xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Regulation 2

SCHEDULE 2AMENDMENTS TO THE FORM ENTITLED “CAIS AM GRANT ADLEOLI”

1.  In question 4.9, in the entry relating to disability working allowance, for “Lwfans gweithio i'r anabl” substitute “Credyd treth i berson anabl (a adwaenid gynt yn lwfans gweithio i'r anabl)” and, at the end of that entry, insert “Nodyn 14A.

2.  At the end of question 4.23, omit “(os yw'n llai nag 16 awr yr wythnos)”.

3.  In question 4.29

(a)in the entry relating to disability working allowance, for “Lwfans gweithio i'r anabl” substitute “Credyd treth i berson anabl (a adwaenid gynt yn lwfans gweithio i'r anabl)” and, at the end of that entry, insert “Nodyn 14A”;

(b)in the entry relating to family credit, for “Credyd teulu” substitute “Credyd treth i deuluoedd mewn gwaith (a adwaenid gynt yn gredyd teulu)” and, at the end of that entry, insert “Nodyn 44B.”.

4.  For question 4.37, substitute —

4.37  Ydych chi'n talu, neu ydych chi wedi talu yn ystod y deuddeng mis diwethaf, am ofal ar gyfer unrhyw blentyn a enwir yng nghwestiwn 4.15 nad yw'n anabl ac sydd naill ai o dan 15 oed neu sydd (neu a oedd) heb gyrraedd y dydd Llun cyntaf ym mis Medi ar ôl ei ben blwydd yn 15 oed?

Nodiadau 53 a 53A
Ydw
Nac ydw

4.37A  Ydych chi'n talu, neu ydych chi wedi talu yn ystod y deuddeng mis diwethaf, am ofal ar gyfer unrhyw blentyn a enwir yng nghwestiwn 4.15 sy'n anabl ac sydd naill ai o dan 16 oed neu sydd (neu a oedd) heb gyrraedd y dydd Llun cyntaf ym mis Medi ar ôl ei ben blwydd yn 16 oed?

Nodiadau 53 a 53A
Ydw
Nac ydw

Os ydych wedi ateb “Ydw” i naill ai cwestiwn 4.37 neu 4.37A, ewch i gwestiwn 4.38.

Os ydych chi wedi ateb “Nac ydw” i gwestiynau 4.37 a 4.37A, ewch i Ran 5.

5.  In question 4.38 —

(a)for the sub-paragraph commencing with the words “Darperir y gofal mewn ysgol”, substitute —

Darperir y gofal y tu allan i oriau ysgol gan ysgol ar dir ac mewn adeiladau ysgol neu gan awdurod lleol, ac mae'r tâl yn ymwneud â chyfnod sy'n dechrau ar ben blwydd y plentyn yn 8 oed ac yn dod i ben, os nad yw'r plentyn yn anabl, ar y diwrnod cyn y dydd LLun cyntaf ym Medi ar ôl ei ben blwydd yn 15 oed;;

(b)after that sub-paragraph insert —

Darperir y gofal y tu allan i oriau ysgol gan ysgol ar dir ac mewn adeiladau ysgol neu gan awdurod lleol, ac mae'r tâl yn ymwneud â chyfnod sy'n dechrau ar ben blwydd y plentyn yn 8 oed ac yn dod i ben, os yw'r plentyn yn anabl, ar y diwrnod cyn y dydd LLun cyntaf ym Medi ar ôl ei ben blwydd yn 16 oed;;

6.  After note 14, insert —

44B.  Cynhwyswch unrhyw daliad sy'n unol â dyfarniad credyd teulu a ddyfarwyd gydag effaith o ddyddiad sy'n dechrau cyn 5 Hydref 1999. O 5 Hydref 1999 ymlaen adwacnir credyd teulu yn gredyd treth i deuluoedd mwen gwaith..

7.  After note 44A, insert —

14A.  Cynhwyswch unrhyw daliad sydd yn unol â dyfarniad lwfans gweithio i'r anabl a ddyfarwyd gydag effaith o ddyddiad sy'n dod cyn 5 Hydref 1999. O 5 Hydref 1999 ymlaen adwaenir lwfans gweithio i'r anabl yn gredyd treth i berson anabl..

8.  After note 53, insert—

53A.  Mac plentyn yn ababl at ddibenion cwestiynay 4.37, 4.37A a 4.38 os yw wedi'i gofrestru'n ddall ar gofrestr a luniwyd o dan adran 29 o Deddf Cymorth Gwladol 1948 (gwasanaethau lles) neu, yn yr Alban, a ardystiwyd yn ddall ac o ganlyniad i hynny a gofrestrwyd yn ddall ar gofrestr a gynhelir gan neu ar ran awdurdod lleol yn yr Alban neu a beidiodd â chael ei gofrestru'n ddall mewn cofrestr o'r fath o fewn 28 wynthnos yn union cyn dyddiad y cais. Mae plentyn yn anabl at ddibenion y cwestiynau hyn hefyd os telir lwfans byw i'r anabl iddo, neu os talwyd lwfans byw i'r anabl iddo hyd nes iddo fynd yn glaf..

9.  In note 55(1)(a), for “lwfans gweithio i'r anabl”substitute “credyd treth i berson anabl (a adwaenid gynt yn lwfans gweithio i'r anabl)”.