Search Legislation

Rheoliadau Cynlluniau Lleoli Oedolion (Cymru) 2004

 Help about what version

What Version

More Resources

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

RHAN I —CYFFREDINOL

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1.—(1Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau'r Cynlluniau Lleoli Oedolion (Cymru) 2004 a deuant i rym ar 1 Awst 2004.

(2Mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys i Gymru.

Dehongli

2.—(1Yn y Rheoliadau hyn —

dehonglir “arweiniad i'r cynllun lleoli oedolion” (“adult placement scheme guide”) yn unol â rheoliad 5;

ystyr “cartref” (“home”) yw, pan fydd gan berson fwy nag un cartref, y cartref lle mae'r person yn preswylio fel arfer;

ystyr “corff” (“organisation”) yw corff corfforaethol;

ystyr “cynllun lleoli oedolion” (“adult placement scheme”) yw cynllun y mae trefniadau odano, neu y bwriedir gwneud trefniadau odano, i ddim mwy na dau oedolyn gael eu lletya a derbyn gofal personol yng nghartref person nad yw'n berthynas iddo;

dehonglir “cynllun oedolyn” (“adult’s plan”) yn unol â rheoliad 18 ac mae'n cynnwys y cynllun hwnnw fel y bydd yn cael ei ddiwygio o bryd i'w gilydd;

dehonglir “cytundeb lleoli oedolion” (“adult placement agreement”) yn unol â rheoliad 13;

ystyr “cynrychiolydd” (“representative”) mewn perthynas ag oedolyn perthnasol yw person (heblaw darparwr neu reolwr cofrestredig, aelod o staff neu ofalwr lleoliad oedolion) sydd, gyda chydsyniad datganedig neu oblygedig, yn cymryd diddordeb yn iechyd a lles yr oedolyn;

ystyr “Cynulliad Cenedlaethol” (“National Assembly”) yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru;

ystyr “darparwr cofrestredig” (“registered provider”) yw person a gofrestrwyd o dan Ran II o'r Ddeddf fel darparwr y cynllun lleoli oedolion;

dehonglir “datganiad o ddiben” (“statement of purpose”) yn unol â rheoliad 4;

ystyr “y Ddeddf” (“the Act”) yw Deddf Safonau Gofal 2000;

ystyr “gofalwr lleoliad oedolion” (“adult placement carer”) yw person y mae oedolyn yn cael ei letya yn ei gartref neu berson y mae caniatâd iddo letya oedolyn yn ei gartref a rhoi gofal personol iddo o dan gytundeb lleoli oedolion a wnaed gan y gofalwr neu o dan gytundeb lleoli oedolion y mae gofalwr yn bwriadu'i wneud;

mae “gwaith” (“work”) yn cynnwys unrhyw fath ar waith, p'un a yw'n waith y telir amdano neu'n waith na thelir amdano, a ph'un a yw o dan gontract prentisiaeth, o dan gontract am wasanaethau, neu waith nad yw o dan gontract;

mae i “gwasanaethau gofal” yr un ystyr â “care services” yn Atodlen 1 i Orchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975(1);

dehonglir “lleoli” (“placed”) yn unol â'r diffiniad o “lleoliad” (“placement”);

ystyr “lleoliad” (“placement”) yw trefniant i letya oedolyn yng nghartref gofalwr lleoliad oedolion;

ystyr “mangre cynllun” (“scheme premises”) yw mangre o le mae rheoli'r cynllun lleoli oedolion yn digwydd;

mae i “oedolyn hawdd ei niweidio” yr un ystyr ag sydd i “vulnerable adult” yng Ngorchymyn Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 (Eithriadau) 1975(2);

ystyr “oedolyn perthnasol” (“relevant adult”) mewn perthynas â chynllun yw oedolyn y mae caniatâd i'w leoli o dan y cynllun neu sydd wedi'i leoli o dan y cynllun;

ystyr “person cofrestredig” (“registered person”) yw unrhyw berson sy'n ddarparwr cofrestredig neu'n rheolwr cofrestredig ar y cynllun lleoli oedolion;

ystyr “perthynas” (“relative”) mewn perthynas ag oedolyn perthnasol yw—

(a)

priod yr oedolyn;

(b)

unrhyw riant, nain (mam-gu), taid (tad-cu), plentyn, ŵ yr, wyres, gorwyr, gorwyres, brawd, chwaer, ewythr, modryb, nai, neu nith yr oedolyn neu briod yr oedolyn;

(c)

priod unrhyw berthynas o fewn is-baragraff (b) o'r diffiniad hwn;

(ch)

person y cafodd yr oedolyn ei letya gydag ef am fwy na 28 o ddiwrnodau rhwng un ar bymtheg oed a deunaw oed o dan drefniadau maethu, neu briod y person;

ac at ddibenion penderfynu sut y mae personau yn perthyn i'w gilydd trinnir llysblentyn person fel ei blentyn ef, ac mae cyfeiriadau at “priod” yn cynnwys cyn briod a pherson sy'n byw gyda'r person fel petaent yn ŵ r a gwraig;

ystyr “prif swyddfa'r cynllun” (“principal office of the scheme”) yw'r swyddfa lle gweinyddir y cynllun yn bennaf;

ystyr “rheolwr cofrestredig” (“registered manager”) yw person a gofrestrwyd o dan Ran II o'r Ddeddf fel rheolwr y cynllun lleoli oedolion;

ystyr “staff” (“staff”) mewn perthynas â chynllun, yw personau, heblaw gofalwyr lleoliadau oedolion, sy'n gweithio at ddibenion y cynllun;

ystyr “swyddfa briodol y Cynulliad Cenedlaethol” (“appropriate office of the National Assembly”) mewn perthynas â chynllun lleoli oedolion—

(a)

os yw un o swyddfeydd y Cynulliad Cenedlaethol wedi'i phennu o dan reoliad 33 ar gyfer yr ardal lle mae prif swyddfa'r cynllun, y swyddfa honno; neu

(b)

mewn unrhyw achos arall, unrhyw un o swyddfeydd y Cynulliad Cenedlaethol;

dehonglir “trefn gwyno” (“complaints procedure”) yn unol â rheoliad 21; a

dehonglir “unigolyn cyfrifol” (“responsible individual”) yn unol â rheoliad 8(2);

(2Yn y Rheoliadau hyn mae cyfeiriad —

(a)at reoliad neu Atodlen sy'n dwyn Rhif yn gyfeiriad at reoliad neu Atodlen yn y Rheoliadau hyn sy'n dwyn y Rhif hwnnw;

(b)mewn rheoliad neu Atodlen at baragraff â Rhif yn gyfeiriad ar y paragraff yn y rheoliad hwnnw neu yn yr Atodlen honno sy'n dwyn y Rhif hwnnw;

(c)mewn paragraff i is-baragraff â llythyren neu rif yn gyfeiriad at yr is-baragraff yn y paragraff hwnnw sy'n dwyn y llythyren honno neu'r Rhif hwnnw.

(3Yn rheoliadau 2(1) a 7 ac yn Atodlen 1, mae cyfeiriad at Ran II o'r Ddeddf yn gyfeiriad at Ran II o'r Ddeddf fel y'i cymhwyswyd gan reoliad 3 ac Atodlen 1.

Personau rhagnodedig

3.—(1Ac eithrio pan fydd paragraff (2) yn gymwys, mae person sy'n darparu neu'n rheoli cynllun lleoli oedolion yn cael ei ragnodi at ddibenion adran 42(1) o'r Ddeddf.

(2Mae'r paragraff hwn yn gymwys pan fydd y person yn unigolyn ac nid yw ond yn gwneud trefniadau ar gyfer lletya a darparu gofal personol ar gyfer ei berthynas.

(3Mae Rhan II o'r Ddeddf yn gymwys i bersonau a ragnodir ym mharagraff (1) yn unol â Rhan 1 o Atodlen 1 ac yn unol â'r addasiadau a bennir yn Rhan 2 o Atodlen 1.

Datganiad o ddiben

4.—(1Mewn perthynas â'r cynllun lleoli oedolion, rhaid i'r person cofrestredig lunio datganiad ysgrifenedig (y cyfeirir ato yn y Rheoliadau hyn fel y “datganiad o ddiben”) a fydd wedi'i wneud o'r canlynol —

(a)datganiad o nodau ac amcanion y cynllun;

(b)datganiad o'r cyfleusterau a'r gwasanaethau sydd i'w darparu o dan y cynllun lleoli oedolion ar gyfer oedolion perthnasol; a

(c)datganiad ynghylch y materion a restrir yn Atodlen 2.

(2Rhaid i'r person cofrestredig —

(a)darparu copi o'r datganiad o ddiben i swyddfa briodol y Cynulliad Cenedlaethol; a

(b)trefnu bod y datganiad ar gael i'w archwilio ar unrhyw adeg resymol gan unrhyw oedolyn perthnasol a chynrychiolydd y math hwnnw o oedolyn ar eu cais.

Arweiniad i'r cynllun lleoli oedolion

5.—(1Rhaid i'r person cofrestredig lunio arweiniad ysgrifenedig i'r cynllun lleoli oedolion (y cyfeirir ato yn y Rheoliadau hyn fel “arweiniad i'r cynllun lleoli oedolion”) ac mae'n rhaid iddo gynnwys —

(a)crynodeb o'r datganiad o ddiben;

(b)naill ai crynodeb o'r adroddiad archwilio diweddaraf neu gopi o'r adroddiad hwnnw;

(c)crynodeb o'r drefn gwyno a baratowyd o dan reoliad 21; ac

(ch)cyfeiriad a Rhif ffôn swyddfa briodol y Cynulliad Cenedlaethol.

(2Rhaid i'r person cofrestredig —

(a)darparu copi o'r arweiniad cyntaf i'r cynllun lleoli oedolion i swyddfa briodol y Cynulliad Cenedlaethol;

(b)darparu copi o'r arweiniad cyfredol i bob oedolyn pan gaiff ei leoli gyntaf o dan y cynllun lleoli oedolion;

(c)darparu ar gais gopi o'r arweiniad cyfredol i unrhyw oedolyn y mae caniatâd i'w leoli o dan y cynllun neu i gynrychiolydd yr oedolyn.

(3Rhaid llunio'r arweiniad i'r cynllun lleoli oedolion mewn fformat sy'n briodol i anghenion oedolion perthnasol.

Adolygu'r datganiad o ddiben a'r arweiniad i'r cynllun lleoli oedolion

6.—(1Rhaid i'r person cofrestredig —

(a)adolygu'n gyson ac, yn ddarostyngedig i gydymffurfiaeth â pharagraff (2), pan fydd yn briodol, diwygio'r datganiad o ddiben a'r arweiniad i'r cynllun lleoli oedolion; a

(b)os diwygir yr arweiniad i'r cynllun lleoli oedolion, darparu copi diwygiedig i bob oedolyn sydd wedi'i leoli adeg y diwygio o dan y cynllun lleoli oedolion.

(2Rhaid i'r person cofrestredig, pan fydd yn ymarferol, hysbysu swyddfa briodol y Cynulliad Cenedlaethol am unrhyw ddiwygiad sydd i'w wneud i'r datganiad o ddiben o leiaf 28 o ddiwrnodau cyn iddo fod yn effeithiol.

Dogfennau'r cynllun

7.  Rhaid i'r person cofrestredig sicrhau bod y ffaith bod y cynllun lleoli oedolion wedi'i gofrestru o dan Ran II o'r Ddeddf yn cael ei gofnodi ym mhob gohebiaeth a dogfennau eraill a luniwyd mewn cysylltiad â'r cynllun.

(1)

O.S. 1975/1023; mewnosodwyd y diffiniad o “care services” yng Ngorchymyn 1975 gan O.S. 2002/441.

(2)

O.S. 1975/1023; mewnosodwyd y diffiniad o “vulnerable adult” yng Ngorchymyn 1975 gan O.S. 2002/441.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

  • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
  • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
  • confers power and blanket amendment details
  • all formats of all associated documents
  • correction slips
  • links to related legislation and further information resources