Mesur Strategaethau ar gyfer Gofalwyr (Cymru) 2010

1Gofalwyr

This section has no associated Explanatory Notes

(1)Yn y Mesur hwn ystyr “gofalwr” yw unigolyn sy'n darparu neu'n bwriadu darparu cyfran sylweddol o ofal yn rheolaidd ar gyfer—

(a)plentyn sydd yn anabl o fewn ystyr Rhan 3 o Ddeddf Plant 1989, neu

(b)unigolyn sy'n 18 oed neu drosodd.

(2)Ond nid yw “gofalwr” yn cynnwys unigolyn sy'n darparu neu'n bwriadu darparu'r gofal hwnnw—

(a)yn rhinwedd contract cyflogaeth neu gontract arall gydag unrhyw berson, neu

(b)fel gwirfoddolwr i unrhyw gorff (p'un a ydyw'n un corfforedig ai peidio).

(3)Yn y Mesur hwn mae unrhyw gyfeiriad, mewn perthynas â gofalwr, at “y person y gofelir amdano” yn gyfeiriad at y person y mae'r gofalwr yn darparu neu'n bwriadu darparu'r gofal iddo.