Search Legislation

Search Results

Your search for UK Statutory Instruments from 2011 numbered between 100 and 199 has returned 100 results.

Narrow results by:

Legislation by Year

Legislation by Number

Legislation by Subject Heading

1. Select First Letter of Heading

2. Refine Results

  Sort ascending by TitleYears and NumbersLegislation type
  The A40 Trunk Road (West of Canaston Bridge, Near Narberth, Pembrokeshire) (Temporary Traffic Restrictions) Order 20112011 No. 102Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A40 (Man i'r Gorllewin o Bont Canaston, Ger Arberth, Sir Benfro) (Cyfyngiadau Traffig Dros Dro) 2011
  The A4042 Trunk Road (Llantarnam Bypass, Torfaen) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 103Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (Ffordd Osgoi Llantarnam, Torfaen) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The A4042 Trunk Road (Pontypool Roundabout, Torfaen to Mamhilad Roundabout, Monmouthshire) (Temporary Traffic Restrictions and Prohibition) Order 20112011 No. 195Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A4042 (O Gylchfan Pont-y-pŵl, Torfaen i Gylchfan Mamheilad, Sir Fynwy) (Cyfyngiadau Traffig a Gwaharddiad Traffig Dros Dro) 2011
  The A470 Trunk Road (South of Rhyd-y-car Roundabout, Merthyr Tydfil) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 151Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A470 (I'r De o Gylchfan Rhyd-y-car, Merthyr Tudful) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The A5 Trunk Road (Halfway Bridge to Bethesda, Gwynedd) (Temporary 40 mph Speed Limit) Order 20112011 No. 120Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffordd yr A5 (Pont y Pandy i Fethesda, Gwynedd) (Terfyn Cyflymder 40 mya Dros Dro) 2011
  The A4060 & A465 Trunk Roads (Dowlais Top, Merthyr Tydfil) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20112011 No. 111Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A4060 a’r A465 (Dowlais Top, Merthyr Tudful) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
  The A470, A40 & A479 Trunk Roads (Cefn Coed-y-Cymer, Merthyr Tydfil to Cwmbach, Powys) (Temporary Prohibition of Vehicles and Pedestrians) Order 20112011 No. 131Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A470, yr A40 a'r A479 (Cefncoedycymer, Merthyr Tudful i Gwm-bach Llechryd, Powys) (Gwahardd Cerbydau a Cherddwyr Dros Dro) 2011
  The A487 & A55 Trunk Roads (Junction 9 (Treborth), Bangor, Gwynedd) (Temporary 30 mph Speed Limit) Order 20112011 No. 194Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Cefnffyrdd yr A487 a'r A55 (Cyffordd 9 (Treborth), Bangor, Gwynedd) (Terfyn Cyflymder 30 mya Dros Dro) 2011
  The Planning and Compulsory Purchase Act 2004 (Commencement No 4 and Consequential, Transitional and Savings Provisions) (Wales) (Amendment) Order 20112011 No. 101 (W. 21) (C. 7)Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (Cychwyn Rhif 4 a Darpariaethau Canlyniadol a Throsiannol a Darpariaethau Arbed) (Cymru) (Diwygio) 2011
  The M4 Motorway (Junction 24, Coldra Interchange to Junction 23a Magor, Newport) (Temporary Prohibitions and Restrictions) Order 20112011 No. 112Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 24, Cyfnewidfa Coldra i Gyffordd 23a Magwyr, Casnewydd) (Gwaharddiadau a Chyfyngiadau Dros Dro) 2011
  The M4 Motorway (Junction 24, Coldra to Junction 26, Malpas) (Temporary Traffic Restrictions & Prohibitions) Order 20112011 No. 193Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 24, y Coldra i Gyffordd 26, Malpas) (Cyfyngiadau a Gwaharddiadau Traffig Dros Dro) 2011
  The M4 Motorway (Junction 32, Coryton Interchange, Cardiff) (Temporary Prohibition of Vehicles) Order 20112011 No. 110Wales Statutory Instruments
  Gorchymyn Traffordd yr M4 (Cyffordd 32, Cyfnewidfa Coryton, Caerdydd) (Gwahardd Cerbydau Dros Dro) 2011
  The Education (Local Curriculum for Students Aged 16 to 18) (Wales) Regulations 20112011 No. 107 (W. 26)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Cwricwlwm Lleol ar gyfer Myfyrwyr 16 i 18 Oed) (Cymru) 2011
  The Education (School Day and School Year) (Wales) (Amendment) Regulations 20112011 No. 149 (W. 33)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a'r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2011
  The Non-Domestic Rating (Unoccupied Property) (Wales) (Amendment) Regulations 20112011 No. 197 (W. 40)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Eiddo Heb ei Feddiannu) (Cymru) (Diwygio) 2011
  The Care Standards Act 2000 (Notification) (Wales) Regulations 20112011 No. 105 (W. 24)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Deddf Safonau Gofal 2000 (Hysbysu) (Cymru) 2011
  The Independent Health Care (Fees) (Wales) Regulations 20112011 No. 106 (W. 25)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Gofal Iechyd Annibynnol (Ffioedd) (Cymru) 2011
  The Assembly Learning Grants and Loans (Higher Education) (Wales) Regulations 20112011 No. 148 (W. 32)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Grantiau a Benthyciadau Dysgu y Cynulliad (Addysg Uwch) (Cymru) 2011
  The Integrated Family Support Teams (Family Support Functions) (Wales) (Amendment) Regulations 20112011 No. 191 (W. 36)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Timau Integredig Cymorth i Deuluoedd (Swyddogaethau Cymorth i Deuluoedd) (Cymru) (Diwygio) 2011
  The School Organisation (Miscellaneous Amendments) (Wales) Regulations 20112011 No. 190 (W. 35)Wales Statutory Instruments
  Rheoliadau Trefniadaeth Ysgolion (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2011

  Back to top