Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011

6Adroddiadau 5-mlynedd: atodol

This section has no associated Explanatory Notes

(1)Wrth baratoi pob adroddiad 5-mlynedd—

(a)rhaid i'r Comisiynydd ymgynghori â'r Panel Cynghori, a

(b)caiff y Comisiynydd ymgynghori ag unrhyw bersonau eraill y mae'n briodol ymgynghori â hwy yn ei dyb ef.

(2)Rhaid i'r Comisiynydd gyhoeddi pob adroddiad 5-mlynedd yn Gymraeg ac yn Saesneg.

(3)Rhaid i'r Comisiynydd gyhoeddi pob adroddiad 5-mlynedd cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl i'r cyfnod y mae'r adroddiad yn ymwneud ag ef ddod i ben.

(4)Cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl cyhoeddi pob adroddiad 5-mlynedd, rhaid i'r Comisiynydd anfon copi o'r adroddiad at Weinidogion Cymru.

(5)Rhaid i Weinidogion Cymru—

(a)archwilio pob adroddiad 5-mlynedd a gyflwynir iddynt, a

(b)gosod copi o'r adroddiad gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru.