Search Legislation

Wales Statutory Instruments from 2000-2009

Your search for Wales Statutory Instruments from 2000-2009 has returned more than 200 results.

Results by year

Key

Partial
Partial dataset
Complete
Complete dataset 1999 - Present

Results grouped by 10 year periods

Data is ordered by:

 • Time of results
 • Count of results

The counts below reflect the number of documents on legislation.gov.uk that match the search for items of this legislation type and are not intended to reflect the total legislation made or enacted in a particular year.

199020002010

Narrow results by:

Legislation by Type

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The Welsh Ministers (Transfer of Property, Rights and Liabilities) (Wales) Order 20092009 No. 2618 (W. 214)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Gweinidogion Cymru (Trosglwyddo Eiddo, Hawliau a Rhwymedigaethau) (Cymru) 2009
  The National Health Service (Transfer of Residual Estate) (Wales) Order 20092009 No. 2617 (W. 213)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Trosglwyddo Ystad Weddilliol) (Cymru) 2009
  The Tuberculosis Eradication (Wales) Order 20092009 No. 2614 (W. 212)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Dileu Twbercwlosis (Cymru) 2009
  The National Health Service (Free Prescriptions and Charges for Drugs and Appliances) (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 2607 (W. 210)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Presgripsiynau am Ddim a Ffioedd am Gyffuriau a Chyfarpar) (Cymru) (Diwygio) 2009
  The Local Authorities (Case and Interim Case Tribunals and Standards Committees) (Amendment) (Wales) Regulations 20092009 No. 2578 (W. 209)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Tribiwnlysoedd Achos a Thribiwnlysoedd Achos Interim a Phwyllgorau Safonau) (Diwygio) (Cymru) 2009
  The Education (Independent Schools) (Unsuitable Persons) (Wales) Regulations 20092009 No. 2558 (W. 208)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Ysgolion Annibynnol) (Personau Anaddas) (Cymru) 2009
  The Education and Inspections Act 2006 (Commencement No. 4 and Transitional Provisions) (Wales) Order 20092009 No. 2545 (C. 107) (W. 207)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Addysg ac Arolygiadau 2006 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2009
  The Education (Miscellaneous Amendments relating to Safeguarding Children) (Wales) Regulations 20092009 No. 2544 (W. 206)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Diwygiadau Amrywiol ynghylch Diogelu Plant) (Cymru) 2009
  The Children Act 1989, Care Standards Act 2000 and Adoption and Children Act 2002 (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20092009 No. 2541 (W. 205)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Plant 1989, Deddf Safonau Gofal 2000 a Deddf Mabwysiadu a Phlant 2002 (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2009
  The Police and Justice Act 2006 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20092009 No. 2540 (C. 106) (W. 204)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2009
  The Local Government and Public Involvement in Health Act 2007 (Commencement No. 2) (Wales) Order 20092009 No. 2539 (C. 105) (W. 203)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Llywodraeth Leol a Chynnwys y Cyhoedd mewn Iechyd 2007 (Cychwyn Rhif 2) (Cymru) 2009
  The Equine Identification (Wales) Regulations 20092009 No. 2470 (W. 199)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Adnabod Ceffylau (Cymru) 2009
  The Zoonoses and Animal By-Products (Fees) (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 2427 (W. 197)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Milheintiau a Sgil-gynhyrchion Anifeiliaid (Ffioedd) (Cymru) (Diwygio) 2009
  The National Health Service (Travelling Expenses and Remission of Charges) (Wales) (Amendment) (No.3) Regulations 20092009 No. 2365 (W. 193)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) 2009
  The Purity Criteria for Colours, Sweeteners and Miscellaneous Food Additives (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 2201 (W. 186)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Meini Prawf Purdeb ar gyfer Lliwiau, Melysyddion ac Ychwanegion Bwyd Amrywiol (Cymru) (Diwygio) 2009
  The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (Wales) Order 20092009 No. 2193 (W. 185)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2009
  The General Teaching Council for Wales (Disciplinary Functions) (Amendment No. 2) Regulations 20092009 No. 2161 (W. 184)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Swyddogaethau Disgyblu) (Diwygio Rhif 2) 2009
  The School Teacher Appraisal (Amendment) (Wales) Regulations 20092009 No. 2159 (W. 183)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gwerthuso Athrawon Ysgol (Diwygio) (Cymru) 2009
  The Assembly Learning Grant (Further Education) Regulations 20092009 No. 2158 (W. 182)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grant Dysgu'r Cynulliad (Addysg Bellach) 2009
  The Assembly Learning Grants (European Institutions) (Wales) (Amendment) Regulations 20092009 No. 2157 (W. 181)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau Dysgu'r Cynulliad (Sefydliadau Ewropeaidd) (Cymru) (Diwygio) 2009

  Back to top