Mesur Addysg (Cymru) 2011

27Gwahardd newid categori i ysgol sefydledig

This section has no associated Explanatory Notes

(1)Mae Atodlen 8 i Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (newidiadau categori ysgol) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Ym mharagraff 1—

(a)hepgorer is-baragraff (1);

(b)hepgorer paragraff (b) o is-baragraff (2);

(c)ar ôl is-baragraff (2) mewnosoder—

(2A)A foundation school may in accordance with this Schedule become a school within any of the following categories in pursuance of proposals published by the governing body—

(a)a community school;

(b)a voluntary aided school;

(c)a voluntary controlled school.

(3)Ym mharagraff 3—

(a)yn is-baragraff (2), hepgorer “If the proposals are published during the period mentioned in section 35(2),”;

(b)hepgorer is-baragraff (3).