Search Legislation

Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

1Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

(1)Bydd Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (“y Bwrdd”).

(2)Aelodau'r Bwrdd yw'r Cadeirydd a phedwar aelod arall.

(3)Os bydd swydd y Cadeirydd yn wag, neu os na all y Cadeirydd weithredu, caiff aelodau eraill y Bwrdd benodi un o'u plith yn Gadeirydd Dros Dro.

(4)Cworwm y Bwrdd yw tri.

(5)Ni chaiff y Bwrdd wneud yr un penderfyniad o dan adran 20(6), 24(1) neu 53(7) o'r Ddeddf oni bai bod y cynnig i wneud hynny wedi'i gymeradwyo gan o leiaf dri o aelodau'r Bwrdd.

(6)Yn ddarostyngedig i is-adrannau (4) a (5) ac i adran 2(2), mae'r Bwrdd i reoleiddio ei weithdrefn ei hun.

(7)Nid yw'r canlynol yn effeithio ar ddilysrwydd trafodion y Bwrdd—

(a)swydd wag ymhlith yr aelodau, neu

(b)diffyg wrth benodi aelod.

2Annibyniaeth, bod yn agored ac yn gynhwysol

(1)Nid yw'r Bwrdd, wrth arfer ei swyddogaethau, i fod o dan gyfarwyddyd na rheolaeth y Cynulliad na Chomisiwn y Cynulliad.

(2)Rhaid i'r Bwrdd—

(a)weithredu'n gyffredinol mewn modd agored a thryloyw, a

(b)cyhoeddi ar wefan y Cynulliad y cyfryw wybodaeth a fydd yn caniatáu i'r cyhoedd gael eu hysbysu am ei weithgareddau.

(3)Nid yw is-adran (2) yn atal y Bwrdd rhag ystyried mater yn breifat na rhag cadw ei ystyriaeth ar y mater hwnnw'n breifat os yw natur y mater hwnnw, ym marn y Bwrdd, yn golygu ei bod yn briodol gwneud hynny.

(4)Rhaid i'r Bwrdd, cyn arfer unrhyw rai o'i swyddogaethau, ymgynghori â'r personau a ganlyn y mae'n debyg yr effeithir arnynt, oni bai bod y Bwrdd yn credu bod amgylchiadau sy'n golygu ei bod yn amhriodol gwneud hynny—

(a)aelodau'r Cynulliad,

(b)staff a gyflogir gan aelodau'r Cynulliad (neu gan grwpiau o aelodau'r Cynulliad),

(c)undebau llafur perthnasol, a

(d)unrhyw bersonau eraill y mae'n credu eu bod yn briodol.

(5)Rhaid i'r Bwrdd, wrth ymgynghori ag aelodau'r Cynulliad, roi sylw i is-adran (1).

3Swyddogaethau'r Bwrdd

(1)Yn ddarostyngedig i is-adrannau (3) a (4), swyddogaethau'r Bwrdd yw'r rhai a roddir iddo gan adrannau 20, 22, 24, 53 a 54 o'r Ddeddf, fel y'i diwygir gan y Mesur hwn.

(2)Rhaid i'r Bwrdd arfer ei swyddogaethau gyda golwg ar wireddu'r amcanion canlynol—

(a)darparu lefel taliadau ar gyfer aelodau'r Cynulliad—

(i)sy'n adlewyrchiad teg o gymhlethdod a phwysigrwydd y swyddogaethau y disgwylir iddynt eu cyflawni, a

(ii)nad yw, ar sail ariannol, yn atal personau y mae ganddynt yr ymrwymiad a'r gallu angenrheidiol rhag ceisio cael eu hethol i'r Cynulliad,

(b)darparu adnoddau ar gyfer aelodau'r Cynulliad sy'n ddigonol i'w galluogi i arfer eu swyddogaethau fel aelodau o'r Cynulliad, a

(c)sicrhau priodolder, atebolrwydd, gwerth am arian a thryloywder o ran gwariant cyllid cyhoeddus.

(3)Rhaid i'r Bwrdd adolygu'n barhaus i ba raddau y mae'n ymddangos bod y penderfyniadau hynny'n gwireddu'r amcanion a nodir yn is-adran (2), gan roi sylw i'r canlynol—

(a)y profiad a geir drwy roi penderfyniadau'r Bwrdd ar waith,

(b)newidiadau yn swyddogaethau aelodau'r Cynulliad, a

(c)unrhyw newidiadau perthnasol eraill yn yr amgylchiadau.

(4)Caiff y Bwrdd, o dro i dro, ystyried unrhyw fater arall sy'n berthnasol i gyflawni ei swyddogaethau, naill ai o'i ben a'i bastwn ei hun neu ar ôl cael cais ysgrifenedig gan y Clerc.

4Anghymhwyso rhag bod yn aelod o'r Bwrdd

Mae Atodlen 1 yn gwneud darpariaeth ynghylch y personau sy'n cael eu hanghymwyso rhag bod yn aelodau o'r Bwrdd.

5Pŵer i ddiwygio Atodlen 1

(1)Mae'r adran hon yn effeithiol os bydd y Cynulliad yn penderfynu y dylid diwygio Atodlen 1 er mwyn—

(a)ychwanegu swydd neu ddisgrifiad o berson a nodir ym mharagraff 1 o'r Atodlen honno,

(b)dileu swydd neu ddisgrifiad o berson o'r fath, neu

(c)newid disgrifiad swydd neu berson o'r fath.

(2)Caiff y Cwnsler Cyffredinol, drwy orchymyn, ddiwygio Atodlen 1 er mwyn rhoi ei effaith i benderfyniad o'r fath.

(3)Mae'r pŵer i wneud gorchymyn o dan is-adran (2) yn arferadwy drwy offeryn statudol.

(4)Rhaid i'r Cwnsler Cyffredinol, pan y'i hysbysir yn ysgrifenedig gan y Llywydd bod y Cynulliad wedi gwneud penderfyniad o dan is-adran (1)—

(a)arfer y pŵer a roddir iddo gan is-adran (2), a

(b)gwneud hynny cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol.

6Penodi aelodau'r Bwrdd

(1)Mae Cadeirydd ac aelodau eraill y Bwrdd—

(a)i'w penodi gan Gomisiwn y Cynulliad, a

(b)i ddal eu swydd am gyfnod penodedig o bum mlynedd o ddyddiad eu priod benodiadau.

(2)Ni chaniateir penodi neb yn aelod o'r Bwrdd os yw'r person hwnnw eisoes wedi'i benodi'n aelod o'r Bwrdd ddwy waith.

(3)Mae Atodlen 2 yn gwneud rhagor o ddarpariaeth ynghylch penodi aelodau'r Bwrdd.

7Terfynu aelodaeth o'r Bwrdd

Mae'r Cadeirydd neu unrhyw aelod arall o'r Bwrdd yn peidio â dal swydd—

(a)pan ddaw'r cyfnod y penodwyd y person hwnnw ar ei gyfer i ben,

(b)os bydd y person hwnnw'n ymddiswyddo drwy roi hysbysiad ysgrifenedig i Gomisiwn y Cynulliad,

(c)os daw'r person hwnnw'n anghymwys i fod yn aelod o'r Bwrdd, neu

(d)os bydd y Cynulliad yn penderfynu felly drwy gynnig a gynigir ar ran Comisiwn y Cynulliad gan aelod o Gomisiwn y Cynulliad, ar yr amod, os caiff y penderfyniad ei basio ar bleidlais, na fydd nifer y pleidleisiau sy'n cael eu bwrw o blaid y penderfyniad yn llai na dwy ran o dair o gyfanswm y pleidleisiau sy'n cael eu bwrw.

8Telerau ac amodau

(1)Mae Cadeirydd ac aelodau eraill y Bwrdd i ddal eu swydd yn unol â thelerau ac amodau eu penodiad.

(2)Comisiwn y Cynulliad sydd i bennu'r telerau a'r amodau hynny.

(3)Rhaid i Gomisiwn y Cynulliad dalu Cadeirydd ac aelodau eraill y Bwrdd unrhyw symiau y mae ganddynt hawl i'w cael o dan y telerau a'r amodau hynny.

9Cymorth gweinyddol

Rhaid i Gomisiwn y Cynulliad ddarparu ar gyfer y Bwrdd unrhyw gymorth gweinyddol y mae'n rhesymol i'r Bwrdd ofyn amdano i'w alluogi i gyflawni ei swyddogaethau.

10Cyfarfodydd y Bwrdd

(1)Yn ddarostyngedig i is-adrannau (2) a (3) ac i adran 13(7), (8) a (9), mater i'r Bwrdd yw penderfynu pa bryd y bydd yn cyfarfod.

(2)Rhaid i'r Bwrdd gyfarfod o leiaf unwaith ym mhob blwyddyn galendr.

(3)Rhaid i'r Bwrdd, os bydd y Clerc yn gofyn iddo, gyfarfod er mwyn ystyried mater neu faterion penodol sy'n berthnasol i'w swyddogaethau.

(4)Rhaid i gais o dan is-adran (3) fod mewn ysgrifen a rhaid iddo bennu'r mater neu'r materion o dan sylw.

11Adroddiad blynyddol

Rhaid i'r Bwrdd, cyn gynted â phosibl ar ôl diwedd pob blwyddyn ariannol, osod gerbron y Cynulliad adroddiad blynyddol ar ei weithgareddau, gan gynnwys sut mae wedi defnyddio adnoddau, yn ystod y flwyddyn ariannol honno.

12Penderfyniadau

(1)Rhaid i bob penderfyniad a wneir gan y Bwrdd o dan adran 20(6), 24(1) neu 53(7) o'r Ddeddf fod mewn ysgrifen.

(2)Rhaid i'r Bwrdd gyfleu ei benderfyniadau i Gomisiwn y Cynulliad.

(3)Rhaid i Gomisiwn y Cynulliad, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl i unrhyw benderfyniad gael ei wneud gan y Bwrdd—

(a)ymgorffori'r penderfyniad hwnnw, ynghyd ag unrhyw benderfyniadau eraill sydd i barhau mewn grym, mewn un ddogfen, a

(b)cyhoeddi'r ddogfen honno.

13Arfer swyddogaethau mewn perthynas â chyflogau

(1)Yn ddarostyngedig i is-adran (2), mae cyfeiriadau yn yr adran hon at dymor Cynulliad yn gyfeiriadau at y cyfnod sy'n dechrau ar y diwrnod y cynhelir pôl mewn etholiad cyffredinol cyffredin i'r Cynulliad ac sy'n diweddu ar y diwrnod cyn y diwrnod y cynhelir pôl yn yr etholiad cyffredinol cyffredin nesaf i'r Cynulliad.

(2)Os bydd—

(a)etholiad cyffredinol anghyffredin i'r Cynulliad yn cael ei gynnal, a

(b)bod adran 5(5) o'r Ddeddf yn gymwys,

wedyn, at ddibenion yr adran hon, mae tymor y Cynulliad yn diweddu ar y diwrnod cyn y diwrnod y cynhelir y pôl ar gyfer yr etholiad cyffredinol anghyffredin hwnnw ac mae tymor nesaf y Cynulliad yn dechrau ar y diwrnod y cynhelir y pôl hwnnw.

(3)Yn ddarostyngedig i is-adran (4) ni chaiff y Bwrdd wneud mwy nag—

(a)un penderfyniad sy'n gwneud darpariaeth o dan adran 20(1) o'r Ddeddf (talu cyflogau i aelodau'r Cynulliad), a

(b)un penderfyniad sy'n gwneud darpariaeth o dan adran 53(1) o'r Ddeddf (talu cyflogau i Brif Weinidog Cymru, Gweinidogion Cymru, y Cwnsler Cyffredinol a Dirprwy Weinidogion Cymru),

sydd i fod yn effeithiol yn ystod pob un o dymhorau'r Cynulliad.

(4)Nid yw is-adran (3) yn gymwys os yw'r Bwrdd o'r farn bod yna amgylchiadau eithriadol sy'n golygu ei bod yn gyfiawn ac yn rhesymol i'r cyfyngiadau a osodir gan is-adran (3) beidio â bod yn gymwys.

(5)Os bydd y Bwrdd yn ffurfio barn o'r math y cyfeirir ati yn is-adran (4) rhaid iddo ddatgan mewn ysgrifen ei resymau dros fod wedi gwneud hynny, gan gyfleu'r datganiad hwnnw i Gomisiwn y Cynulliad yr un pryd â'r penderfyniad y mae'n ymwneud ag ef.

(6)Rhaid i Gomisiwn y Cynulliad osod gerbron y Cynulliad unrhyw ddatganiad a gyflëir iddo o dan is-adran (5) yr un pryd ag y bydd yn gosod gerbron y Cynulliad y penderfyniad y mae'n ymwneud ag ef.

(7)Rhaid i'r Bwrdd, o ran pob tymor Cynulliad, wneud penderfyniad sy'n gwneud darpariaeth o dan adran 20(1) o'r Ddeddf ac sydd i fod yn effeithiol, pryd bynnag y'i gwnaed, o ddechrau'r tymor hwnnw.

(8)Rhaid i'r Bwrdd, o ran pob tymor Cynulliad, wneud penderfyniad sy'n gwneud darpariaeth o dan adran 53(1) o'r Ddeddf ac sydd i fod yn effeithiol, pryd bynnag y'i gwnaed, o ddechrau'r tymor hwnnw.

(9)Rhaid i'r Bwrdd, cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol, wneud y penderfyniadau y cyfeirir atynt yn is-adrannau (7) ac (8) cyn diwedd y tymor Cynulliad cyn y tymor Cynulliad y maent i fod yn effeithiol mewn perthynas ag ef, ond os yw'n methu â gwneud hynny, rhaid i Gomisiwn y Cynulliad—

(a)nes bod penderfyniadau o'r fath yn cael eu gwneud, barhau i wneud taliadau yn unol â'r penderfyniadau a gafodd effaith mewn perthynas â'r tymor blaenorol hwnnw o'r Cynulliad, a

(b)pan gaiff penderfyniadau o'r fath eu gwneud, addasu unrhyw daliadau dilynol i wneud iawn am unrhyw dandaliadau neu adennill unrhyw ordaliadau, yn ôl fel y digwydd.

14Arfer swyddogaethau mewn perthynas ag ad-dalu costau a ysgwyddwyd wrth gyflogi staff

(1)Mae'r adran hon yn gymwys i unrhyw ddarpariaeth ar gyfer ad-dalu costau a ysgwyddwyd gan aelodau'r Cynulliad (neu gan grwpiau o aelodau'r Cynulliad) wrth gyflogi staff.

(2)Os yw'r Bwrdd wedi gwneud penderfyniad sy'n cynnwys unrhyw ddarpariaeth y mae'r adran hon yn gymwys iddi, ni chaiff y Bwrdd, drwy benderfyniad dilynol, wneud unrhyw addasiad i'r ddarpariaeth honno mewn perthynas ag unrhyw gyfnod cyn diwedd y flwyddyn ariannol y mae'r ddarpariaeth honno'n effeithiol mewn perthynas â hi (neu â rhan ohoni) gyntaf.

(3)Nid yw is-adran (2) yn gymwys os yw'r Bwrdd o'r farn bod yna amgylchiadau eithriadol sy'n golygu ei bod yn gyfiawn ac yn rhesymol i'r cyfyngiad a osodir gan isadran (2) beidio â bod yn gymwys.

(4)Os bydd y Bwrdd yn ffurfio barn o'r math y cyfeirir ati yn is-adran (3) rhaid iddo ddatgan mewn ysgrifen ei resymau dros fod wedi gwneud hynny, gan gyfleu'r datganiad hwnnw i Gomisiwn y Cynulliad yr un pryd â'r penderfyniad y mae'n ymwneud ag ef.

(5)Rhaid i Gomisiwn y Cynulliad osod gerbron y Cynulliad unrhyw ddatganiad a gyflëir iddo o dan is-adran (4) yr un pryd ag y bydd yn gosod gerbron y Cynulliad y penderfyniad y mae'n ymwneud ag ef.

15Arfer swyddogaethau: cyffredinol

(1)Rhaid i'r Bwrdd, y tro cyntaf y mae'n bwriadu gwneud penderfyniad mewn perthynas ag unrhyw fater, roi sylw i argymhellion Panel Adolygu Annibynnol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar drefniadau ar gyfer rhoi cymorth ariannol i Aelodau'r Cynulliad a gyhoeddwyd ar 6 Gorffennaf 2009, i'r graddau y mae'r argymhellion hynny'n berthnasol i'r mater hwnnw.

(2)Os bydd y Bwrdd, wrth wneud penderfyniad y mae is-adran (1) yn gymwys iddo, yn cynnwys yn y penderfyniad hwnnw ddarpariaeth sydd, mewn unrhyw fodd, yn wahanol i'r argymhellion hynny, rhaid i'r Bwrdd ddatgan mewn ysgrifen ei resymau dros wneud hynny gan gyfleu'r datganiad hwnnw i Gomisiwn y Cynulliad yr un pryd â'r penderfyniad y mae'n ymwneud ag ef.

(3)Rhaid i Gomisiwn y Cynulliad osod gerbron y Cynulliad unrhyw ddatganiad a gyflëir iddo o dan is-adran (2) yr un pryd ag y bydd yn gosod gerbron y Cynulliad y penderfyniad y mae'n ymwneud ag ef.

(4)Yn ddarostyngedig i is-adran (1) caiff y Bwrdd, pan fo'n bwriadu gwneud penderfyniad mewn perthynas ag unrhyw fater, roi sylw i'r argymhellion hynny i'r graddau y mae'n ymddangos i'r Bwrdd eu bod yn dal yn berthnasol i'r mater hwnnw.

16Diwygio Deddf Llywodraeth Cymru 2006

Diwygir y Ddeddf yn unol ag Atodlen 3.

17Diwygio Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

(1)Diwygir Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (p.36) fel a ganlyn.

(2)Yn Rhan VI o Atodlen 1 (Cyrff a Swyddfeydd Cyhoeddus Eraill: Cyffredinol), mewnosoder, yn y lle priodol—

 • The National Assembly for Wales Remuneration Board..

18Dehongli

Yn y Mesur hwn—

(a)ystyr “y Ddeddf” yw Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (p.32),

(b)mae i unrhyw ymadroddion eraill sydd heb eu diffinio fel arall yn y Mesur hwn yr un ystyr ag yn y Ddeddf.

19Darpariaeth drosiannol a darpariaeth arbed

(1)Nid yw'r ffaith bod adran 16 yn dod i rym yn effeithio ar unrhyw benderfyniad neu gyfarwyddyd sydd wedi'i wneud o dan ddarpariaethau'r canlynol—

(a)adrannau 20, 24 neu 53 o'r Ddeddf, neu

(b)adrannau 16, 18 neu 34A o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 (p.38).

(2)Mae unrhyw ddarpariaeth a wnaed gan benderfyniad neu gyfarwyddyd o'r fath yn parhau mewn grym fel pe bai wedi'i gwneud gan y Bwrdd o dan adrannau 20, 24 neu 53 (yn ôl fel y digwydd) o'r Ddeddf fel y'i diwygir gan y Mesur hwn a rhaid dehongli unrhyw gyfeiriadau at y Cynulliad neu at Gomisiwn y Cynulliad mewn penderfyniad neu gyfarwyddyd o'r fath fel cyfeiriadau at y Bwrdd, i'r graddau bod angen gwneud hynny er mwyn rhoi effaith i'r is-adran hon.

20Enw Byr a Chychwyn

(1)Enw'r Mesur hwn yw Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010.

(2)Daw adrannau 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18 a'r adran hon i rym drannoeth y diwrnod y cymeradwyir y Mesur hwn gan Ei Mawrhydi yn y Cyfrin Gyngor.

(3)Daw gweddill darpariaethau'r Mesur hwn i rym drannoeth y diwrnod y gosodir hysbysiad o dan is-adran (4) gerbron y Cynulliad.

(4)Rhaid i'r Clerc, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl i benodiadau cyntaf Cadeirydd a phedwar aelod arall y Bwrdd i gyd gael eu gwneud, osod gerbron y Cynulliad hysbysiad—

(a)o'r ffaith bod y penodiadau o dan sylw wedi'u gwneud,

(b)o enwau'r personau a benodwyd, a

(c)o'r ffaith y daw holl ddarpariaethau'r Mesur hwn (heblaw'r rhai sydd eisoes mewn grym) i rym drannoeth y diwrnod y gosodir yr hysbysiad a hynny am fod yr hysbysiad yn cael ei osod.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English: The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

See additional information alongside the content

Show Explanatory Notes for Sections: Displays relevant parts of the explanatory notes interweaved within the legislation content.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Assembly Government department responsible for the subject matter of the Measure to explain what the Measure sets out to achieve and to make the Measure accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Measures of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources