Search Legislation

Mesur Addysg (Cymru) 2011

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

RHAN 3YSGOLION SEFYDLEDIG

26Gwahardd sefydlu ysgolion sefydledig newydd

(1)Mae Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Yn adran 28—

(a)yn is-adran (1)(a), hepgorer “or foundation school”;

(b)yn is-adran (2)(a), hepgorer “foundation or”;

(c)ar ôl is-adran (2), mewnosoder—

(2A)A local authority or promoters may not publish proposals for the establishment of a new foundation school in Wales.

(3)Ym mharagraff 13(1) o Atodlen 6, yn lle “such” rhodder “voluntary controlled”.

(4)Yn adran 113A(4)(a) o Ddeddf Dysgu a Medrau 2000, hepgorer “foundation,”.

27Gwahardd newid categori i ysgol sefydledig

(1)Mae Atodlen 8 i Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (newidiadau categori ysgol) wedi ei diwygio fel a ganlyn.

(2)Ym mharagraff 1—

(a)hepgorer is-baragraff (1);

(b)hepgorer paragraff (b) o is-baragraff (2);

(c)ar ôl is-baragraff (2) mewnosoder—

(2A)A foundation school may in accordance with this Schedule become a school within any of the following categories in pursuance of proposals published by the governing body—

(a)a community school;

(b)a voluntary aided school;

(c)a voluntary controlled school.

(3)Ym mharagraff 3—

(a)yn is-baragraff (2), hepgorer “If the proposals are published during the period mentioned in section 35(2),”;

(b)hepgorer is-baragraff (3).

28Arbedion: cynigion i sefydlu ysgolion sefydledig newydd

(1)Mae is-adrannau (2) a (3) yn gymwys i gynnig gan awdurdod lleol neu unrhyw berson arall i sefydlu ysgol sefydledig newydd pan fo'r cynnig—

(a)wedi ei gyhoeddi o dan adran 28 o Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 cyn bod adran 26 wedi dod i rym, a

(b)heb gael ei weithredu'n unol ag Atodlen 6 i'r Ddeddf honno cyn bod adran 26 wedi dod i rym.

(2)Nid oes dim yn adran 26 yn effeithio ar weithrediad darpariaethau Rhannau 2 a 3 o Atodlen 6 i Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 mewn perthynas â'r cynnig.

(3)Mae paragraff 13(1) o Atodlen 6 i Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 yn cael effaith fel pe na bai'r diwygiad yn adran 26(3) wedi ei ddeddfu.

29Arbedion: cynigion i newid categori i ysgol sefydledig

(1)Mae is-adran (2) yn gymwys i gynnig gan awdurdod lleol neu gorff llywodraethu ysgol a gynhelir i newid categori ysgol a gynhelir i ysgol sefydledig pan fo'r cynnig—

(a)wedi ei gyhoeddi o dan baragraff 2 o Atodlen 8 i Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 cyn bod adran 27 wedi dod i rym, a

(b)heb gael ei weithredu yn unol â rheoliadau a wnaed o dan baragraff 5 o Atodlen 8 i'r Ddeddf honno cyn bod adran 27 wedi dod i rym.

(2)Mae Atodlen 8 i Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 yn cael effaith fel pe na bai'r diwygiadau yn adran 27 wedi eu deddfu.

(3)Yn yr adran hon, ystyr “ysgol a gynhelir” yw—

(a)ysgol gymunedol,

(b)ysgol wirfoddol a gynorthwyir, neu

(c)ysgol wirfoddol a reolir.

30Pwerau atodol

(1)Caiff Gweinidogion Cymru, ar unrhyw adeg drwy orchymyn, wneud—

(a)darpariaeth atodol, cysylltiedig neu ganlyniadol, neu

(b)darpariaeth drosiannol, darpariaeth dros dro neu ddarpariaeth arbed.

(2)Dim ond os yw Gweinidogion Cymru yn barnu ei bod yn angenrheidiol neu'n hwylus at ddibenion adrannau 26 i 29, o ganlyniad i'r adrannau hynny, neu er mwyn rhoi effaith lawn iddynt, y cânt wneud y cyfryw ddarpariaeth.

(3)Caiff gorchymyn, ymhlith pethau eraill, wneud darpariaeth sy'n diwygio neu'n dirymu unrhyw is-ddeddfwriaeth (o fewn ystyr Deddf Dehongli 1978) sydd wedi ei gwneud cyn pasio'r Mesur hwn.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

See additional information alongside the content

Show Explanatory Notes for Sections: Displays relevant parts of the explanatory notes interweaved within the legislation content.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Assembly Government department responsible for the subject matter of the Measure to explain what the Measure sets out to achieve and to make the Measure accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Measures of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources