Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 GWASANAETHAU CYMORTH IECHYD MEDDWL SYLFAENOL LLEOL

  1. Ystyr “partneriaid iechyd meddwl lleol”

   1. 1.Ystyr “partneriaid iechyd meddwl lleol”

  2. Gwasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol lleol

   1. 2.Cynlluniau ar y cyd ar gyfer darparu gwasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol lleol

   2. 3.Dyletswydd i ddarparu gwasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol lleol

   3. 4.Methiannau i gytuno ar gynlluniau

   4. 5.Ystyr “gwasanaethau cymorth iechyd meddwl sylfaenol lleol”

  3. Asesiadau iechyd meddwl sylfaenol

   1. 6.Dyletswyddau i gynnal asesiadau iechyd meddwl sylfaenol: atgyfeiriadau ar gyfer cleifion cofrestredig mewn gofal sylfaenol

   2. 7.Dyletswyddau i gynnal asesiadau iechyd meddwl sylfaenol: atgyfeiriadau gofal sylfaenol eraill

   3. 8.Dyletswyddau i gynnal asesiadau iechyd meddwl sylfaenol: atgyfeiriadau gofal iechyd meddwl eilaidd

   4. 9.Cynnal asesiadau iechyd meddwl sylfaenol

   5. 10.Camau i'w cymryd yn sgil asesiad iechyd meddwl sylfaenol

  4. Diwygio Deddf Plant 2004

   1. 11.Cynnwys cynlluniau o dan y Rhan hon mewn cynlluniau Plant a Phobl Ifanc

 3. RHAN 2 CYDGYSYLLTU A CHYNLLUNIO GOFAL AR GYFER DEFNYDDWYR GWASANAETHAU IECHYD MEDDWL EILAIDD

  1. Diffiniadau

   1. 12.Ystyr “claf perthnasol”

   2. 13.Ystyr “darparydd gwasanaeth iechyd meddwl”

  2. Penodi cydgysylltwyr gofal

   1. 14.Dyletswydd i benodi cydgysylltydd gofal ar gyfer claf perthnasol

   2. 15.Dynodi'r darparydd gwasanaeth iechyd meddwl perthnasol ar gyfer claf perthnasol

   3. 16.Darpariaeth bellach ynghylch penodi cydgysylltwyr gofal

  3. Cydgysylltu gwasanaethau iechyd meddwl

   1. 17.Dyletswydd i gydgysylltu darpariaeth gwasanaethau iechyd meddwl

   2. 18.Swyddogaethau'r cydgysylltydd gofal

 4. RHAN 3 ASESIADAU AR DDEFNYDDWYR BLAENOROL O WASANAETHAU IECHYD MEDDWL EILAIDD

  1. Trefniadau asesiad

   1. 19.Trefniadau ar gyfer asesu defnyddwyr blaenorol o wasanaethau iechyd meddwl eilaidd

   2. 20.Dyletswydd i gynnal asesiadau

   3. 21.Methiant i gytuno ar drefniadau

  2. Hawliau asesu

   1. 22.Hawl i asesiad

   2. 23.Asesiadau: y cyfnod rhyddhau perthnasol

   3. 24.Darparu gwybodaeth am asesiadau

  3. Y broses asesu

   1. 25.Diben asesu

   2. 26.Asesiadau: darpariaeth bellach

   3. 27.Camau yn dilyn asesiad

   4. 28.Atgyfeiriadau sy'n ymwneud â gwasanaethau tai neu wasanaethau llesiant

  4. Atodol

   1. 29.Penderfynu man preswylio arferol

   2. 30.Cymhwysiad y Rhan hon i bersonau o dan warcheidiaeth awdurdod lleol

 5. RHAN 4 EIRIOLAETH IECHYD MEDDWL

  1. 31.Eiriolwyr iechyd meddwl annibynnol: Cymru

  2. 32.Darpariaeth bellach ynghylch eiriolaeth iechyd meddwl annibynnol ar gyfer cleifion cymwys Cymru dan orfodaeth

  3. 33.Darpariaeth bellach ynghylch eiriolaeth iechyd meddwl annibynnol ar gyfer cleifion anffurfiol cymwys Cymru

  4. 34.Eiriolwyr iechyd meddwl annibynnol: pwerau a dyletswyddau atodol

  5. 35.Cleifion cymwys Cymru dan orfodaeth

  6. 36.Cleifion anffurfiol cymwys Cymru

  7. 37.Dyletswydd i roi gwybodaeth am eiriolwyr iechyd meddwl annibynnol i gleifion cymwys Cymru dan orfodaeth

  8. 38.Dyletswydd i roi gwybodaeth am eiriolwyr iechyd meddwl annibynnol i gleifion anffurfiol cymwys Cymru

  9. 39.Cymhwyso cod ymarfer Deddf Iechyd Meddwl 1983 i eiriolwyr iechyd meddwl annibynnol Cymru

  10. 40.Gweithdrefnau ar gyfer gwneud rheoliadau o dan Ddeddf Iechyd Meddwl 1983

 6. RHAN 5 CYFFREDINOL

  1. 41.Cydweithio a gweithio ar y cyd rhwng Byrddau Iechyd Lleol ac awdurdodau lleol

  2. 42.Rhannu gwybodaeth

  3. 43.Diwygio Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol 1970

  4. 44.Codau ymarfer

  5. 45.Rhan 1: y pŵer i sicrhau darpariaeth ranbarthol

  6. 46.Rhan 3: y pŵer i sicrhau darpariaeth ranbarthol

  7. 47.Rheoliadau o ran yr unigolion y caniateir iddynt gynnal asesiadau iechyd meddwl sylfaenol a gweithredu fel cydgysylltwyr gofal

  8. 48.Dyletswydd i adolygu'r Mesur

 7. RHAN 6 AMRYWIOL AC ATODOL

  1. 49.Ystyr gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd

  2. 50.Ystyr gwasanaethau tai a gwasanaethau llesiant

  3. 51.Dehongli'n gyffredinol

  4. 52.Gorchmynion a rheoliadau

  5. 53.Diwygiadau canlyniadol etc

  6. 54.Diddymiadau

  7. 55.Cychwyn

  8. 56.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   DIWYGIADAU CANLYNIADOL I DDEDDF IECHYD MEDDWL 1983

   1. 1.Diwygier Deddf Iechyd Meddwl 1983 fel a ganlyn.

   2. 2.Ar ddiwedd teitl adran 130A mewnosoder “: England”.

   3. 3.Yn adran 130A(1), (2) a (4) yn lle “appropriate national...

   4. 4.Yn lle adran 130C(2) rhodder– (2) A patient is a...

   5. 5.Yn adran 130C(3) ar ôl “qualifying patient if” mewnosoder “the...

   6. 6.Ar ôl adran 130C(3) mewnosoder– (3A) For the purposes of...

   7. 7.Hepgorer adran 130C(5) a (6).

   8. 8.Yn adran 134(3A)(b)(i) ar ôl “130A” mewnosoder “or section 130E”....

  2. ATODLEN 2

   DIDDYMIADAU