Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2004

Your search for Wales Statutory Instruments from 2004 has returned 192 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Year

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Care Standards Act 2000 (Commencement No. 14) (Wales) Order 20042004 No. 1730 (W. 174) (C. 68)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Safonau Gofal 2000 (Cychwyn Rhif 14) (Cymru) 2004
  The Education (School Teachers' Qualifications) (Wales) Regulations 20042004 No. 1729 (W. 173)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cymwysterau Athrawon Ysgol) (Cymru) 2004
  The Education Act 2002 (Commencement No. 5) (Wales) Order 20042004 No. 1728 (W. 172) (C. 67)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg 2002 (Cychwyn Rhif 5) (Cymru) 2004
  The National Health Service (Optical Charges and Payments) (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1659 (W. 171)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2004
  The Environmental Assessment of Plans and Programmes (Wales) Regulations 20042004 No. 1656 (W. 170)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004
  The Road Traffic (Permitted Parking Area and Special Parking Area) (County of Denbighshire) Order 20042004 No. 1608 (W. 167)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffig Ffyrdd (Ardal Barcio a Ganiateir ac Ardal Barcio Arbennig) (Sir Ddinbych) 2004
  The Dyfed Powys Health Authority and Gwent Health Authority (Transfer of Trust Property) Order 20042004 No. 1607 (W. 166)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Awdurdod Iechyd Dyfed Powys ac Awdurdod Iechyd Gwent (Trosglwyddo Eiddo Ymddiriedolaeth) 2004
  The Farm Waste Grant (Nitrate Vulnerable Zones) (Wales) Scheme 20042004 No. 1606 (W. 165)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Grantiau Gwastraff Fferm (Parthau Perygl Nitradau) (Cymru) 2004
  The National Health Service (Charges for Drugs and Appliances) (Wales) (Amendment) Regulations 20042004 No. 1605 (W. 164)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Cymru) (Diwygio) 2004
  The School Organisation Proposals by the National Council for Education and Training for Wales Regulations 20042004 No. 1576 (W. 162)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynigion ar Drefniadaeth Ysgolion gan Gyngor Cenedlaethol Cymru dros Addysg a Hyfforddiant 2004
  The Local Government (Whole Authority Analyses and Improvement Plans) (Wales) (Amendment) Order 20042004 No. 1575 (W. 161)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Llywodraeth Leol (Dadansoddiadau Awdurdodau Cyfan a Chynlluniau Gwella) (Cymru) (Diwygio) 2004
  The Conduct of Members (Model Code of Conduct) (Wales) (Amendment) (No. 2) Order 20042004 No. 1510 (W. 159)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Ymddygiad Aelodau (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 2) 2004
  The Natural Mineral Water, Spring Water and Bottled Drinking Water (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1509 (W. 158)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Dŵr Mwynol Naturiol, Dŵr Ffynnon a Dŵr Yfed wedi'i Botelu (Diwygio) (Cymru) 2004
  The Local Elections (Declaration of Acceptance of Office) (Wales) Order 20042004 No. 1508 (W. 157)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Etholiadau Lleol (Datganiad Derbyn Swydd) (Cymru) 2004
  The Landfill Allowances Scheme (Wales) Regulations 20042004 No. 1490 (W. 155)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Cynllun Lwfansau Tirlenwi (Cymru) 2004
  The Countryside and Rights of Way Act 2000 (Commencement No. 5) (Wales) Order 20042004 No. 1489 (W. 154) (C. 59)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 (Cychwyn Rhif 5) (Cymru) 2004
  The Waste and Emissions Trading Act 2003 (Commencement) (Wales) Order 2042004 No. 1488 (W. 153) (C. 58)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Gwastraff a Masnachu Allyriannau 2003 (Cychwyn) (Cymru) 2004
  The Review of Children’s Cases (Amendment) (Wales) Regulations 20042004 No. 1449 (W. 149)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Adolygu Achosion Plant (Diwygio) (Cymru) 2004
  The Advocacy Services and Representations Procedure (Children) (Wales) Regulations 20042004 No. 1448 (W. 148)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwasanaethau Eirioli a Gweithdrefn Sylwadau (Plant) (Cymru) 2004
  The Town and Country Planning (General Development Procedure) (Amendment) (Wales) Order 20042004 No. 1434 (W. 147)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Datblygu Cyffredinol) (Diwygio) (Cymru) 2004

  Back to top