Gorchymyn Symud Anifeiliaid (Cyfyngiadau) (Cymru) 2003

Datgan ardal heintiedig

5.—(1Os yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru neu'r Ysgrifennydd Gwladol yn amau bod clefyd yn bodoli mewn unrhyw ardal, caiff wneud Gorchymyn yn datgan bod yr ardal honno yn ardal heintiedig y mae darpariaethau erthygl 6 yn gymwys iddi.

(2Rhaid i Orchymyn o dan baragraff (1) bennu —

(a)y clefyd y mae'r ardal heintiedig yn cael ei datgan mewn perthynas ag ef; a

(b)rhywogaethau yr anifeiliaid y mae darpariaethau erthygl 6 i fod yn gymwys iddynt.

(3Bernir bod unrhyw safle y mae rhan ohono y tu mewn a rhan ohono y tu allan i'r ardal heintiedig yn gyfan gwbl y tu mewn i'r ardal honno.