Search Legislation

Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau) (Diwygio) (Cymru) 2004

What Version

 Help about what version

Opening Options

 Help about opening options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2004 Rhif 1023 (Cy.120)

GWASANAETHAU CYMORTH GWLADOL, CYMRU

Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau) (Diwygio) (Cymru) 2004

Wedi'u gwneud

30 Mawrth 2004

Yn dod i rym

12 Ebrill 2004

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gwneud y Rheoliadau canlynol drwy arfer y pwerau a roddwyd i'r Ysgrifennydd Gwladol gan adran 22(5) o Ddeddf Cymorth Gwladol 1948(1) ac sydd wedi'u breinio bellach yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru(2).

Enwi, cychwyn, dehongli a chymhwyso

1.—(1Enw'r rheoliadau hyn yw Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau) (Diwygio) (Cymru) 2004 a deuant i rym ar 12 Ebrill 2004.

(2Yn y rheoliadau hyn ystyr “y Prif Reoliadau” (“the Principal Regulations”) yw Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau) 1992(3).

(3Mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys i Gymru yn unig.

Diwygio'r Prif Reoliadau — Terfynau Cyfalaf

2.—(1Diwygir y Prif Reoliadau yn unol â pharagraffau canlynol y rheoliad hwn.

(2Yn rheoliad 20 (Terfyn cyfalaf), yn lle'r ffigur “£20,000”(4), rhodder y ffigur “£20,500”.

(3Yn rheoliad 28(1) (Cyfrifo incwm tariff o'r cyfalaf), yn lle'r ffigur “£12,250”(5), lle mae'n ymddangos, rhodder y ffigur “£13,500” ac yn lle'r ffigur “£20,000”(6), rhodder y ffigur “£20,500”.

Diwygio Atodlen 3 o'r Prif Reoliadau — Symiau a anwybyddir wrth gyfrifo incwm heblaw enillion

3.  Ym mharagraff 28H o Atodlen 3 o'r Prif Reoliadau—

(a)yn lle'r ffigur “£4.50” rhodder y ffigur “£4.75” ble bynnnag y mae'n ymddangos;

(b)yn is-baragraffau (3) a (4), yn lle'r ffigur “£6.75” rhodder y ffigur “£6.95” ble bynnag y mae'n ymddangos;

(c)dileer is-baragraff (5) ac yn ei le rhodder yr is-baragraff canlynol—

(5) Where,

(a)the sum referred to in sub-paragraph (4) has been disregarded in the assessment of the resident’s partner’s income under these Regulations, or,

(b)the partner referred to in paragraph (4)(a) is in receipt of savings credit,

sub-paragraph (4) does not apply to the resident..

Dirymu

Dirymir rheoliad 2 o Reoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau) (Diwygio) (Cymru) 2003(7)).

Llofnodwyd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 66(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998(8).

D. Elis-Thomas

Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol

30 Mawrth 2004

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Rheoliadau)

Mae'r rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau pellach i Reoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau) 1992 (“y Prif Reoliadau”).

Mae'r Prif Reoliadau yn ymwneud ag asesu gallu person (“y preswylydd”) i dalu am y llety a drefnir gan awdurdodau lleol o dan Ran III o Ddeddf Cymorth Gwladol 1948. Trefnir llety o dan Ran III i bobl 18 oed neu drosodd sydd, oblegid eu hoedran, afiechyd, anabledd neu unrhyw amgylchiadau eraill, mewn angen gofal a sylw nad ydynt fel arall ar gael iddynt, ac i famau sy'n disgwyl neu'n sy'n magu ac sydd mewn angen tebyg.

Mae'r Prif Reoliadau yn darparu bod rhaid asesu preswylydd fel un sy'n gallu talu am lety Rhan III yn ôl y gyfradd safonol os yw cyfalaf y preswylydd hwnnw, o'i gyfrifo yn unol â'r prif Reoliadau, yn fwy na therfyn cyfalaf uchaf o £20,000. Mae'r rheoliadau hyn yn diwygio'r Prif Reoliadau i gynyddu'r terfyn cyfalaf uchaf o £20,000 i £20,500. Mae'r Prif Reoliadau yn darparu hefyd ar gyfer cyfrifo incwm preswylydd i gymryd i ystyriaeth gyfalaf sydd o fewn band rhwng y terfyn cyfalaf uchaf a'r terfyn cyfalaf isaf. Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio'r terfynau cyfalaf uchaf ac isaf. Mae pob £250 neu ran o £250 o fewn y band hwn yn cael ei drin fel swm sy'n cyfateb i incwm wythnosol o £1.

Mae rheoliad 3 yn cynyddu swm y Credyd Cynilion sydd i'w anwybyddu wrth gyfrifo incwm preswylydd. Mae hefyd yn gwneud mân ddiwygiad er mwyn symud effaith na fwriadwyd mohono yn y rheoliad fel y deddfwyd ef gyntaf.

Mae rheoliad 4 yn dirymu'r rheoliad a ddiwygiodd y terfynau cyfalaf yn 2003.

(1)

1948 p. 29; diwygiwyd adran 22(5) o Ddeddf Cymorth Gwladol 1948 gan adran 39(1) o Ddeddf y Weinyddiaeth Nawdd Cymdeithasol 1966 (p.20) a pharagraff 6 o Atodlen 6 iddi, gan adran 35(2) o Ddeddf Budd-daliadau Atodol 1976 (p.71) a pharagraff 3(b) o Atodlen 7 iddi, gan adran 20 o Ddeddf Nawdd Cymdeithasol 1980 (p.30) a pharagraff 2 o Atodlen 4 iddi, a chan adran 86 o Ddeddf Nawdd Cymdeithasol 1986 (p.50) a pharagraff 32 o Atodlen 10 iddi.

(2)

Trosglwyddwyd swyddogaethau Ysgrifennydd Gwladol Cymru o dan adran 22(5) o Ddeddf Cymorth Gwladol 1948 i Gynulliad Cenedlaethol Cymru gan Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672).

(3)

O.S. 1992/2977; yr offerynnau diwygio perthnasol yw O.S. 1996/602, O.S. 2002/814 (Cy. 94) ac O.S.2003/897 (Cy. 117).

(4)

Mewnosodwyd y ffigur hwn mewn perthynas â Chymru gan O.S.2003/897 (Cy.117).

(5)

Mewnosodwyd y ffigur hwn mewn perthynas â Chymru gan O.S.2003/897 (Cy.117)

(6)

Mewnosodwyd y ffigur hwn mewn perthynas â Chymru gan O.S.2003/897 (Cy.117)

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources