xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Rheoliadau Asiantaethau Cymorth Mabwysiadu (Cymru) 2005

 1. RHAN 1 CYFFREDINOL

  1. 1.Enwi, cychwyn a dehongli

  2. 2.Gwasanaethau Cymorth Mabwysiadu

  3. 3.Y datganiad o ddiben a'r arweiniad plant

  4. 4.Adolygu'r datganiad o ddiben a'r arweiniad plant

 2. RHAN 2 DARPARWYR COFRESTREDIG, UNIGOLION CYFRIFOL A RHEOLWYR

  1. 5.Ffitrwydd y darparydd cofrestredig

  2. 6.Penodi rheolwr

  3. 7.Ffitrwydd y rheolwr

  4. 8.Y person cofrestredig — gofynion cyffredinol

  5. 9.Hysbysu tramgwyddau

 3. RHAN 3 CEISIADAU AM WASANAETHAU CYMORTH MABWYSIADU

  1. 10.Cymhwysiad y darpariaethau

  2. 11.Dim rhwymedigaeth i fwrw ymlaen os nad yw'n briodol

  3. 12.Cydsyniad y gwrthrych â datgeliad etc

  4. 13.Feto gan berson a fabwysiadwyd neu gan berthynas

  5. 14.Darparu gwybodaeth gefndir pan fo cais am gydsyniad yn cael ei wrthod etc

  6. 15.Cwnsela

 4. RHAN 4 DULL RHEOLI ASIANTAETHAU

  1. 16.Trefniadau ar gyfer amddiffyn plant

  2. 17.Darparu gwasanaethau

  3. 18.Cofnodion ynglyn â gwasanaethau

  4. 19.Cwynion

  5. 20.Cwynion — gofynion pellach

  6. 21.Staffio'r asiantaeth

  7. 22.Ffitrwydd y gweithwyr

  8. 23.Cyflogi staff

  9. 24.Gweithdrefn disgyblu staff

  10. 25.Cofnodion ynglyn â staff

  11. 26.Ffitrwydd y fangre

 5. RHAN 5 MATERION AMRYWIOL — ASIANTAETHAU

  1. 27.Digwyddiadau hysbysadwy

  2. 28.Y sefyllfa ariannol

  3. 29.Hysbysu absenoldeb

  4. 30.Hysbysu newidiadau

  5. 31.Penodi datodwyr etc

  6. 32.Tramgwyddau

  7. 33.Cydymffurfio â rheoliadau

  8. 34.Diwygio Rheoliadau Cofrestru Gofal Cymdeithasol a Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2002

  9. 35.Darpariaethau Trosiannol

  1. ATODLEN 1

   YR WYBODAETH SYDD I'W CHYNNWYS YN Y DATGANIAD O DDIBEN

   1. 1.Nodau ac amcanion yr asiantaeth.

   2. 2.Enw a chyfeiriad y darparydd cofrestredig, yr unigolyn cyfrifol a'r...

   3. 3.Unrhyw amodau sydd mewn grym am y tro o ran...

   4. 4.Cymwysterau a phrofiad perthnasol y rheolwr cofrestredig.

   5. 5.Nifer, cymwysterau perthnasol a phrofiad y staff sy'n gweithio at...

   6. 6.Strwythur trefniadaethol yr asiantaeth.

   7. 7.Disgrifiad o'r gwasanaethau sy'n cael eu cynnig gan yr asiantaeth....

   8. 8.Y system sydd wedi'i sefydlu i fonitro a gwerthuso gwaith...

   9. 9.Crynodeb o'r weithdrefn gwynion.

   10. 10.Enw, cyfeiriad a Rhif ffôn yr awdurdod cofrestru.

  2. ATODLEN 2

   YR WYBODAETH Y MAE'N OFYNNOL EI CHAEL AM YR UNIGOLYN CYFRIFOL NEU AM BERSONAU SY'N CEISIO RHEOLI NEU WEITHIO AT DDIBENION ASIANTAETH

   1. 1.Prawf o bwy yw'r person gan gynnwys ffotograff diweddar.

   2. 2.Naill ai — (a) os bydd tystysgrif yn ofynnol at...

   3. 3.Dau dystlythyr ysgrifenedig, gan gynnwys tystlythyr oddi wrth gyflogwr mwyaf...

   4. 4.Pan fo person wedi gweithio o'r blaen mewn swydd yr...

   5. 5.Tystiolaeth ddogfennol am unrhyw gymhwyster perthnasol.

   6. 6.Hanes cyflogaeth llawn, ynghyd ag esboniad ysgrifenedig boddhaol am unrhyw...

  3. ATODLEN 3

   Y COFNODION SYDD I'W CADW YNGHYLCH POB PERSON SY'N GWEITHIO AT DDIBENION YR ASIANTAETH

   1. 1.Enw llawn.

   2. 2.Rhyw.

   3. 3.Dyddiad geni.

   4. 4.Cyfeiriad cartref.

   5. 5.Cymwysterau sy'n berthnasol i weithio gyda phersonau sy'n cael gwasanaethau...

   6. 6.Y dyddiadau pan fydd y person yn dechrau cael ei...

   7. 7.A yw'r person yn cael ei gyflogi gan y darparydd...

   8. 8.Disgrifiad swydd y person ac a yw'n gweithio'n amser llawn...

   9. 9.Yr hyfforddiant y mae'r person wedi ymgymryd ag ef, y...

  4. ATODLEN 4

   DIGWYDDIADAU A HYSBYSIADAU