Mesur Addysg (Cymru) 2011

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 CYDLAFURIO GAN GYRFF ADDYSG

  1. 1.Cyrff addysg

  2. 2.Amcan y cydlafurio

  3. 3.Dyletswydd corff addysg i gydlafurio

  4. 4.Ystyr “pwerau cydlafurio”

  5. 5.Pwerau cydlafurio

  6. 6.Rheoliadau ynghylch y pŵer i gydlafurio

  7. 7.Canllawiau

  8. 8.Dehongli'r Rhan hon

  9. 9.Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol

 3. RHAN 2 LLYWODRAETHU YSGOLION

  1. PENNOD 1 FFEDEREIDDIO YSGOLION A GYNHELIR

   1. 10.Ffedereiddio ysgolion gan gyrff llywodraethu

   2. 11.Cynigion gan awdurdodau lleol i ffedereiddio ysgolion

   3. 12.Gweithredu cynigion o dan adran 11

   4. 13.Corff llywodraethu sengl ar gyfer ffederasiynau

   5. 14.Rheoliadau mewn perthynas â ffederasiynau

   6. 15.Dull adnabod at ddibenion y Bennod hon ysgolion bach a gynhelir yng Nghymru

   7. 16.Ffedereiddio ysgolion sy'n peri pryder drwy gyfarwyddyd gan Weinidogion Cymru

   8. 17.Canllawiau a roddir gan Weinidogion Cymru

   9. 18.Ffederasiynau: darpariaethau atodol

   10. 19.Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol i Ddeddf Addysg 2002

   11. 20.Mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol i Ddeddf Addysg 2005

   12. 21.Dehongli'r Bennod hon

  2. PENNOD 2 HYFFORDDIANT I LYWODRAETHWYR A CHLERCOD A DARPARU CLERCOD

   1. 22.Gwybodaeth a hyfforddiant i lywodraethwyr ysgolion a gynhelir

   2. 23.Dyletswydd awdurdodau lleol i ddarparu clercod i gyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir

   3. 24.Hyfforddiant i glercod cyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir

   4. 25.Dyletswydd awdurdodau lleol i sicrhau bod hyfforddiant ar gael i glercod

 4. RHAN 3 YSGOLION SEFYDLEDIG

  1. 26.Gwahardd sefydlu ysgolion sefydledig newydd

  2. 27.Gwahardd newid categori i ysgol sefydledig

  3. 28.Arbedion: cynigion i sefydlu ysgolion sefydledig newydd

  4. 29.Arbedion: cynigion i newid categori i ysgol sefydledig

  5. 30.Pwerau atodol

 5. RHAN 4 CYFFREDINOL

  1. 31.Dehongli'n gyffredinol

  2. 32.Gorchmynion a rheoliadau

  3. 33.Cychwyn

  4. 34.Enw byr a chynnwys y Mesur yn y Deddfau Addysg