xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

SCHEDULES

SCHEDULE 2EAmendment of Enactments

The Pastoral Measure 1983E

F12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Textual Amendments

F13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Textual Amendments

F14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Textual Amendments

F15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Textual Amendments

F16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Textual Amendments

F17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Textual Amendments

F18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Textual Amendments

F19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Textual Amendments

F110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Textual Amendments

F111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Textual Amendments

F112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Textual Amendments

F113. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Textual Amendments

F114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Textual Amendments

F115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Textual Amendments

F116. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Textual Amendments

F117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Textual Amendments

F118. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Textual Amendments