Search Legislation

Gorchymyn Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant (Trosglwyddo Swyddogaethau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a Diddymu'r Cyngor) 2005

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cychwyn a dehongli

 3. 2.Trosglwyddo Swyddogaethau'r Cyngor i'r Cynulliad Cenedlaethol

 4. 3.Trosglwyddo staff

 5. 4.Trosglwyddo eiddo, hawliau a rhwymedigaethau

 6. 5.Darpariaeth ar gyfer parhad o ran arfer swyddogaethau

 7. 6.Diddymu'r Cyngor

 8. 7.Darpariaethau Trosiannol

 9. 8.Cyfrifon

 10. 9.Diwygiadau canlyniadol i Ddeddfau a deddfwriaeth arall

 11. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   DIWYGIADAU CANLYNIADOL I DDEDDFWRIAETH SYLFAENOL

   1. 1.Deddf Blwydd-daliadau 1972 (p.11)

   2. 2.Deddf Anghymhwyso Rhag Aelodaeth o Dŷ'r Cyffredin 1975 (p.24)

   3. 3.Deddf Gwahaniaethu ar Sail Rhyw 1975 (p.65)

   4. 4.Yn adran 23A (gwahaniaethu gan Gynghorau Cyllido Addysg Bellach ac...

   5. 5.Yn adran 25A (dyletswydd gyffredinol: addysg a hyfforddiant ôl-16 etc.)—...

   6. 6.Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976 (p.74)

   7. 7.Yn adran 18A (Cynghorau Cyllido Addysg Bellach ac Addysg Uwch),...

   8. 8.Yn Atodlen 1A (cyrff a phersonau eraill sy'n ddarostyngedig i...

   9. 9.Deddf Addysg (Ffioedd a Dyfarniadau) 1983 (p.40)

   10. 10.Deddf Personau Anabl (Gwasanaethau, Ymgynghori a Chynrychioli) 1986 (p.33)

   11. 11.Deddf Cyflogaeth 1988 (p.19)

   12. 12.Deddf Diwygio Addysg 1988 (p.40)

   13. 13.Deddf Addysg Bellach ac Uwch 1992 (p.13)

   14. 14.Yn adran 19 (pwerau atodol corfforaeth addysg bellach)—

   15. 15.Yn adran 22 (offerynnau ac erthyglau diweddarach)—

   16. 16.Yn adran 27 (diddymu corfforaethau addysg bellach)—

   17. 17.Yn adran 29(7A)(b) (llywodraethu a rhedeg sefydliadau dynodedig) yn lle...

   18. 18.Yn adran 31(2A)(b) (sefydliadau dynodedig a redir gan gwmnïau) yn...

   19. 19.Yn adran 34 (sicrhau bod eiddo ychwanegol ar gael i'w...

   20. 20.Yn adran 38(2) (taliadau gan gyngor mewn cysylltiad â rhwymedigaeth...

   21. 21.Yn adran 51 (cyhoeddi cynigion)— (a) yn is-adran (1) yn...

   22. 22.Yn adran 52 (dyletswydd i ddarparu ar gyfer unigolion a...

   23. 23.Yn adran 54(1) (dyletswydd i roi gwybodaeth)—

   24. 24.Yn adran 61A (cyfeiriadau at gynghorau)— (a) yn y pennawd,...

   25. 25.Yn adran 82 (arfer swyddogaethau ar y cyd)—

   26. 26.Yn adran 83 (astudiaethau effeithlonrwydd)— (a) yn is-adran (1), yn...

   27. 27.Yn adran 90 (dehongli)— (a) hepgorer is-adran (2A);

   28. 28.Yn Atodlen 4 (offerynnau ac erthyglau llywodraethu ar gyfer sefydliadau...

   29. 29.Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 (p.38)

   30. 30.Deddf Treth Ar Werth 1994 (p.23)

   31. 31.Deddf Addysg 1996 (p.56)

   32. 32.Yn adran 13(2) (cyfrifoldeb cyffredinol dros addysg)—

   33. 33.Yn adran 509(1B) (darparu cludiant etc.), yn lle “National Council...

   34. 34.Yn adran 509AA(2)(d) (darparu cludiant etc ar gyfer personau oedran...

   35. 35.Yn adran 509AB(6)(c) (darpariaeth bellach ynghylch datganiadau ar bolisi trafnidiaeth)...

   36. 36.Yn adran 509AC(3) (dehongli adrannau 509AA a 509AB)—

   37. 37.Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (p.31)

   38. 38.Yn adran 19(2)(ca) (pŵer yr Ysgrifennydd Gwladol i orchymyn cau'r...

   39. 39.Yn adran 30(3) (hysbysiad gan gorff llywodraethu i gau ysgol...

   40. 40.Yn is-baragraff 5(1)(a) o Atodlen 22 (gwarediadau tir yn achos...

   41. 41.Deddf Llywodraeth Cymru 1998 (p.38)

   42. 42.Yn adran 118(2) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 (ystyr “Welsh...

   43. 43.Yn adran 145B(1) (astudiaethau ar gais cyrff addysgol) yn ail...

   44. 44.Yn Rhan 1 o Atodlen 4 (cyrff cyhoeddus sy'n destun...

   45. 45.Deddf Safonau Gofal 2000 (p.14)

   46. 46.Yn Atodlen 2A (personau sy'n destun adolygiad gan Gomisiynydd Plant...

   47. 47.Yn Atodlen 2B (personau y mae eu trefniadau'n ddarostyngedig i...

   48. 48.Deddf Dysgu a Medrau 2000 (p.21)

   49. 49.Yn lle'r pennawd i Ran 2, rhodder “Further Education and...

   50. 50.Hepgorer adran 30 (y Cyngor) a'r croesbennawd sy'n dod yn...

   51. 51.Yn adran 31 (addysg a hyfforddiant i bersonau 16 i...

   52. 52.Yn adran 32 (addysg a hyfforddiant i bersonau dros 19...

   53. 53.Yn adran 33 (hybu addysg a hyfforddiant) yn lle “Council”...

   54. 54.Yn adran 34 (darparu adnoddau ariannol)— (a) yn is-adrannau (1)...

   55. 55.Yn adran 35 (adnoddau ariannol: amodau)— (a) yn is-adran (1)—...

   56. 56.Yn adran 36(1) (cyllido dosbarthiadau chwech) yn lle “Council” rhodder...

   57. 57.Yn adran 37 (asesiad a phrofion moddion) yn is-adrannau (1)...

   58. 58.Yn adran 38 (cyfrifon a threfniadau cymwys)—

   59. 59.Yn adran 39(1) (addysg bellach: llywodraethwyr) yn lle “Council” rhodder...

   60. 60.Yn adran 40 (ymchwil a gwybodaeth)— (a) hepgorer is-adrannau (1)...

   61. 61.Yn adran 41 (personau ag anawsterau dysgu)—

   62. 62.Hepgorer adrannau 42 i 51 (darpariaethau cyffredinol sy'n ymwneud â'r...

   63. 63.Yn adran 74(1) (rhai termau wedi'u diffinio) hepgorer y diffiniad...

   64. 64.Yn adran 75(1) (cylch gwaith estynedig Prif Arolygydd Cymru) yn...

   65. 65.Yn adran 77(5) (arolygiadau) hepgorer paragraff (b).

   66. 66.Yn adran 83 (arolygiadau ardal) yn isadrannau (3) a (6)...

   67. 67.Yn adran 84 (cynlluniau gweithredu yn sgil arolygiadau adran 83)—...

   68. 68.Hepgorer adran 91 (diddymu Cyngor Cyllido Addysg Bellach Cymru).

   69. 69.Hepgorer adran 93 (trosglwyddiadau: Cymru).

   70. 70.Yn adran 94 (treth stampiau)— (a) yn is-adran (1) hepgorer...

   71. 71.Yn adran 95 (contractau cyflogaeth)— (a) yn is-adran (1)(a) hepgorer...

   72. 72.Yn adran 100(2) (cyrff a awdurdodwyd) yn lle “National Council...

   73. 73.Yn adran 113A (ailstrwythuro addysg chweched dosbarth)—

   74. 74.Yn adran 125(2) (ymgynghori a chydgysylltu) hepgorer paragraff (b).

   75. 75.Yn adran 126(3)(f) (sefydliadau addysgol: gwybodaeth a mynediad) yn lle...

   76. 76.Yn adran 138(3) (Cymru: darparu gwybodaeth gan gyrff cyhoeddus), yn...

   77. 77.Yn adran 144 (sefydliadau dynodedig: gwaredu tir, & c.)—

   78. 78.Yn adran 150(4)(a) (Cymru) ar ôl “134” mewnosoder “, 144”....

   79. 79.Yn adran 151 (darpariaethau trosiannol)— (a) yn is-adran (1)(a) yn...

   80. 80.Hepgorer Atodlen 4 (Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant)....

   81. 81.Hepgorer Atodlen 5 (pwyllgorau (Cymru)).

   82. 82.(1) Diwygir Atodlen 7 fel a ganlyn.

   83. 83.Diwygir paragraff 1 o Atodlen 7A fel a ganlyn:

   84. 84.Yn Atodlen 10 (darpariaethau trosiannol) hepgorer Rhan 2.

   85. 85.Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (p.36)

   86. 86.Deddf Addysg 2002 (p.32)

   87. 87.Yn adran 131(7) (gwerthuso)— (a) ym mharagraff (c) ar ôl...

   88. 88.Yn adran 183(2) (trosglwyddo swyddogaethau sy'n ymwneud â lwfansau o...

   89. 89.Deddf Plant 2004 (p.31)

   90. 90.Yn adran 25(4) (cydweithredu i ychwanegu at lesiant: Cymru) yn...

   91. 91.Yn is-adran 29(7) (cronfeydd data gwybodaeth: Cymru) yn lle is-baragraff...

   92. 92.Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005 (p.10)

   93. 93.Yn Atodlen 2 (materion a eithrir) hepgorer paragraff 7.

   94. 94.Yn Atodlen 3 (awdurdodau a restrir) hepgorer “The National Council...

   95. 95.Deddf Addysg 2005 (p.18)

   96. 96.Yn adran 28(4)(a) (dyletswydd i drefnu arolygiadau rheolaidd o ysgolion...

   97. 97.Yn adran 38(6) (at bwy yr anfonir adroddiadau: ysgolion a...

   98. 98.Yn adran 92(2) (arfer swyddogaethau ar y cyd) yn lle...

  2. ATODLEN 2

   DIWYGIADAU CANLYNIADOL I OFFERYNNAU STATUDOL

   1. 1.Rheoliadau Cymhorthdal Incwm (Cyffredinol) 1987 (O.S. 1987/1967)

   2. 2.Rheoliadau Budd-dal Tai (Cyffredinol) 1987 (O.S. 1987/1971)

   3. 3.Rheoliadau Budd-dal y Dreth Gyngor (Cyffredinol) 1992 (O.S. 1992/1814)

   4. 4.Rheoliadau Addysg (Llywodraethu Corfforaethau Addysg Bellach) (Cyn Golegau Chweched Dosbarth) 1992 (O.S. 1992/1957)

   5. 5.Rheoliadau Addysg (Llywodraethu Corfforaethau Addysg Bellach) (Cyn Golegau Addysg Bellach) 1992 (O.S.1992/1963)

   6. 6.Gorchymyn Addysg (Sefydliadau Dynodedig mewn Addysg Bellach) (Cymru) 1993 (O.S.1993/215)

   7. 7.Rheoliadau Coleg Menai (Llywodraethu) 1994 (O.S. 1994/1450)

   8. 8.Rheoliadau Lwfans Ceisio Gwaith 1996 (O.S. 1996/207)

   9. 9.Rheoliadau Grantiau Adnewyddu Tai 1996 (O.S. 1996/2890)

   10. 10.Rheoliadau Awdurdod Addysg Lleol (Cynlluniau Cymorth Ymddygiad) 1998 (O.S. 1998/644)

   11. 11.Rheoliadau Addysg (Cyhoeddi Adroddiadau Arolygiadau Awdurdod Addysg Lleol) 1998 (O.S. 1998/880)

   12. 12.Rheoliadau Addysg (Arolygiadau Ysgolion) (Cymru) 1998 (O.S. 1998/1866)

   13. 13.Rheoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Cyfansoddiad) 1999 (O.S.1999/1619)

   14. 14.Rheoliadau Addysg (Ysgolion Arbennig a Gynhelir) (Cymru) 1999 (O.S. 1999/1780)

   15. 15.Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth Ysgolion) (Cymru) 1999 (O.S. 1999/1812)

   16. 16.Gorchymyn Corfforaethau Addysg Bellach (Coleg Iâl) (Addasu Offeryn Llywodraethu) 1999

   17. 17.Gorchymyn Corfforaethau Addysg Bellach (Coleg Iâl) (Addasu Offeryn Llywodraethu) (Rhif 2) 1999

   18. 18.Gorchymyn Cyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant (Swyddogaethau Interim) 2000 (O.S. 2000/2539)(Cy. 162)

   19. 19.Gorchymyn Cyfrifon y Llywodraeth Gyfan (Dynodi Cyrff) 2000 (O.S. 2000/3357)

   20. 20.Rheoliadau Addysg (Cyhoeddi Cynigion a Gorchmynion Drafft) (Corfforaethau Addysg Bellach) (Cymru) 2001 (O.S. 2001/2069)(Cy. 141)

   21. 21.Rheoliadau Arolygu Addysg a Hyfforddiant (Cymru) 2001 (O.S. 2001/2501)(Cy. 204)

   22. 22.Gorchymyn Deddf Cysylltiadau Hiliol 1976 (Dyletswyddau Statudol) 2001 (O.S. 2001/3458)

   23. 23.Gorchymyn Cyfrifon Llywodraeth Gyfan (Dynodi Cyrff) 2002 (O.S. 2002/454)

   24. 24.Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Nwyddau a Gwasanaethau) (Cyrff Cyhoeddus) (Cymru) 2002 (O.S. 2002/1729)(Cy. 163)

   25. 25.Rheoliadau Credydau Treth Plant 2002 (O.S. 2002/2007)

   26. 26.Rheoliadau Addysg (Athrawon a'u Benthyciadau Myfyrwyr) (Ad-dalu etc) 2002 (O.S. 2002/2086)

   27. 27.Gorchymyn Rhyddid Gwybodaeth (Awdurdodau Cyhoeddus Ychwanegol) 2002 (O.S. 2002/2623)

   28. 28.Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Anghymhwyso) 2003 (O.S. 2003/437)

   29. 29.Gorchymyn Cyfrifon Llywodraeth Gyfan (Dynodi Cyrff) 2003 (O.S. 2003/489)

   30. 30.Rheoliadau Budd-dal Plant (Cyffredinol) 2003 (O.S. 2003/493)

   31. 31.Rheoliadau Cyfrifon Dysgu Unigol Cymru 2003 (O.S. 2003/918)(Cy. 119)

   32. 32.Rheoliadau Addysg (Cynlluniau Trefniadaeth Ysgolion) (Cymru) 2003 (O.S. 2003/1732)(Cy. 190)

   33. 33.Rheoliadau Addysg (Athrawon a'u Benthyciadau Myfyrwyr) (Ad-daliadau etc) 2003 (O.S. 2003/1917)

   34. 34.Rheoliadau Fforymau Ysgolion (Cymru) 2003 (O.S. 2003/2909)(Cy. 275)

   35. 35.Rheoliadau Cyllidebau AALl, Cyllidebau Ysgolion a Chyllidebau Ysgolion Unigol (Cymru) 2003 (O.S. 2003/3118) (Cy.296)

   36. 36.Rheoliadau Addysg (Gwybodaeth am Ddisgyblion Unigol) (Cymru) 2003 (2003/3237)(Cy. 317)

   37. 37.Rheoliadau Arolygu Gwasanaethau Cymorth Ieuenctid Cymru 2004 (O.S. 2004/679)(Cy. 67)

   38. 38.Rheoliadau Cyfrannau Cyllideb Ysgolion (Cymru) 2004 (O.S. 2004/2506)(Cy. 224)

   39. 39.Rheoliadau Cynigion Trefniadaeth Ysgolion gan Gyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant 2004 (O.S. 2004/1576) (Cy. 162)

   40. “8A.Penderfyniad gan y Cynulliad Cenedlaethol

   41. 40.Gorchymyn Cyfrifon Llywodraeth Gyfan (Dynodi Cyrff) 2005 (O.S. 2005/486)

   42. 41.Gorchymyn Ymgorffori Coleg Catholig Dewi Sant 2005 (SI 2005/2293)

 12. Nodyn Esboniadol

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources