xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Rheoliadau Gofal a Chymorth (Asesiad Ariannol) (Cymru) 2015

 1. RHAN >1 Cyffredinol

  1. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

  2. 2.Dehongli

 2. RHAN >2 Asesu adnoddau ariannol

  1. 3.Gwybodaeth sydd i’w darparu gan awdurdod lleol

  2. 4.Terfynau amser

  3. 5.Fformat

  4. 6.Dyletswydd i gynnal asesiad ariannol

  5. 7.Amgylchiadau pan nad oes dyletswydd i gynnal asesiad ariannol

  6. 8.Pŵer i gynnal asesiad ariannol

  7. 9.Proses asesiad ariannol

  8. 10.Dyletswydd awdurdod lleol i gynnal asesiad ariannol o breswyliwr byrdymor fel pe bai’r preswyliwr yn cael gofal a chymorth rywfodd ac eithrio fel darpariaeth o lety mewn cartref gofal

  9. 11.Arbediad

  10. 12.Talgrynnu ffracsiynau

 3. RHAN 3 Trin a chyfrifo incwm

  1. 13.Cyfrifo incwm

  2. 14.Enillion sydd i’w diystyru

  3. 15.Symiau eraill sydd i’w diystyru

  4. 16.Cyfalaf a drinnir fel incwm

  5. 17.Incwm tybiannol

 4. RHAN 4 Trin a chyfrifo cyfalaf

  1. 18.Cyfrifo cyfalaf

  2. 19.Incwm a drinnir fel cyfalaf

  3. 20.Cyfrifo cyfalaf yn y Deyrnas Unedig

  4. 21.Cyfrifo cyfalaf y tu allan i’r Deyrnas Unedig

  5. 22.Cyfalaf tybiannol

  6. 23.Y rheol cyfalaf tybiannol lleihaol

  7. 24.Cyfalaf a ddelir ar y cyd

  1. ATODLEN >1

   Symiau sydd i’w diystyru wrth gyfrifo incwm

   1. RHAN >1 Symiau sydd i’w diystyru

    1. 1.Unrhyw swm a delir fel treth ar incwm a gymerir...

    2. 2.(1) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (2), pan fo gan A...

    3. 3.(1) Unrhyw daliad y byddid yn ei ddiystyru o dan...

    4. 4.Unrhyw daliadau uniongyrchol a geir gan A neu ar ran...

    5. 5.Unrhyw daliad mewn cysylltiad ag unrhyw dreuliau a dynnwyd gan...

    6. 6.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraff 3 neu 4A...

    7. 7.Yr elfen symudedd mewn unrhyw lwfans byw i’r anabl neu’r...

    8. 8.Unrhyw daliad annibyniaeth y lluoedd arfog.

    9. 9.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraff 8 o Atodlen...

    10. 10.Os yw A yn breswylydd dros dro—

    11. 11.Unrhyw daliad consesiynol a wnaed i ddigolledu am fethiant i...

    12. 12.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 10 neu 11...

    13. 13.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 13 o Atodlen...

    14. 14.(1) Ac eithrio pan fo is-baragraff (2) yn gymwys, ac...

    15. 15.(1) Yn ddarostyngedig i is-baragraffau (2) a (3)—

    16. 16.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 16 o Atodlen...

    17. 17.Unrhyw daliad incwm gwarantedig y cyfeirir ato yn erthygl 15(1)(c)...

    18. 18.Yn ddarostyngedig i baragraff 46, £10 o unrhyw daliad incwm...

    19. 19.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraffau 17 i 20...

    20. 20.Unrhyw incwm mewn nwyddau neu wasanaethau.

    21. 21.(1) Unrhyw incwm sy’n deillio o gyfalaf y mae gan...

    22. 22.Unrhyw incwm a ddiystyrid o dan baragraff 23 o Atodlen...

    23. 23.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 24 o Atodlen...

    24. 24.(1) Unrhyw daliad a wneir i A mewn cysylltiad â...

    25. 25.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraff 26 neu 28...

    26. 26.Unrhyw daliad a gafwyd o dan bolisi yswiriant a godwyd...

    27. 27.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraff 31 neu 31A...

    28. 28.Rhaid trin fel cyfalaf unrhyw daliad o incwm o dan...

    29. 29.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraff 33 o Atodlen...

    30. 30.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraff 39 o Atodlen...

    31. 31.Unrhyw daliad a wneir o dan neu gan Gynllun Byw’n...

    32. 32.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraffau 40, 43 a...

    33. 33.(1) Unrhyw fudd-dal plant, ac eithrio mewn amgylchiadau pan fo’r...

    34. 34.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraff 53 o Atodlen...

    35. 35.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraffau 54 i 56...

    36. 36.Unrhyw daliad a wnaed gan awdurdod lleol i A, neu...

    37. 37.Unrhyw lwfans gwarcheidwad.

    38. 38.Unrhyw gredyd treth plant.

    39. 39.Unrhyw gredyd treth gwaith.

    40. 40.(1) Pan fo A yn cael credyd cynilion fel person...

    41. 41.Unrhyw daliad i breswylydd dros dro a wneir yn lle...

    42. 42.Unrhyw daliad a wneir i A o dan adran 63(6)(b)...

    43. 43.Unrhyw daliad a wneir i A yn unol â rheoliadau...

    44. 44.(1) Pan fo A yn fyfyriwr, unrhyw grant neu ddyfarniad...

   2. RHAN >2 Darpariaethau arbennig sy’n ymwneud â thaliadau elusennol neu wirfoddol a phensiynau penodol

    1. 45.Nid yw paragraff 14 yn gymwys i unrhyw daliad a...

    2. 46.Ni chaiff cyfanswm yr incwm a ddiystyrir yn unol â...

  2. ATODLEN >2

   Cyfalaf sydd i’w ddiystyru

   1. 1.(1) Pan fo A yn breswylydd dros dro ond nid...

   2. 2.(1) Pan fo A yn breswylydd parhaol, gwerth prif neu...

   3. 3.Pan fo A yn breswylydd parhaol, a newid annisgwyl yn...

   4. 4.(1) Gwerth unrhyw fangre— (a) a ddiystyrid o dan baragraff...

   5. 5.Pan fo A yn breswylydd sydd wedi peidio â meddiannu’r...

   6. 6.Gwerth derbyniadau gwerthiant unrhyw fangre a ddiystyrid o dan baragraff...

   7. 7.Unrhyw fuddiant yn y dyfodol mewn eiddo a ddiystyrid o...

   8. 8.Unrhyw asedau a ddiystyrid o dan baragraff 6 o Atodlen...

   9. 9.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 7(1) o Atodlen...

   10. 10.Unrhyw ôl-daliad, neu unrhyw daliad consesiynol a wnaed i ddigolledu...

   11. 11.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 8 neu 9...

   12. 12.Unrhyw eitemau o eiddo personol ac eithrio rhai sydd, neu...

   13. 13.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 11 o Atodlen...

   14. 14.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 12 o Atodlen...

   15. 15.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 12A o Atodlen...

   16. 16.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 13 o Atodlen...

   17. 17.Gwerth yr hawl i gael unrhyw incwm a ddiystyrir o...

   18. 18.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 15, 16, 18,...

   19. 19.Unrhyw gyfalaf sydd, o dan reoliad 16 (cyfalaf a drinnir...

   20. 20.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraffau 21 i 24...

   21. 21.Unrhyw swm a delir o dan neu gan Gynllun Byw’n...

   22. 22.Gwerth unrhyw fangre a ddiystyrid o dan baragraff 27 neu...

   23. 23.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraffau 29 i 31,...

   24. 24.Gwerth unrhyw fangre a feddiennir yn gyfan gwbl neu’n rhannol...

   25. 25.Unrhyw swm— (a) sy’n dod o fewn paragraff 44(2)(a) (iawndal...

   26. 26.Unrhyw swm a ddiystyrid o dan baragraff 61 o Atodlen...

   27. 27.Unrhyw daliad a ddiystyrid o dan baragraff 64 o Atodlen...

   28. 28.Unrhyw daliad a wneir gan awdurdod lleol i A, neu...

   29. 29.Unrhyw daliad a wneir i A yn unol â rheoliadau...

   30. 30.Unrhyw daliad a wneir i A o dan adran 2...

   31. 31.Unrhyw daliad a wneir i A o dan Ran 2...

   32. 32.Unrhyw daliad a wneir i A o dan adran 63(6)(b)...

   33. 33.Unrhyw daliad a wneir i A yn unol â rheoliadau...

   34. 34.Unrhyw daliad a wneir i A o dan reoliadau a...