Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009

Deddf Llywodraeth Leol 1999 (p. 27)

This section has no associated Explanatory Notes

10Yn adran 1 (awdurdodau gwerth gorau) hepgorer is-adrannau (1)(k), (6) a (7).