Search Legislation

Mesur Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009

Status:

This is the original version (as it was originally enacted).

RHAN 3Gwasanaethau sy'n ymwneud ag addysg, hyfforddiant a sgiliau

Gwasanaethau cymorth i ddysgwyr

40Gwasanaethau a ddarperir gan ysgolion a gynhelir a sefydliadau addysg bellach

(1)Caiff Gweinidogion Cymru gyfarwyddo person a grybwyllir yn is-adran (2)—

(a)i ddarparu gwasanaethau cymorth i ddysgwyr;

(b)i sicrhau bod gwasanaethau cymorth i ddysgwyr yn cael eu darparu;

(c)i gymryd rhan yn y broses o ddarparu gwasanaethau cymorth i ddysgwyr.

(2)Y personau yw—

(a)corff llywodraethu ysgol a gynhelir yng Nghymru;

(b)corff llywodraethu sefydliad yn y sector addysg bellach yng Nghymru.

(3)Yn yr adran hon ystyr “gwasanaethau cymorth i ddysgwyr” yw gwasanaethau a fydd ym marn Gweinidogion Cymru yn annog, galluogi neu gynorthwyo personau ifanc (yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol)—

(a)i gymryd rhan effeithiol mewn addysg neu hyfforddiant;

(b)i fanteisio ar gyfleoedd i gael gwaith cyflogedig; neu

(c)i gymryd rhan effeithiol a chyfrifol ym mywyd eu cymunedau.

(4)Caniateir i gyfarwyddyd o dan is-adran (1)—

(a)cynnwys darpariaeth ar gyfer grantiau, benthyciadau a mathau eraill o gymorth ariannol sydd i'w darparu gan Weinidogion Cymru (p'un ai o dan amodau ai peidio);

(b)ei gwneud yn ofynnol i gorff llywodraethu roi sylw i ganllawiau a roddir gan Weinidogion Cymru;

(c)ei gwneud yn ofynnol i gorff llywodraethu, wrth iddo wneud trefniadau â phersonau eraill, ei gwneud yn ofynnol i'r personau hynny roi sylw i ganllawiau a roddir gan Weinidogion Cymru.

(5)Caniateir i gyfarwyddyd o dan is-adran (1)—

(a)ymwneud â dosbarthiad penodol o berson ifanc;

(b)gwneud darpariaeth wahanol ar gyfer dosbarthiadau gwahanol o berson ifanc;

(c)cael ei ddirymu neu ei amrywio gan gyfarwyddyd diweddarach.

(6)Pan fo cyfarwyddyd o dan is-adran (1) yn ymwneud â darparu gwasanaeth ar ffurf cyngor neu wybodaeth, rhaid iddo gael ei lunio fel ei fod—

(a)yn ymwneud yn unig â gwybodaeth sydd wedi ei chyflwyno mewn modd diduedd; a

(b)yn ymwneud yn unig â chyngor—

(i)sydd wedi ei roi gan berson sy'n ystyried y bydd y cyngor hwnnw yn hyrwyddo lles pennaf y person ifanc o dan sylw; a

(ii)nad yw'n ceisio hyrwyddo buddiannau neu ddyheadau unrhyw ysgol, sefydliad neu berson arall, yn groes i les pennaf y person ifanc.

(7)Yn yr adran hon—

(a)ystyr “personau ifanc” yw personau sydd wedi cyrraedd un ar ddeg oed ond nid chwech ar hugain oed;

(b)mae i “sefydliad yn y sector addysg bellach” yr ystyr a roddir i “institution within the further education sector” yn Neddf Addysg 1996 (p. 56);

(c)mae i “ysgol a gynhelir” yr ystyr a roddir i “maintained school” yn Neddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 (p. 31).

41Dyletswyddau cyrff llywodraethu

(1)Rhaid i gorff llywodraethu ysgol a gynhelir neu sefydliad yn y sector addysg bellach gydymffurfio â chyfarwyddyd a roddir iddo o dan adran 40(1).

(2)Caniateir i gamau y mae corff llywodraethu yn eu cymryd yn unol ag is-adran (1) ymwneud â dosbarthiad penodol o berson ifanc.

42Diwygiadau i Ddeddf Dysgu a Medrau 2000

(1)Mae Deddf Dysgu a Medrau 2000 (p. 21) wedi'i diwygio'n unol â'r adran hon.

(2)Yn is-adran (1) o adran 126 o'r Ddeddf honno, ar ôl “section 123(1)(a) or (b)” mewnosoder “or section 40(1)(a) or (b) of the Learning and Skills (Wales) Measure 2009”.

(3)Yn is-adran (1)(a) o adran 127 o'r Ddeddf honno, ar ôl “section 123(1)” mewnosoder “or section 40(1) of the Learning and Skills (Wales) Measure 2009”.

Llwybrau Dysgu

43Y ddogfen llwybr dysgu

(1)Mae'r adran hon yn gwneud darpariaeth ar gyfer darparu dogfen sy'n cofnodi ei lwybr dysgu i ddisgybl perthnasol neu fyfyriwr perthnasol (“dogfen llwybr dysgu”).

(2)Yn is-adran (1), ystyr “llwybr dysgu” disgybl neu fyfyriwr yw—

(a)y cyrsiau astudio (os oes rhai) y mae gan y disgybl neu'r myfyriwr hawlogaeth i'w dilyn o dan adran 116E(1) o Ddeddf Addysg 2002 neu adran 33F(1) o Ddeddf Dysgu a Medrau 2000; a

(b)y gwasanaethau cymorth i ddysgwyr (os oes rhai) sydd i'w darparu i ddisgybl neu fyfyriwr yn rhinwedd adran 40 o'r Mesur hwn.

(3)Rhaid i'r ddogfen llwybr dysgu—

(a)cael ei darparu o fewn cyfnod amser rhesymol yn dilyn hawlogaeth sy'n codi yn y modd a ddisgrifir yn is-adran (2)(a) neu benderfyniad sy'n cael ei wneud i ddarparu gwasanaethau fel a ddisgrifir yn is-adran (2)(b); a

(b)cael ei diwygio neu ei hailddyroddi o fewn cyfnod amser rhesymol—

(i)ar ôl amrywiad yn yr hawlogaeth honno neu'r penderfyniad hwnnw; neu

(ii)ar ôl i'r hawlogaeth honno godi neu i'r penderfyniad hwnnw gael ei wneud.

(4)Mae'r ddyletswydd i ddarparu dogfen llwybr dysgu o dan is-adran (3)(a) yn ddyletswydd—

(a)yn achos disgybl perthnasol, ar bennaeth ysgol a gynhelir y disgybl pan fo achlysur a ddisgrifiwyd yn is-adran (3)(a) yn digwydd; a

(b)yn achos myfyriwr perthnasol, ar bennaeth sefydliad y myfyriwr pan fo achlysur a ddisgrifiwyd yn is-adran (3)(a) yn digwydd.

(5)Mae'r ddyletswydd i ddiwygio neu ailddyroddi dogfen llwybr dysgu o dan is-adran (3)(b) yn ddyletswydd—

(a)yn achos disgybl perthnasol, ar bennaeth ysgol a gynhelir y disgybl pan fo achlysur a ddisgrifiwyd yn is-adran (3)(b) yn digwydd; a

(b)yn achos myfyriwr perthnasol, ar bennaeth sefydliad y myfyriwr pan fo achlysur a ddisgrifiwyd yn is-adran (3)(b) yn digwydd.

(6)Rhaid i bennaeth ysgol a gynhelir a phennaeth sefydliad roi sylw i unrhyw ganllawiau a roddir o bryd i'w gilydd gan Weinidogion Cymru ynghylch arfer eu swyddogaethau o dan yr adran hon.

44Llwybrau dysgu: dehongli

Yn yr adran hon ac yn adran 43—

 • mae i “disgybl cofrestredig” yr ystyr a roddir i “registered pupil” yn adran 434 o Ddeddf Addysg 1996 (p.56);

 • ystyr “disgybl perthnasol” (“relevant pupil”) yw un o ddisgyblion cofrestredigysgol a gynhelir;

 • ystyr “myfyriwr perthnasol” (“relevant student”) yw person—

  (a)

  sy'n cael y rhan fwyaf o'i addysg mewn sefydliad, neu o dan drefniadau a wnaed gan gorff llywodraethu'r sefydliad hwnnw; a

  (b)

  nad yw wedi cyrraedd pedwar ar bymtheg oed neu unrhyw oedran yn ddiweddarach yn ei oes a ragnodir mewn rheoliadau a wneir gan Weinidogion Cymru;

 • ystyr “pennaeth sefydliad” (“principal”) yw pennaeth neu brifathro neu brifathrawes arall sefydliad;

 • ystyr “sefydliad” (“institution”) yw sefydliad yn y sector addysg bellach yng Nghymru, ac, o ran myfyriwr perthnasol, mae'n golygu'r sefydliad y mae ei gorff llywodraethu'n gyfrifol am ddarparu, neu drefnu i ddarparu, y cyfan neu'r rhan fwyaf o addysg y myfyriwr perthnasol hwnnw;

 • mae i “sefydliad yn y sector addysg bellach” yr ystyr a roddir i “institution within the further education sector” yn Neddf Addysg 1996 (p.56); ac

 • ystyr “ysgol a gynhelir” (“maintained school”) yw—

  (a)

  unrhyw ysgol gymunedol, sefydledig neu wirfoddol a gynhelir gan awdurdod addysg lleol yng Nghymru, neu

  (b)

  unrhyw ysgol arbennig gymunedol neu ysgol arbennig sefydledig a gynhelir gan awdurdod addysg lleol yng Nghymru ac nad yw'n wedi'i sefydlu mewn ysbyty,

  ac, o ran disgybl perthnasol, mae'n golygu'r ysgol a gynhelir y mae'n ddisgybl cofrestredig ohoni.

Darparu gwybodaeth am y cwricwlwm

45Darparu gwybodaeth am y cwricwlwm

(1)Mae Deddf Addysg 1997 (p.44) wedi'i diwygio yn unol â'r adran hon.

(2)Ar ôl adran 45A mewnosoder—

45BProvision of curriculum information

(1)Subject to subsections (2) and (3), a service provider may demand from a person mentioned in subsection (6) such curriculum information as is specified in the demand.

(2)A service provider must not demand any curriculum information unless the provider reasonably considers that the information would assist it in providing its services.

(3)A service provider must not demand any curriculum information which identifies, or allows to be identified, any pupil or student.

(4)A person mentioned in subsection (6) must comply with a demand made under subsection (1) by providing the service provider with the information demanded.

(5)A service provider may publish in whatever form it sees fit any curriculum information provided under subsection (4).

(6)The persons referred to in subsection (1) are—

(a)the governing body and head teacher of a school in Wales falling within section 43(2)(a); and

(b)the governing body and principal of an institution within the further education sector in Wales.

(7)In this section—

 • “curriculum information” means—

  (a)

  in relation to a school mentioned in subsection (6)(a), information about the curriculum for registered pupils at the school during the relevant phase of their education; and

  (b)

  in relation to an institution within the further education sector, information about the courses of study and other education and training available at the institution;

 • “pupil” means, in relation to a school mentioned in subsection (6)(a), a person receiving education at the school;

 • “relevant phase” has the same meaning as in section 43(5);

 • “service provider” means a person providing services in pursuance of arrangements made with, or directions given by, the Welsh Ministers under section 10 of the Employment and Training Act 1973, and “services” shall be construed accordingly; and

 • “student” means, in relation to an institution within the further education sector, a person receiving education at the institution.

Back to top

Options/Help

Print Options

Close

Legislation is available in different versions:

Latest Available (revised):The latest available updated version of the legislation incorporating changes made by subsequent legislation and applied by our editorial team. Changes we have not yet applied to the text, can be found in the ‘Changes to Legislation’ area. The revised version is currently only available in English.

Original (As Enacted or Made) - English:The original English language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Original (As Enacted or Made) - Welsh:The original Welsh language version of the legislation as it stood when it was enacted or made. No changes have been applied to the text.

Close

See additional information alongside the content

Show Explanatory Notes for Sections: Displays relevant parts of the explanatory notes interweaved within the legislation content.

Close

Opening Options

Different options to open legislation in order to view more content on screen at once

Close

Explanatory Notes

Text created by the Welsh Assembly Government department responsible for the subject matter of the Measure to explain what the Measure sets out to achieve and to make the Measure accessible to readers who are not legally qualified. Explanatory Notes accompany all Measures of the National Assembly for Wales.

Close

More Resources

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • correction slips
 • links to related legislation and further information resources
Close

More Resources

Use this menu to access essential accompanying documents and information for this legislation item. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • the original print PDF of the as enacted version that was used for the print copy
 • correction slips

Click 'View More' or select 'More Resources' tab for additional information including:

 • lists of changes made by and/or affecting this legislation item
 • confers power and blanket amendment details
 • all formats of all associated documents
 • links to related legislation and further information resources