Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Mapiau Drafft) (Cymru) 2001

Rheoliad 4(1)(b)

ATODLEN 1Y CYRFF Y DYLID YMGYNGHORI Å HWY YN UNOL Å RHEOLIAD 4(1)(B)

 • Y Gymdeithas Brydeinig ar gyfer Saethu a Chadwraeth

 • Cyngor Mynydda Prydain

 • Cyndeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad

 • Yr Asiantaeth Cefn Gwlad (os oes gan dir sydd wedi'i gynnwys mewn map drafft ffin â Lloegr)

 • Undeb Amaethwyr Cymru

 • Y Comisiwn Goedwigaeth

 • Fforymau mynediad lleol perthnasol

 • Y Weinyddiaeth Amddiffyn

 • Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr, Cymru

 • Awdurdodau parciau cenedlaethol perthansol

 • Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru

 • Cymdeithas y Mannau Agored

 • Cymdeithas y Crwydwyr

 • Cynghorau Tref a Chynghorau Cymuned yng Nghymru y mae'r ardal y maent yn gyfrifol amdani yn cynnwys tir sydd wedi'i gynnwys mewn map drafft

 • Awdurodau lleol perthansol

 • Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys, neu

 • Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed, neu

 • Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg-Gwent, neu

 • Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd

 • (os ydyw'r ardal y mae'r Ymddiriedolaeth Archaeolegol honno yn gyfrifol amdani yn cynnwys tir sydd wedi'i gynnwys mewn map drafft)