Mesur Addysg (Cymru) 2011

26Gwahardd sefydlu ysgolion sefydledig newydd

This section has no associated Explanatory Notes

(1)Mae Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 28—

(a)yn is-adran (1)(a), hepgorer “or foundation school”;

(b)yn is-adran (2)(a), hepgorer “foundation or”;

(c)ar ôl is-adran (2), mewnosoder—

(2A)A local authority or promoters may not publish proposals for the establishment of a new foundation school in Wales.

(3)Ym mharagraff 13(1) o Atodlen 6, yn lle “such” rhodder “voluntary controlled”.

(4)Yn adran 113A(4)(a) o Ddeddf Dysgu a Medrau 2000, hepgorer “foundation,”.