Search Legislation

Rheoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Disgyblu) 2001

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

RHAN IRHAGARWEINIAD

Enwi a chychwyn

1.  Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Disgyblu) 2001 a deuant i rym ar 1 Mehefin 2001.

Dehongli

2.—(1Yn y Rheoliadau hyn, onid yw'r cyd-destun yn mynnu fel arall—

 • ystyr “achos disgyblu” (“disciplinary proceedings”) mewn perthynas ag athro neu athrawes yng Nghymru neu Loegr yw achos disgyblu o dan Atodlen 2 i Ddeddf 1998;

 • ystyr “Cod Ymarfer” (“Code of Practice”) yw'r cod ymarfer yr awdurdodir ei gyhoeddi o dan reoliad 13 o Reoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau) 2000(1);

 • ystyr “y Cyngor” (“the Council”) yw Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru;

 • ystyr “y Cynulliad Cenedlaethol” (“the National Assembly”) yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru;

 • ystyr “Deddf 1998” (“the 1998 Act”) yw Deddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998;

 • ystyr “y Gofrestr” (“the Register”) yw'r gofrestr o athrawon y mae'n ofynnol i'r Cyngor ei sefydlu a'i chadw yn unol ag adran 3 o Ddeddf 1998 a Rheoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau) 2000 ac ystyr “cofrestru” (“registration”) yw cofrestru yn y Gofrestr;

 • ystyr “gorchymyn disgyblu” (“disciplinary order”) mewn perthynas ag athro neu athrawes yng Nghymru neu Loegr yw “cerydd” (“a reprimand”), “gorchymyn cofrestru amodol” (“a conditional registration order”), “gorchymyn atal” (“a suspension order”) neu “gorchymyn gwahardd” (“a prohibition order”) o fewn ystyr Atodlen 2 i Ddeddf 1998;

 • ystyr “Pwyllgor Cymhwysedd Proffesiynol” (“Professional Competence Committee”) yw pwyllgor a sefydlir o dan reoliad 6(1);

 • ystyr “Pwyllgor Ymchwilio” (“Investigating Committee”) yw pwyllgor a sefydlir o dan reoliad 3(1);

 • ystyr “Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol” (“Professional Conduct Committee”) yw pwyllgor a sefydlir o dan reoliad 5(1);

 • mae i “sefydliad yn y sector addysg bellach” yr ystyr a roddir i “institution within the further education sector” gan adran 91(3) o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992(2);

 • mae i “sefydliad yn y sector addysg uwch” yr ystyr ag a roddir i “institution within the higher education sector” gan adran 91(5) o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992;

 • mae i “tramgwydd perthnasol” yr un ystyr ag sydd i “relevant offence” yn Atodlen 2 i Ddeddf 1998;

 • mae i “ymddygiad proffesiynol annerbyniol” yr un ystyr ag sydd i “unacceptable professional conduct” yn Atodlen 2 i Ddeddf 1998;

 • mae i “ysgol a gynhelir gan awdurdod addysg lleol” yr un ystyr ag a roddir i “school maintained by a local education authority” yn adran 142(1) o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998(3);

 • mae i “ysgol annibynnol” yr un ystyr ag sydd i “independent school” yn adran 463 o Ddeddf Addysg 1996(4); ac

 • mae i “ysgol arbennig” yr un ystyr ag sydd i “special school” yn adran 337(1) o Ddeddf Addysg 1996(5).

(2Yn rheoliadau 18 ac 28, ystyr “cyflogydd” (“employer”) yw—

(a)person sy'n cyflogi athro neu athrawes gofrestredig i weithio fel athro neu athrawes—

(i)mewn ysgol a gynhelir gan awdurdod addysg lleol,

(ii)mewn ysgol arbennig nad yw'n cael ei chynnal gan awdurdod addysg lleol,

(iii)mewn sefydliad sy'n darparu addysg bellach neu uwch neu'r ddwy ac a gynhelir gan awdurdod addysg lleol neu sy'n sefydliad yn y sector addysg bellach, neu

(iv)sefydliad yn y sector addysg uwch sy'n derbyn cymorth ariannol o dan adran 65 o Ddeddf Addysg Bellach ac Uwch 1992(6));

(b)awdurdod addysg lleol sy'n cyflogi athro neu athrawes gofrestredig i weithio fel athro neu athrawes heblaw mewn ysgol neu sefydliad sy'n dod o fewn is-baragraff (a);

(c)awdurdod addysg lleol neu gorff llywodraethu ysgol neu sefydliad sydd o fewn is-baragraff (a) sy'n cyflogi athro neu athrawes gofrestredig mewn gwaith heblaw gwaith athro neu athrawes sy'n dod ag ef neu hi yn rheolaidd i gysylltiad â phersonau nad ydynt wedi cyrraedd pedair ar bymtheg oed; ac

(ch)person sy'n cyflogi athro neu athrawes gofrestredig mewn ysgol annibynnol, neu berchennog ysgol annibynnol sy'n cyflogi athro neu athrawes gofrestredig, i weithio fel athro neu athrawes neu mewn gwaith arall sy'n dod ag ef neu hi yn rheolaidd i gysylltiad â phersonau nad ydynt wedi cyrraedd pedair ar bymtheg oed, ac mae'n cynnwys person sy'n rhoi gwaith i athro neu athrawes gofrestredig (neu'n trefnu rhoi gwaith iddynt) i ddarparu gwasanaethau fel athro neu athrawes heblaw o dan gontract cyflogaeth, a dehonglir “cyflogi” a “cyflogir” (“employed”) yn unol â hynny.

(3) (aYn rheoliadau 7, 8 a 9 ystyr “Pwyllgor” (“Committee”) yw Pwyllgor Ymchwilio, Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol neu Bwyllgor Cymhwysedd Proffesiynol; a

(b)yn rheoliadau 11 i 16, 18 a 23 a pharagraff 8 i'r Atodlen ystyr “Pwyllgor” (“Committee”) yw Pwyllgor Ymddygiad Proffesiynol neu Bwyllgor Cymhwysedd Proffesiynol.

(4Yn rheoliadau 11 i 15 ystyr “gwrandawiad” (“hearing”) yw gwrandawiad achos disgyblu yn erbyn athro neu athrawes gofrestredig gan Bwyllgor Ymddygiad Proffesiynol neu Bwyllgor Cymhwysedd Proffesiynol, neu wrandawiad o dan reoliad 20, 21 neu 22.

(5Yn rheoliadau 8 ac 28 ystyr “athro neu athrawes gofrestredig” (“registered teacher”) yw person sydd am y tro wedi'i gofrestru o dan adran 3 o Ddeddf 1998, ac yng ngweddill y Rheoliadau hyn mae'n golygu—

(a)person sydd am y tro wedi'i gofrestru o dan adran 3 o Ddeddf 1998;

(b)person a oedd wedi'i gofrestru o dan adran 3 o Ddeddf 1998 adeg unrhyw ymddygiad neu dramgwydd honedig ar ei ran; neu

(c)person sydd wedi gwneud cais am gael ei gofrestru o dan adran 3 o Ddeddf 1998.

(6Mae unrhyw gyfeiriad yn y Rheoliadau hyn at—

(a)yr Atodlen yn gyfeiriad at yr Atodlen i'r Rheoliadau hyn;

(b)rheoliad â rhif yn gyfeiriad at y rheoliad sy'n dwyn y rhif hwnnw yn y Rheoliadau hyn;

(c)paragraff â rhif yn gyfeiriad at y paragraff sy'n dwyn y rhif hwnnw yn y rheoliad neu'r Atodlen y gwelir y cyfeiriad ynddi neu ynddo; ac

(ch)is-baragraff â rhif yn gyfeiriad at yr is- baragraff sy'n dwyn y rhif hwnnw yn y paragraff y gwelir y cyfeiriad ynddo.

(4)

1996 p.36; diwygiwyd adran 463 gan baragraffau 57 a 124 o Atodlen 30 a chan Atodlen 31 i Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998.

(5)

1996 p.36; diwygiwyd adran 337(1) gan baragraff 80 o Atodlen 30 i Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998.

(6)

1992 p.13; diwygiwyd adran 65 gan Ddeddf Camwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 (p.50) a Deddf Addysgu ac Addysg Uwch 1998 (p.30).

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as made version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources