Search Legislation

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 GWELLA LLYWODRAETH LEOL

  1. Ystyr “awdurdod gwella Cymreig”

   1. 1.Ystyr “awdurdod gwella Cymreig”

  2. Y ddyletswydd gyffredinol

   1. 2.Dyletswydd gyffredinol mewn perthynas â gwella

  3. Amcanion gwella

   1. 3.Amcanion gwella

  4. Gwella: materion atodol

   1. 4.Agweddau ar wella

   2. 5.Ymgynghori ynghylch y ddyletswydd gyffredinol a'r amcanion gwella

   3. 6.Y ddyletswydd gyffredinol, amcanion gwella ac ymgynghori: canllawiau

   4. 7.Agweddau ar wella: diwygio

  5. Dangosyddion perfformiad a safonau perfformiad

   1. 8.Dangosyddion perfformiad a safonau perfformiad

  6. Cydlafurio a gwella

   1. 9.Pwerau cydlafurio etc

   2. 10.Awdurdodau tân ac achub: pwerau dirprwyo

   3. 11.Ystyr “pwerau cydlafurio”

   4. 12.Dyletswyddau mewn perthynas â phwerau cydlafurio

  7. Cynllunio gwelliannau a gwybodaeth am welliannau

   1. 13.Casglu gwybodaeth sy'n gysylltiedig â pherfformiad

   2. 14.Defnyddio gwybodaeth am berfformiad

   3. 15.Cynllunio gwelliannau a chyhoeddi gwybodaeth am welliannau

  8. Rheoleiddwyr perthnasol a'u swyddogaethau

   1. 16.Ystyr “rheoleiddwyr perthnasol” a “swyddogaethau perthnasol”

  9. Archwiliadau ac asesiadau gwella

   1. 17.Gwybodaeth am welliannau a chynllunio ar gyfer gwella: archwilio

   2. 18.Asesiadau gwella

   3. 19.Adroddiadau archwilio ac adroddiadau asesu

   4. 20.Ymateb i adroddiadau adran 19

  10. Swyddogaethau eraill Archwilydd Cyffredinol Cymru

   1. 21.Arolygiadau arbennig

   2. 22.Adroddiadau am arolygiadau arbennig

   3. 23.Cydlynu archwiliad etc

   4. 24.Adroddiadau gwella blynyddol

   5. 25.Datganiad o arfer

   6. 26.Pwerau a dyletswyddau arolygwyr

   7. 27.Ffioedd

  11. Gweinidogion Cymru

   1. 28.Gweinidogion Cymru: cymorth i awdurdodau gwella Cymreig

   2. 29.Gweinidogion Cymru: pwerau cyfarwyddo etc

   3. 30.Pwerau cyfarwyddo: trefniadau cydlafurio

   4. 31.Pŵer Gweinidogion Cymru i addasu deddfiadau a rhoi pwerau newydd

   5. 32.Gorchmynion o dan adran 31: y weithdrefn

  12. Amrywiol ac atodol

   1. 33.Rhannu gwybodaeth

   2. 34.Y modd y mae gwybodaeth i'w defnyddio gan reoleiddwyr

   3. 35.Rhan 1: dehongli

   4. 36.Cyllid

 3. RHAN 2 STRATEGAETHAU CYMUNEDOL A CHYNLLUNIO CYMUNEDOL

  1. Cynllunio cymunedol

   1. 37.Cynllunio cymunedol

   2. 38.Ystyr “partneriaid cynllunio cymunedol”

  2. Strategaethau cymunedol

   1. 39.Llunio strategaeth gymunedol

   2. 40.Strategaethau cymunedol: dyletswydd adolygu

   3. 41.Adolygiadau o strategaeth gymunedol

   4. 42.Strategaethau cymunedol: monitro

   5. 43.Strategaethau cymunedol: gweithredu

  3. Cyfraniad y gymuned

   1. 44.Cynllunio cymunedol etc: cyfraniad y gymuned

  4. Gweinidogion Cymru

   1. 45.Cynllunio cymunedol etc: canllawiau

   2. 46.Cynllunio cymunedol etc: rôl Gweinidogion Cymru

  5. Dehongli

   1. 47.Rhan 2: dehongli etc

 4. RHAN 3 CYFFREDINOL

  1. 48.Canllawiau

  2. 49.Cyfarwyddiadau

  3. 50.Gorchmynion a rheoliadau

  4. 51.Diwygiadau canlyniadol etc a darpariaeth drosiannol a darpariaeth arbed

  5. 52.Diddymiadau

  6. 53.Cychwyn

  7. 54.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   MÅN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL: RHAN 1

   1. 1.Deddf Llywodraeth Leol, Cynllunio a Thir 1980 (p. 65)

   2. 2.Yn adran 2, mewnosoder y canlynol ar ddiwedd is-adran (1)—...

   3. 3.Deddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992 (p. 5)

   4. 4.Yn adran 139A(2)(b), mewnosoder y canlynol ar y diwedd— or...

   5. 5.Yn adran 139C(1)(b), mewnosoder y canlynol ar y diwedd— or...

   6. 6.Yn is-adran 139D(1), yn lle paragraff (ca) rhodder y canlynol—...

   7. 7.Deddf y Comisiwn Archwilio 1998 (p. 18)

   8. 8.Yn adran 47A (adroddiadau sy'n ymwneud â pherfformiad awdurdodau lleol...

   9. 9.Deddf Llywodraeth Leol 1999 (p. 27)

   10. 10.Yn adran 1 (awdurdodau gwerth gorau) hepgorer is-adrannau (1)(k), (6)...

   11. 11.Yn adran 2 (pŵer i estyn neu ddatgymhwyso: Ysgrifennydd Gwladol)...

   12. 12.Yn adran 3A (cyfraniad cynrychiolwyr lleol) hepgorer is-adran (3)(b).

   13. 13.Yn adran 10 (arolygiadau) hepgorer is-adran (5)(a).

   14. 14.Yn adran 10A (arolygiadau: Archwilydd Cyffredinol Cymru) hepgorer is-adrannau (1)(a)...

   15. 15.Yn adran 13A (adroddiadau am arolygiadau o dan adran 10A)...

   16. 16.Yn adran 15 (pwerau Ysgrifennydd Gwladol) hepgorer is-adran (2)(aa).

   17. 17.Yn adran 16 (pŵer Ysgrifennydd Gwladol i addasu deddfiadau a...

   18. 18.Yn adran 19(5) (contractau: eithrio ystyriaethau anfasnachol), mewnosoder y canlynol...

   19. 19.Yn adran 23(4)(za) (cyfrifon) hepgorer y geiriau “Welsh best value...

   20. 20.Yn adran 25(2) (cydlynu arolygiadau etc) hepgorer baragraff (d).

   21. 21.Yn adran 28(2) (gorchmynion a rheoliadau) hepgorer “6, 7”.

   22. 22.Yn adran 29 (addasiadau ar gyfer Cymru)—

   23. 23.Deddf Llywodraeth Leol 2003 (p. 26)

   24. 24.Yn adran 36(1) (grantiau mewn cysylltiad â dynodi ar gyfer...

   25. 25.Yn adran 36A (grantiau gan Weinidogion y Goron mewn cysylltiad...

   26. 26.Yn adran 36B (grantiau gan Weinidogion Cymru mewn cysylltiad ag...

   27. 27.Yn adran 93(9) (pŵer i godi tâl am wasanaethau dewisol)...

   28. 28.Yn adran 95(7) (pŵer i fasnachu mewn gweithgareddau sy'n gysylltiedig...

   29. 29.Yn adran 97(11) (pŵer i addasu deddfiadau mewn cysylltiad â...

   30. 30.Yn adran 101 (materion trosglwyddo staff: cyffredinol)—

   31. 31.Yn adran 124 (dehongli cyffredinol) ar ôl y diffiniad o...

   32. 32.Deddf Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 (p. 21)

   33. 33.Ar ôl is-adran (2) mewnosoder— (3) Subsection (1) does not...

   34. 34.Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (p. 23)

   35. 35.Yn adran 41(1) (astudiaethau i wella darbodaeth etc mewn gwasanaethau)...

   36. 36.Yn adran 54 (cyfyngiad ar ddatgelu gwybodaeth)—

  2. ATODLEN 2

   MÅN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL: RHAN 2

   1. 1.Deddf Llywodraeth Leol 2000 (p. 22)

   2. 2.Yn adran 2 (hyrwyddo llesiant)— (a) yn is-adran (3) ar...

   3. 3.Yn adran 4 (strategaethau i hyrwyddo llesiant)—

   4. 4.Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (p. 5)

   5. 5.Yn lle is-adran (5)(d) ac (e) rhodder—

   6. 6.Yn lle is-adran (7) rhodder— A community strategy is relevant...

  3. ATODLEN 3

   DARPARIAETH DROSIANNOL AC ARBEDION

   1. 1.Deddf Llywodraeth Leol 2000 (p. 22)

   2. 2.Nid yw'r diwygiadau'n gymwys i awdurdod lleol hyd onid yw'r...

   3. 3.Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (p. 5)

   4. 4.Mewn perthynas ag awdurdod cynllunio lleol sy'n gyngor sir neu'n...

   5. 5.Er nad yw'r diwygiadau'n gymwys yn rhinwedd paragraff 4, mae...

   6. 6.Mewn perthynas ag awdurdod cynllunio lleol sy'n awdurdod Parc Cenedlaethol,...

   7. 7.Er nad yw'r diwygiadau'n gymwys yn rhinwedd paragraff 6, mae...

   8. 8.Strategaethau Cymunedol a lunnir o dan adran 4 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000

   9. 9.Yn lle paragraff (a) o is-adran (3) rhodder — in...

  4. ATODLEN 4

   DIDDYMIADAU

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Assembly Government department responsible for the subject matter of the Measure to explain what the Measure sets out to achieve and to make the Measure accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Measures of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources