cymru) 2003

20.  Yn Rheoliadau Byrddau Iechyd Lleol (Cyfansoddiad, Aelodau a Gweithdrefnau) (Cymru) 2003(20), yn rheoliad 15(5), ar ôl “ (p'un a ydynt o wahanol ryw neu beidio),” mewnosoder “neu fel partneriaid sifil”.

Rheoliadau Gwasanaethau Maethu (Cymru) 2003

21.  Yn Rheoliadau Gwasanaethau Maethu (Cymru) 2003(21) yn rheoliad 24(10)—

(a)ym mharagraff (a) ar ôl “yn briod” mewnosoder “neu'n bartner sifil”;

(b)ym mharagraff (c) ar ôl “yn briod iddo” mewnosoder “neu'n berson y cofrestrodd Person B bartneriaeth sifil gydag ef”;

(c)yn Atodlen 3, ym mharagraff 2—

(i)ar ôl “priodasol” mewnosoder “neu bartneriaeth sifil”; a

(ii)ar ôl “briodas” mewnosoder “, partneriaeth sifil”.

Rheoliadau Canolfannau Preswyl i Deuluoedd (Cymru) 2003

22.  Yn Rheoliadau Canolfannau Preswyl i Deuluoedd (Cymru) 2003(22), yn Atodlen 4, ym mharagraff 2(a) ar ôl “statws priodasol” mewnosoder “neu statws partneriaeth sifil”.

Rheoliadau Asiantaethau Gofal Cartref (Cymru) 2004

23.  Yn Rheoliadau Asiantaethau Gofal Cartref (Cymru) 2004(23), yn Rheoliad 2(1), yn y diffiniad o “perthynas”—

(a)yn is-baragraffau (a), (b), ac (c) ar ôl “priod” neu “briod”, yn ôl y digwydd, mewnosoder “neu bartner sifil”;

(b)ar ôl “fel plentyn iddo,” dileër “ac”; ac

(c)ar ôl “yn wraig i'r person” mewnosoder “, ac mae cyfeiriadau at “bartner sifil” yn cynnwys partner sifil blaenorol.”

Rheoliadau Cwmnïau RTM (Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu) (Cymru) 2004

24.  Yn Rheoliadau Cwmnïau RTM (Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu) (Cymru) 2004(24), yn Atodlen 1, yn Rhan 1 (Memorandwm Cymdeithasu), ym mharagraff 4(ph) ar ôl “gweddw” mewnosoder “, partner sifil, partner sifil a oroesodd, ”.

Rheoliadau Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau (Ffioedd) (Cymru) 2004

25.  Yn Rheoliadau Tribiwnlysoedd Prisio Lesddaliadau (Ffioedd) (Cymru) 2004(25), yn rheoliad 8(4), yn is-baragraff (b) (sy'n diffinio “partner” at ddibenion y rheoliad hwnnw), ar ôl “priod” mewnosoder “neu bartner sifil”.

Rheoliadau Taliadau Gwasanaeth (Gofynion Ymgynghori) (Cymru) 2004

26.  Yn Rheoliadau Taliadau Gwasanaeth (Gofynion Ymgynghori) (Cymru) 2004(26), yn rheoliad 2(1), yn y diffiniad o “perthynas agos” ar ôl “priod” mewnosoder “, partner sifil”.

Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cynnal Refferenda) (Cymru) 2004

27.  Yn Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cynnal Refferenda) (Cymru) 2004(27), yn Atodlen 3—

(a)yn Nhabl 2, yn y cofnod ynghylch adran 61 o Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983(28), yng ngholofn (2), is-adran (4), ar ôl “wife, mewnosoder “civil partner”; a

(b)yn Nhabl 3, yn y cofnod ynghylch Rheol 29 o Reolau Etholiadau Lleol (Prif Ardaloedd) 1986(29), yng ngholofn (2), ym mharagraff (2B), ar ôl “wife” mewnosoder “partner sifil” bob tro.

Rheoliadau Gofal Cymunedol, Gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr a Gwasanaethau Plant (Taliadau Uniongyrchol) (Cymru) 2004

28.  Yn Rheoliadau Gofal Cymunedol, Gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr a Gwasanaethau Plant (Taliadau Uniongyrchol) (Cymru) 2004(30) yn rheoliadau 7(2)(a), (b), (ch) a (d) ar ôl “priod” neu “briod”, yn ôl y digwydd, mewnosoder “neu bartner sifil” bob tro.

Rheoliadau Cynlluniau Lleoli Oedolion (Cymru) 2004

29.  Yn Rheoliadau Cynlluniau Lleoli Oedolion (Cymru) 2004(31), yn rheoliad 2(1), yn y diffiniad o “perthynas”—

(a)yn y paragraffau sydd wedi eu mewnoli (a), (b), (c) ac (ch) ar ôl “priod” neu “briod”, yn ôl y digwydd, mewnosoder “neu bartner sifil” bob tro; a

(b)yn y paragraff olaf ar ôl “gwraig” mewnosoder, “ac mae cyfeiriadau at “bartner sifil” yn cynnwys partner sifil blaenorol”.

(3)

O.S. 1979/333 y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r Gorchymyn hwn.

(4)

O.S. 1988/551 fel y'i diwygiwyd gan O.S. 1996/410, O.S. 2003/975 (Cy.134), O.S. 2003/2561 (Cy. 250); mae offerynnau diwygio eraill ond nid ydynt yn berthnasol.

(6)

O.S. 1989/439, a ddiwygiwyd gan O.S. 1993/439, mae offerynnau diwygio eraill ond nid ydynt yn berthnasol.

(7)

O.S. 1992/552, a ddiwygiwyd gan O.S. 1995/657; mae diwygiadau eraill ond nid ydynt yn berthnasol.

(8)

O.S. 1992/558, a ddiwygiwyd gan O.S. 1993/150 ac O.S. 1997/656; mae offerynnau diwygio eraill ond nid ydynt yn berthnasol.

(9)

O.S. 1992/613, y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r Gorchymyn hwn.

(11)

O.S. 1996/2890, a ddiwygiwyd gan O.S. 1997/977, 1998/808, 1999/1523, 2000/973 (Cy. 43), 2001/2073 (Cy.145), 2002/2798 (Cy.266), a 2004/253 (Cy. 28), mae offerynnau diwygio eraill ond nid ydynt yn berthnasol.

(12)

O.S. 1998/105, y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r Gorchymyn hwn.

(13)

O.S. 1999/2242, a ddiwygiwyd gan O.S. 2001/2263 (Cy.164). Mae offerynnau diwygio eraill ond nid ydynt yn berthnasol i'r Gorchymyn hwn.

(14)

O.S. 2000/1410, y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r Gorchymyn hwn.

(17)

O.S. 2002/ 324 (Cy. 37), a ddiwygiwyd gan O.S. 2002/2935 (Cy. 277); mae offerynnau diwygio eraill ond nid ydynt yn berthnasol.

(18)

O.S. 2002/ 325 (Cy. 38), y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r Gorchymyn hwn.

(19)

O.S. 2002/ 919 (Cy. 107), y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r Gorchymyn hwn.

(20)

O.S. 2003/ 149 (Cy. 19), y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r Gorchymyn hwn.

(22)

O.S. 2003/781 (Cy.92) y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r Gorchymyn hwn.

(23)

O.S. 2004/219 (Cy.23) y mae iddo ddiwygiadau nad ydynt yn berthnasol i'r Gorchymyn hwn.

(28)

1983 p. 2, a ddiwygiwyd gan Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1985 (p.50), Atodlenni 2 a 5 a chan Ddeddf Awdurdod Llundain Fwyaf 1999 (p.29), Atodlen 3, paragraffau 1 a 10.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources