Chwilio Deddfwriaeth

Rheoliadau Deddf Gwelyau Haul (Rheoleiddio) 2010 (Cymru) 2011

 Help about what version

Pa Fersiwn

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae’r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

Enwi, cychwyn a chymhwyso

1.—(1Enw'r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau Deddf Gwelyau Haul (Rheoleiddio) 2010 (Cymru) 2011.

(2Mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru a deuant i rym ar 31 Hydref 2011.

Dehongli

2.  Yn y Rheoliadau hyn—

 • ystyr “Deddf” (“Act”) yw Deddf Gwelyau Haul (Rheoleiddio) 2010;

 • ystyr “mangre gwelyau haul” (“sunbed premises”) yw'r fangre sydd wedi ei meddiannu gan berson sy'n rhedeg busnes gwelyau haul, neu sydd i unrhyw raddau o dan reolaeth person o'r fath neu sydd yn cael ei rheoli ganddo; ac

 • ystyr “parth dan gyfyngiad” (“restricted zone”) yw lle ar fangre gwelyau haul sydd wedi ei amgáu'n gyfan gwbl neu'n rhannol ac sy'n cynnwys gwely haul a'r lle hwnnw'n un sydd wedi ei neilltuo ar gyfer defnyddwyr y gwely haul hwnnw neu, os nad yw'r gwely haul mewn lle sydd wedi ei amgáu'n gyfan gwbl neu'n rhannol, pob rhan o'r ystafell sy'n cynnwys y gwely haul.

Dyletswydd i atal gwelyau haul rhag cael eu defnyddio gan blant ar fangre ddomestig

3.—(1Rhaid i berson sy'n rhedeg busnes gwelyau haul mewn mangre gwelyau haul sy'n fangre ddomestig sicrhau—

(a)na fydd neb sydd o dan 18 oed yn defnyddio yn y fangre honno wely haul y mae'r busnes yn ymwneud ag ef;

(b)na fydd unrhyw gynnig yn cael ei wneud ganddo neu ar ei ran i drefnu bod gwely haul y mae'r busnes yn ymwneud ag ef ar gael i'w ddefnyddio yn y fangre honno gan berson sydd o dan 18 oed.

(2Mae person sy'n rhedeg busnes gwelyau haul ac sy'n methu â chydymffurfio â pharagraff (1) yn cyflawni tramgwydd.

(3Mewn achos cyfreithiol am dramgwydd o dan y rheoliad hwn, mae'n amddiffyniad i berson sy'n rhedeg busnes gwelyau haul brofi bod y person (neu gyflogai neu asiant i'r person) wedi cymryd pob rhagofal rhesymol ac wedi arfer pob diwydrwydd dyladwy i osgoi cyflawni'r tramgwydd hwnnw.

(4Mae person sy'n euog o dramgwydd o dan y rheoliad hwn yn atebol ar gollfarn ddiannod i ddirwy heb fod yn uwch na lefel 5 ar y raddfa safonol.

Goruchwylio'r defnydd ar welyau haul

4.—(1Rhaid i berson sy'n rhedeg busnes gwelyau haul sicrhau bod y defnydd ar welyau haul y mae'r busnes yn ymwneud â hwy yn cael ei oruchwylio gan oruchwylydd.

(2Yn y rheoliad hwn—

(a)ystyr “cael ei oruchwylio” (“supervised”) yw bod goruchwylydd yn bresennol ar y fangre gwelyau haul ar unrhyw bryd y bydd person yn ceisio defnyddio neu yn defnyddio gwely haul ar y fangre honno a bod y goruchwylydd wedi cyflawni, mewn perthynas â'r person hwnnw, y gofynion a nodir yn is-baragraff (b); a

(b)ystyr “goruchwylydd” (“supervisor”) yw person sy'n rhedeg busnes gwelyau haul neu gyflogai neu asiant i'r person hwnnw y mae'n ofynnol iddo, mewn perthynas â pherson sy'n ceisio defnyddio gwely haul ar y fangre gwelyau haul—

(i)gwirio ei fod yn 18 oed neu drosodd;

(ii)ei gynorthwyo i asesu'r math o groen sydd ganddo;

(iii)rhoi canllawiau iddo ynghylch defnyddio'r gwely haul, gan ystyried asesiad y person o'r math o groen sydd ganddo ac unrhyw gyflyrau croen neu unrhyw gyflyrau meddygol perthnasol eraill sy'n amlwg i'r goruchwylydd neu wedi eu datgelu iddo;

(iv)ei hysbysu am y modd diogel o weithredu'r gwely haul;

(v)darparu'r wybodaeth ragnodedig am iechyd fel sy'n ofynnol gan reoliad 7; a

(vi)sicrhau bod offer amddiffyn llygaid yn cael eu darparu a'u defnyddio fel sy'n ofynnol gan reoliad 8.

(3Rhaid i berson sy'n rhedeg busnes gwelyau haul sicrhau bod goruchwylydd yn gymwys, ac mae goruchwylydd yn gymwys pan fo ganddo ddigon o hyfforddiant a phrofiad neu ddigon o wybodaeth a rhinweddau eraill i'w alluogi i gyflawni'n briodol ofynion paragraff (2).

(4Bydd person sy'n rhedeg busnes gwelyau haul ac sy'n methu â chydymffurfio â pharagraff (1) neu baragraff (3) yn cyflawni tramgwydd.

(5Mewn achos cyfreithiol am dramgwydd o dan y rheoliad hwn, mae'n amddiffyniad i berson sy'n rhedeg busnes gwelyau haul brofi bod y person (neu gyflogai neu asiant i'r person) wedi cymryd pob rhagofal rhesymol ac wedi arfer pob diwydrwydd dyladwy i osgoi cyflawni'r tramgwydd hwnnw.

(6Bydd person sy'n euog o dramgwydd o dan y rheoliad hwn yn atebol ar gollfarn ddiannod i ddirwy heb fod yn uwch na lefel 5 ar y raddfa safonol.

Gwerthu neu hurio gwelyau haul i bersonau o dan 18 oed

5.—(1Rhaid i berson (“gwerthwr”) beidio â gwerthu gwely haul i berson sydd o dan 18 oed.

(2Rhaid i berson (“huriwr”) beidio â hurio gwely haul i berson sydd o dan 18 oed.

(3Bydd gwerthwr neu huriwr sy'n methu â chydymffurfio â pharagraff (1) neu baragraff (2) yn cyflawni tramgwydd.

(4Mewn achos cyfreithiol am dramgwydd o dan y rheoliad hwn, mae'n amddiffyniad i'r gwerthwr neu'r huriwr brofi ei fod ef (neu gyflogai neu asiant iddo) wedi cymryd pob rhagofal rhesymol ac wedi arfer pob diwydrwydd dyladwy i osgoi cyflawni'r tramgwydd hwnnw.

(5Bydd person sy'n euog o dramgwydd o dan y rheoliad hwn yn atebol ar gollfarn ddiannod i ddirwy heb fod yn uwch na lefel 5 ar y raddfa safonol.

Gwerthu neu hurio gwelyau haul o bell

6.—(1Mae'r rheoliad hwn yn gymwys os, mewn cysylltiad â gwerthu neu hurio gwely haul, nad yw'r fangre lle y derbynnir yr archeb am y gwely haul yr un fath â'r fangre yr anfonir y gwely haul ohoni i'w draddodi yn unol â'r gwerthu neu'r hurio.

(2Yn ddarostyngedig i baragraff (3), mae'r gwerthu neu'r hurio i'w drin, at ddibenion rheoliad 5, fel petai wedi digwydd ar y fangre lle y derbyniwyd yr archeb.

(3O ran y mangreoedd—

(a)os nad yw'r fangre lle y derbynnir yr archeb am y gwely haul yng Nghymru; a

(b)os yw'r fangre lle'r anfonir y gwely haul ohoni yng Nghymru,

mae'r gwerthu neu'r hurio i'w drin fel petai'n digwydd ar y fangre yr anfonir y gwely haul ohoni.

Darparu ac arddangos gwybodaeth ragnodedig am iechyd

7.—(1Rhaid i berson sy'n rhedeg busnes gwelyau haul roi i berson, bob tro y mae'r person hwnnw yn ceisio defnyddio neu yn defnyddio gwely haul ar fangre gwelyau haul, yr wybodaeth ragnodedig am iechyd sydd wedi ei gosod yn Atodlen 1, a rhaid cynnwys yr wybodaeth honno mewn dogfen sy'n wastad ac yn betryal ac yn A4 o leiaf o ran maint ac wedi ei hargraffu mewn llythrennau duon, y gellir eu darllen yn rhwydd, ar gefndir melyn.

(2Rhaid i berson sy'n rhedeg busnes gwelyau haul arddangos mewn man amlwg, lle y mae'n hawdd i berson ei weld bob tro y mae'r person hwnnw yn ceisio defnyddio neu yn defnyddio gwely haul ar fangre gwelyau haul, hysbysiad sydd—

(a)yn cynnwys yr wybodaeth ragnodedig am iechyd sydd wedi ei gosod yn Atodlen 2;

(b)yn A3 o leiaf o ran maint; ac

(c)wedi ei argraffu mewn llythrennau duon, o leiaf 20 milimetr eu maint, ar gefndir melyn.

(3Bydd hysbysiad wedi ei arddangos mewn man amlwg lle y mae'n hawdd i berson ei weld bob tro y mae'r person hwnnw yn ceisio defnyddio neu yn defnyddio gwely haul ar fangre gwelyau haul os yw wedi ei osod yn y fath fodd ag i ddod i'w olwg ar unwaith wrth iddo fynd i mewn i'r fangre gwelyau haul ac wrth iddo fynd i mewn i bob parth dan gyfyngiad ar y fangre honno.

(4Rhaid i berson sy'n rhedeg busnes gwelyau haul beidio â darparu nac arddangos unrhyw ddeunydd sy'n cynnwys datganiadau sy'n ymwneud ag effeithiau gwelyau haul ar iechyd ac eithrio'r wybodaeth ragnodedig am iechyd o dan baragraffau (1) a (2).

(5Ond nid yw paragraff (4) yn gymwys ar gyfer darparu neu arddangos unrhyw wybodaeth berthnasol am iechyd a diogelwch.

(6Bydd person sy'n rhedeg busnes gwelyau haul ac sy'n methu â chydymffurfio â pharagraff (1), paragraff (2) neu baragraff (4) yn cyflawni tramgwydd.

(7Mewn achos cyfreithiol am dramgwydd o dan y rheoliad hwn, mae'n amddiffyniad i berson sy'n rhedeg busnes gwelyau haul brofi ei fod ef (neu gyflogai neu asiant iddo) wedi cymryd pob rhagofal rhesymol ac wedi arfer pob diwydrwydd dyladwy i osgoi cyflawni'r tramgwydd hwnnw.

(8Bydd person sy'n euog o dramgwydd o dan y rheoliad hwn yn atebol ar gollfarn ddiannod i ddirwy heb fod yn uwch na lefel 5 ar y raddfa safonol.

Offer amddiffyn llygaid

8.—(1Rhaid i berson sy'n rhedeg busnes gwelyau haul—

(a)trefnu bod offer amddiffyn llygaid ar gael i berson bob tro y mae'r person hwnnw'n ceisio defnyddio gwely haul ar fangre gwelyau haul; neu

(b)sicrhau bod gan berson offer amddiffyn llygaid gydag ef bob tro y mae'n ceisio defnyddio gwely haul ar fangre gwelyau haul,

a rhaid iddo sicrhau, cyn belled ag y bo'n rhesymol ymarferol, fod person sy'n defnyddio gwely haul ar fangre gwelyau haul yn gwisgo offer amddiffyn llygaid o'r fath.

(2Yn y rheoliad hwn ystyr “offer amddiffyn llygaid” (“protective eyewear”) yw offer llygaid sy'n ddiogel ac y mae'n briodol eu defnyddio gyda'r gwely haul ac sy'n amddiffyn llygaid person sy'n defnyddio'r gwely haul rhag effeithiau bod mewn cysylltiad ag ymbelydredd a allyrrir gan y gwely haul.

(3Caiff offer amddiffyn llygaid y trefnir iddynt fod ar gael yn unol â pharagraff (1)(a) fod yn offer llygaid untro, y mae'n rhaid cael gwared arnynt ar ôl iddynt gael eu defnyddio; neu offer llygaid amlddefnydd y mae'n rhaid eu glanweithio'n briodol cyn eu hailddefnyddio.

(4Mae person sy'n rhedeg busnes gwelyau haul ac sy'n methu â chydymffurfio â gofynion paragraff (1) neu baragraff (3) yn cyflawni tramgwydd.

(5Mewn achos cyfreithiol am dramgwydd o dan y rheoliad hwn, mae'n amddiffyniad i berson sy'n rhedeg busnes gwelyau haul brofi ei fod ef (neu gyflogai neu asiant iddo) wedi cymryd pob rhagofal rhesymol ac wedi arfer pob diwydrwydd dyladwy i osgoi cyflawni'r tramgwydd hwnnw.

(6Mae person sy'n euog o dramgwydd o dan y rheoliad hwn yn agored ar gollfarn ddiannod i ddirwy heb fod yn uwch na lefel 5 ar y raddfa safonol.

Gorfodi

9.—(1Mae'n ddyletswydd ar awdurdod lleol i orfodi yn ei ardal y darpariaethau sydd yn y Rheoliadau hyn.

(2At y diben hwnnw mae'n ddyletswydd ar bob awdurdod lleol i benodi swyddogion awdurdodedig.

(3Yn ddarostyngedig i'r addasiadau ym mharagraff (4), mae darpariaethau'r Atodlen i'r Ddeddf yn gymwys i swyddogion awdurdodedig mewn perthynas â materion sy'n codi o dan y Rheoliadau hyn.

(4Bydd yr Atodlen i'r Ddeddf yn cael effaith—

(a)fel pe mewnosodid ar ôl paragraff 2(a)—

(aa)to enter with the consent of the occupier any domestic premises at which the officer has reason to believe that a sunbed business is being carried on;;

(b)fel pe hepgorid yr ymadrodd “, other than domestic premises,” o baragraff 5(1);

(c)fel pe mewnosodid ym mharagraff 5(1)(b), cyn y geiriau “of either”—

 • in the case of a warrant to enter non domestic premises,;

(ch)fel pe rhoddid “; or” yn lle “.” ar ddiwedd paragraff 5(1)(b); a

(d)fel pe mewnosodid ar ôl paragraff 5(1)(b)—

(c)in the case of a warrant to enter domestic premises, that admission to the premises has been refused and that notice of the intention to apply for a warrant under this Schedule has been given to the occupier..

Edwina Hart

Y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, un o Weinidogion Cymru

14 Ebrill 2011

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel gwnaed fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill