xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Statutory Instruments

1989 No. 428

REPRESENTATION OF THE PEOPLE

The European Parliamentary Elections (Welsh Forms) Order 1989

Made

9th March 1989

Laid before Parliament

17th March 1989

Coming into force

21st April 1989

In exercise of the powers conferred upon me by sections 2(1) and 3(4) of the Welsh Language Act 1967(1), I hereby make the following Order:

1.  This Order may be cited as the European Parliamentary Elections (Welsh Forms) Order 1989 and shall come into force on 21st April 1989.

2.  The European Parliamentary Elections (Welsh Forms) Order 1979(2) is hereby revoked.

3.  In this Order:

“the 1986 Regulations” means the European Parliamentary Elections Regulations 1986(3); and

“the 1983 Act” means the Representation of the People Act 1983(4).

4.  Each of the forms set out in Schedule 1 to this Order is hereby prescribed as the version partly in Welsh and partly in English which shall be used at a European Parliamentary election in Wales, in place of:

(a)in the case of form 1, the notice required by rule 29(5) of the parliamentary elections rules in Schedule 1 to the 1983 Act (voting compartment notice)(5), as applied by regulation 5 of, and Schedule 1 to, the 1986 Regulations;

(b)in the case of forms 2 and 3, forms E and F (official poll card for an elector and for a proxy), respectively, in Schedule 2 to the Representation of the People Regulations 1986(6), as applied by regulation 5 of, and Schedule 2 to, the 1986 Regulations; and

(c)in the case of forms 4, 5 and 6, forms H, J and K (declarations of identity), respectively, in Schedule 2 to the Representation of the People Regulations 1986, as applied by regulation 5 of, and Schedule 2 to, the 1986 Regulations.

5.  Each of the forms set out in Schedule 2 to this Order is hereby prescribed as the Welsh version which may be used at a European Parliamentary election in Wales in place of the forms prescribed by the following provisions in the parliamentary elections rules in Schedule 1 to the 1983 Act, as applied by regulation 5 of, and Schedule 1 to, the 1986 Regulations, which provisions are:

(a)in the case of form 1, rule 35(1)(a),

(b)in the case of form 2, rule 35(1)(b),

(c)in the case of form 3, rule 35(2),

(d)in the case of forms 4, 5 and 6, the form of nomination paper, the form of directions for the guidance of the voters in voting(7) and the form of declaration to be made by the companion of a blind voter, respectively, set out in the Appendix to those rules.

6.  The forms set out in Schedules 1 and 2 to this Order, except forms 1, 2 and 3 in Schedule 2, may be used with such modifications as circumstances require.

Douglas Hurd

One of Her Majesty’s Principal Secretaries of State

Home Office

9th March 1989

Article 4

SCHEDULE 1Forms partly in Welsh and partly in English

Form 1

Vote for one candidate only. Put no other mark on the ballot paper or your vote may not be counted.

Pleidleisiwch i un ymgeisydd yn unig. Peidiwch â rhoi unrhyw farc arall ar y papur pleidleisio neu fe all na chaiff eich pleidlais ei chyfrif.

Form 2Front of cardWyneb y cerdynEUROPEAN PARLIAMENTARY ELECTIONS ACT 1978DEDDF ETHOLIADAU SENEDD EWROP 1978

Form 3Front of cardWyneb y cerdynEUROPEAN PARLIAMENTARY ELECTIONS ACT 1978DEDDF ETHOLIADAU SENEDD EWROP 1978

Form 4Front of formWyneb y ffurflenEUROPEAN PARLIAMENTARY ELECTIONS ACT 1978DEDDF ETHOLIADAU SENEDD EWROP 1978

Form 5Front of formWyneb y ffurflenEUROPEAN PARLIAMENTARY ELECTIONS ACT 1978DEDDF ETHOLIADAU SENEDD EWROP 1978

Form 6Front of formWyneb y ffurflenEUROPEAN PARLIAMENTARY ELECTIONS ACT 1978DEDDF ETHOLIADAU SENEDD EWROP 1978

Article 5

SCHEDULE 2Forms in Welsh

Form 1

(i) “Ai chi yw'r person a gofrestrwyd yn y gofrestr etholwyr seneddol ar gyfer yr etholiad hwn fel hyn (darllenwch y cofnod llawn yn y gofrestr)?”

(ii) “A ydych eisoes wedi pleidleisio yma neu rywle arall, yn yr is-etholiad [etholiad cyffredinol] hwn, heblaw fel dirprwy ar ran rhyw berson arall?”

Form 2

(i) “Ai chi yw'r person y gwelir ei enw fel A.B. yn y rhestr ddirprwyon ar gyfer yr etholiad hwn, fel un sydd â hawl i bleidleisio fel dirprwy ar ran C.D.?”

(ii) “A ydych eisoes wedi pleidleisio yma neu rywle arall, yn yr is-etholiad [etholiad cyffredinol] hwn, fel dirpwy ar ran C.D.?”

Form 3

“Ai chi yw gŵr [gwraig], rhiant, tadcu [mamgu], brawd [chwaer], plentyn, neu ŵyr [wyres] C.D.?”

“A ydych eisoes wedi pleidleisio yn yr etholiad hwn ac yn yr etholaeth hon ar ran dau berson nad ydych yn ŵr [gwraig], rhiant, tadcu [mamgu], brawd [chwaer], plentyn, neu ŵyr [wyres] iddynt?”

Form 4ETHOL CYNRYCHIOLYDDI WASANAETHU YN SENEDD EWROP

Form 5CYFARWYDDYD I BLEIDLEISWYR WRTH BLEIDLEISIO

1.  Pan roir i chi bapur pleidleisio gwnewch yn siŵr iddo gael ei stampio â'r marc swyddogol.

2.  Ewch i un o'r cabanau pleidleisio. Rhowch groes (X) yn y blwch ar ochr dde'r papur pleidleisio gyferbyn ag enw yr ymgeisydd yr ydych am bleidleisio trosto.

3.  Plygwch y papur yn ddau. Dangoswch y marc swyddogol i'r swyddog llywyddu, ond peidiwch â gadael i neb weld eich pleidlais. Rhowch y papur pleidleisio yn y blwch pleidleisiau a mynd allan o'r orsaf bleidleisio.

4.  Pleidleisiwch i un ymgeisydd yn unig. Peidiwch â rhoi unrhyw farc arall ar y papur pleidleisio neu fe all na chaiff eich pleidlais ei chyfrif.

5.  Os bydd i chi drwy gamgymeriad ddifetha eich papur pleidleisio, ewch a'i ddangos i'r swyddog llywyddu a gofyn am un arall.

Form 6

Explanatory Note

(This note is not part of the Order)

This Order replaces and revokes the European Parliamentary Elections (Welsh Forms) Order 1979 (“the 1979 Order”). The forms prescribed by Schedule 1 to this Order are versions partly in Welsh and partly in English which must be used at a European Parliamentary election in Wales for the purposes referred to in article 4 of this Order. The forms prescribed by Schedule 2 to this Order are Welsh versions of certain forms which may be used at a European Parliamentary election in Wales.

The differences between this Order and the 1979 Order are as follows. The bilingual versions of the official poll cards in Schedule 1 to this Order are based on the revised versions of those cards prescribed by the Representation of the People Regulations 1986, as applied by the European Parliamentary Elections Regulations 1986. In addition Schedule 1 now prescribes a bilingual version of the voting compartment notice and the declarations of identity prescribed by the Representation of the People Regulations 1986.

Schedule 2 to this Order omits the Welsh version of the declaration of secrecy consequent on the repeal of the requirement for such a declaration but includes the Welsh version of the directions for the guidance of the voters in voting.

Note as to Earlier Commencement Orders

(Nid yw'r nodyn hwn yn rhan o'r Gorchymyn)

Mae'r Gorchymyn hwn yn disodli a diddymu'r European Parliamentary Elections (Welsh Forms) Order 1979 (“Gorchymyn 1979”). Mae'r ffurflenni a bennir gan Atodiad 1 y Gorchymyn hwn yn fersiynau rhannol Gymraeg a rhannol Saesneg y mae rhaid eu defnyddio mewn etholiad Senedd Ewrop yng Nghymru at y dibenion y cyfeirir atynt yn erthygl 4 y Gorchymyn hwn. Mae'r ffurflenni a bennir gan Atodiad 2 y Gorchymyn hwn yn fersiynau Cymraeg o rai ffurflenni y gellir eu defnyddio mewn etholiad Senedd Ewrop yng Nghymru.

Mae'r gwahaniaethau rhwng y Gorchymyn hwn a Gorchymyn 1979 fel a ganlyn. Seilir fersiynau dwyieithog y cardiau pleidleisio swyddogol yn Atodiad 1 y Gorchymyn hwn ar y fersiynau diwygiedig o'r cardiau hynny a bennwyd gan Reolau Cynrychiolaeth y Bobl 1986, fel y'u cymhwyswyd gan Reolau Etholiadau Senedd Ewrop 1986. Hefyd, mae Atodiad 1 bellach yn pennu fersiwn dwyieithog o'r rhybudd cabanau pleidleisio a'r datganiadau ynglŷn ag adnabyddiaeth a bennir gan Reolau Cynrychiolaeth y Bobl 1986.

Mae Atodiad 2 y Gorchymyn hwn yn hepgor fersiwn Cymraeg y datganiad cyfrinachedd o ganlyniad i ddiddymu'r gofyniad am ddatganiad o'r fath ond mae'n cynnwys fersiwn Cymraeg o'r cyfarwyddiadau i bleidleiswyr wrth bleidleisio.

(1)

1967 c. 66; section 2(1) was extended by paragraph 2(5) of Schedule 1 to the European Parliamentary Elections Act 1978 (c. 10) (the citation of which Act has been amended by section 3(1)(b) and (2)(b) of the European Communities (Amendment) Act 1986 (c. 58) on the coming into force of the Single European Act (Cmnd. 9758) on 1st July 1987).

(2)

S.I. 1979/368; the citation of this instrument has been amended by section 3(1)(b) and (2)(b) of the European Communities (Amendment) Act 1986.

(3)

S.I. 1986/2209; the citation of this instrument has been amended by section 3(1)(b) and (2)(b) of the European Communities (Amendment) Act 1986.

(5)

Rule 29(5) was amended by paragraph 79 of Schedule 4 to the Representation of the People Act 1985 (c. 50).

(7)

The form of directions for the guidance of the voters in voting was substituted by paragraph 86 of Schedule 4 to the Representation of the People Act 1985.