Search Legislation

Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) (Diwygio Rhif 2) 2003

What Version

 Help about what version

Opening Options

 Help about opening options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

Offerynnau Statudol Cymru

2003 Rhif 1004 (Cy.144)

GOFAL CYMDEITHASOL, CYMRU

Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) (Diwygio Rhif 2) 2003

Wedi'u gwneud

2 Ebrill 2003

Yn dod i rym

7 Ebrill 2003

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru, drwy arfer y pwerau a roddwyd iddo gan adrannau 22(1) a (7)(a) a 118(5) i (7) o Ddeddf Safonau Gofal 2000(1) ar ôl ymgynghori ag unrhyw bersonau y mae'n barnu eu bod yn briodol(2) drwy hyn yn gwneud y Rheoliadau canlynol:

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1.—(1Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) (Diwygio Rhif 2) 2003 a deuant i rym ar 7 Ebrill 2003.

(2Mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys i Gymru.

Diwygio Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002

2.—(1Mae Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002(3) yn cael eu diwygio yn unol â'r rheoliad hwn.

(2Yn rheoliad 5 (arweiniad defnyddiwr gwasanaeth) —

(a)ym mharagraff (2)(b) hepgorir “ac”;

(b)ym mharagraff (2)(c) yn lle “.” rhoddir “;”;

(c)ar ôl paragraff (2)(c) mewnosodir yr is-baragraff canlynol —

(ch)os yw person ac eithrio defnyddiwr gwasanaeth neu'r Cynulliad Cenedlaethol yn gofyn am gopi o'r arweiniad defnyddiwr gwasanaeth —

(i)trefnu bod copi o'r fersiwn gyfredol o'r arweiniad ar gael i'w archwilio gan y person hwnnw yn y cartref gofal; neu

(ii)darparu copi o'r fath i'r person hwnnw..

(3Ar ôl rheoliad 5, mewnosodir y rheoliad canlynol —

Gwybodaeth am ffioedd

5A.(1) Rhaid i'r person cofrestredig ddarparu i bob defnyddiwr gwasanaeth ddatganiad ynghylch—

(a)y ffioedd sy'n daladwy gan y defnyddiwr gwasanaeth neu mewn perthynas ag ef am ddarparu i'r defnyddiwr gwasanaeth unrhyw un o'r cyfleusterau a'r gwasanaethau canlynol —

(i)llety, gan gynnwys darparu bwyd;

(ii)nyrsio;

(iii)gofal personol;

(b)y cyfleusterau a'r gwasanaethau y mae'r ffioedd y cyfeirir atynt yn is-baragraff (a) yn daladwy ar eu cyfer; ac

(c)y dull ar gyfer talu'r ffioedd a'r person y mae'r ffioedd yn daladwy ganddo.

(2) Yn achos defnyddiwr gwasanaeth y mae ei lety yn dechrau ar ôl 7 Ebrill 2003, rhaid darparu'r datganiad y cyfeiriwyd ato ym mharagraff (1) ar neu cyn y dydd y daw'r person hwnnw yn ddefnyddiwr gwasanaeth.

(3) Rhaid i'r person cofrestredig hysbysu'r defnyddiwr gwasanaeth o leiaf fis ymlaen llaw am—

(a)unrhyw gynnydd yn y ffioedd y cyfeiriwyd atynt ym mharagraff (1)(a);

(b)unrhyw amrywiad yn y materion y cyfeiriwyd atynt ym mharagraff (1)(b) ac (c).

(4) Yn ddarostyngedig i baragraff (5) —

(a)os yw Awdurdod Iechyd neu Fwrdd Iechyd Lleol wedi hysbysu'r person cofrestredig ei fod wedi penderfynu gwneud taliad i'r person cofrestredig ar gyfer nyrsio a ddarparwyd (neu sydd i'w ddarparu) i ddefnyddiwr gwasanaeth, rhaid i'r person cofrestredig hysbysu'r defnyddiwr gwasanaeth o'r penderfyniad hwnnw cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol;

(b)os yw Bwrdd Iechyd Lleol yn gwneud taliad o'r fath, rhaid i'r person cofrestredig ddarparu i'r defnyddiwr gwasanaeth ddatganiad ynghylch dyddiad a swm y taliad.

(5) Nid yw'r cyfeiriadau ym mharagraff (4) at daliad yn cynnwys taliad —

(a)os yw'r Awdurdod Iechyd neu'r Bwrdd Iechyd Lleol wedi gwneud trefniadau gyda'r cartref gofal ar gyfer darparu llety i'r defnyddiwr gwasanaeth; ac

(b)os yw'r taliad yn ymwneud ag unrhyw gyfnod pan fo llety yn cael ei ddarparu o dan y trefniadau hynny i'r defnyddiwr gwasanaeth yn y cartref gofal..

(4Yn rheoliad 39(2)(d)yn lle “cartref plant” rhoddir “cartref gofal”.

(5Yn y fersiwn Saesneg o reoliad 39(4) yn lle “children’s home” rhoddir “care home”.

Llofnodwyd ar ran Cynulliad Cenedlaethol Cymru o dan adran 66(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998(4)

D. Elis-Thomas

Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol

2 Ebrill 2003

Nodyn Esboniadol

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Rheoliadau)

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Cartrefi Gofal (Cymru) 2002 (“Rheoliadau 2002”) er mwyn darparu bod rhaid i berson sydd wedi'i gofrestru mewn perthynas â chartref gofal ddarparu'r wybodaeth ganlynol i ddefnyddiwr gwasanaeth —

(a)datganiad ynghylch ffioedd y cartref ar gyfer llety, nyrsio a gofal personol, a gwybodaeth arall mewn perthynas â thalu ffioedd;

(b)manylion unrhyw gynnydd yn y ffioedd neu amrywiad arall yn y materion y cyfeirir atynt yn y datganiad, a rhaid i'r wybodaeth hon gael ei darparu o leiaf fis cyn y bydd effaith i'r cynnydd neu'r amrywiad;

(c)datganiad ynghylch taliadau penodol a wnaed gan Awdurdod Iechyd mewn perthynas â nyrsio a ddarparwyd i'r defnyddiwr gwasanaeth gan y cartref.

Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn diwygio Rheoliadau 2002 i ddarparu bod rhaid i berson sydd wedi'i gofrestru mewn perthynas â chartref drefnu bod copi o'r arweiniad defnyddiwr gwasanaeth i'r cartref ar gael i bawb sy'n gofyn am gopi, ac maent yn cywiro gwall drafftio yn Rheoliadau 2002.

(1)

2000 p.14. Mae'r pwerau yn arferadwy gan y Gweinidog priodol (gweler y diffiniad o “regulations” yn adran 121(1) o Ddeddf 2000). Mae “appropriate Minister” wedi'i ddiffinio yn adran 121(1) fel y Cynulliad mewn perthynas â Chymru, ac fel yr Ysgrifennydd Gwladol mewn perthynas â Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Mae “Assembly” wedi'i ddiffinio yn adran 5(b) fel Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

(2)

Gweler adran 22(9) o Ddeddf 2000 ynglyn â'r gofyniad i ymgynghori.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources