Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2000-2009

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000-2009 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  Accounts and Audit (Wales) (Amendment) Regulations 20072007 No. 388 (W. 39)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) (Diwygio) 2007
  Approval of Code of Practice (Private Retirement Housing) (Wales) Order 20072007 No. 578 (W. 50)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cymeradwyo Cod Ymarfer (Tai Ymddeol Preifat) (Cymru) 2007
  Children and Adoption Act 2006 (Commencement No. 1) (Wales) Order 20072007 No. 733 (C. 31) (W. 65)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Plant a Mabwysiadu 2006 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2007
  Commission For Health Improvement (Functions) (Wales) Regulations 20032003 No. 993 (W. 142)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Comisiwn Gwella Iechyd (Swyddogaethau) (Cymru) 2003
  Community Health Councils (Amendment) Regulations 20052005 No. 603 (W. 51)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynghorau Iechyd Cymuned (Diwygio) 2005
  Community Health Councils Regulations 20042004 No. 905 (W. 89)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cynghorau Iechyd Cymuned 2004
  Council Tax (Additional Provisions for Discount Disregards) (Amendment) (Wales) Regulations 20072007 No. 581 (W. 53)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Darpariaethau Ychwanegol ar gyfer Diystyru Disgownt) (Diwygio) (Cymru) 2007
  The Tax Credits (Approval of Child Care Providers) (Wales) (Amendment) Scheme 20082008 No. 2687 (W. 237)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Credydau Treth (Cymeradwyo Darparwyr Gofal Plant) (Cymru) (Diwygio) 2008
  The Fishing Boats (Satellite-Tracking Devices) (Wales) Scheme 20062006 No. 2799 (W. 238)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Cychod Pysgota (Dyfeisiau Olrhain Drwy Loeren) (Cymru) 2006
  The M4 Motorway Slip Road (Junction 44, Lon-Las) Scheme 20032003 No. 406 (W. 57)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Fordd Ymuno Traffordd yr M4 (Cyffordd 44, Lô n-Las) 2003
  The Pig Industry Restructuring Grant (Wales) (Variation) Scheme 20032003 No. 2726 (W. 261)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Grantiau Ailstrwythuro'r Diwydiant Moch (Cymru) (Amrywio) 2003
  The Pig Industry Restructuring Grant (Wales) Scheme 20012001 No. 643 (W. 32)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Grantiau Ailstrwythuro'r Diwydiant Moch (Cymru) 2001
  The Farm Waste Grant (Nitrate Vulnerable Zones) (Wales) Scheme 20012001 No. 3709 (W. 305)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Grantiau Gwastraff Fferm (Parthau Perygl Nitradau) (Cymru) 2001
  The Farm Waste Grant (Nitrate Vulnerable Zones) (Wales) Scheme 20042004 No. 1606 (W. 165)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Grantiau Gwastraff Fferm (Parthau Perygl Nitradau) (Cymru) 2004
  The M4 Motorway (Junction 30 (Pentwyn) Slip Roads) (Trunking) Scheme 20062006 No. 3383 (W. 309)Wales Statutory Instruments
  Cynllun Traffordd yr M4 (Slipffyrdd Cyffordd 30 (Pen-twyn)) (Peri bod Ffordd yn dod yn Gefnffordd) 2006
  The Notification of Marketing of Food for Particular Nutritional Uses (Wales) Regulations 20072007 No. 1040 (W. 100)Wales Statutory Instruments
  Diwygio'r Rheoliadau Hysbysiadau o Farchnata Bwyd at Ddefnydd Maethol Neilltuol (Cymru) 2007
  Education (Disapplication of the National Curriculum at Key Stage 1) (Wales) Regulations 20052005 No. 1511 (W. 115)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Datgymhwyso'r Cwricwlwm Cenedlaethol yng Nghyfnod Allweddol 1) (Cymru) 2005
  Further Education Teachers' Qualifications (Wales) Regulations 20022002 No. 1663 (W. 158)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cymwysterau Athrawon Addysg Bellach (Cymru) 2002
  Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No.4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment) Order 20062006 No. 842 (W. 77)Wales Statutory Instruments
  Gorchmyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio) 2006
  The Fire and Rescue Services (Charging) (Wales) Order 20062006 No. 1852 (W. 195)Wales Statutory Instruments
  Gorchmyn y Gwasanaethau Tân ac Achub (Codi Taliadau) (Cymru) 2006

  Back to top