Chwilio Deddfwriaeth

Rheoliadau Cyllido Ysgolion (Cymru) 2010

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol). Dim ond ar ei ffurf wreiddiol y mae’r eitem hon o ddeddfwriaeth ar gael ar hyn o bryd.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 — Cyflwyniad

  1. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

  2. 2.Dirymu

  3. 3.Dehongli

 3. RHAN 2 — Cyllideb AALl, Cyllideb Ysgolion a Chyllideb Ysgolion Unigol

  1. 4.Cyllideb AALl

  2. 5.Penderfyniad cychwynnol cyllideb ysgolion

  3. 6.Cyllideb ysgolion

  4. 7.Cyllideb ysgolion unigol

 4. RHAN 3 — Cyfrannau ysgolion o'r gyllideb

  1. 8.Dyrannu cyllideb ysgolion unigol

  2. 9.Amseru a hysbysu penderfyniad cychwynnol ar gyfrannau ysgolion o'r gyllideb

  3. 10.Y fformiwla ar gyfer penderfynu cyfrannau o'r gyllideb

  4. 11.Ymgynghori

  5. 12.Ysgolion newydd

  6. 13.Niferoedd disgyblion

  7. 14.Niferoedd disgyblion : Cofrestru Deuol

  8. 15.Lleoedd

  9. 16.Ysgolion o ddisgrifiad penodol

  10. 17.Cyllid gwahaniaethol

  11. 18.Ffactorau neu feini prawf ychwanegol

  12. 19.Cyllid ar gyfer disgyblion dros oedran ysgol gorfodol

  13. 20.Ad-drefnu ysgol

  14. 21.Addasu cyfran o'r gyllideb

  15. 22.Disgyblion a waharddwyd neu a dderbyniwyd ar ôl gwaharddiad

  16. 23.Canran o gyllid “sy'n cyfeirio at niferoedd disgyblion”

  17. 24.Cywiro gwallau

  18. 25.Trefniadau ychwanegol a gymeradwywyd gan Weinidogion Cymru

 5. RHAN 4 — Cynlluniau Ariannol

  1. 26.Y cynnwys sy'n ofynnol mewn cynlluniau

  2. 27.Dull cyhoeddi

  3. 28.Cymeradwyaeth gan y fforwm ysgolion neu Weinidogion Cymru o gynigion i ddiwygio cynlluniau

 6. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   Dosbarthiadau neu Ddisgrifiadau o Wariant Cynlluniedig a Ragnodwyd at Ddibenion Cyllideb AALl yr Awdurdod Lleol

   1. Mae gwariant o ddosbarth neu ddisgrifiad y cyfeirir ato yn yr Atodlen hon yn cynnwys gwariant ar gostau gweinyddol cysylltiedig a gorbenion

    1. 1.Anghenion dysgu ychwanegol

    2. 2.Gwariant mewn cysylltiad â swyddogaethau'r awdurdod o dan adrannau 321...

    3. 3.Gwariant ar fonitro'r ddarpariaeth i ddisgyblion mewn ysgolion (os cynhelir...

    4. 4.Gwariant ar gydweithio â chyrff statudol a gwirfoddol eraill i...

    5. 5.Gwariant mewn cysylltiad ag— (a) darparu gwasanaethau partneriaeth â rhieni...

    6. 6.Gwariant a dynnir o ran paratoi unrhyw ran o Gynllun...

    7. 7.Iechyd ac amddiffyn plant

    8. 8.Gwariant a dynnir wrth ymrwymo i drefniant neu a dynnir...

    9. 9.Gwariant wrth ddarparu cymorth meddygol arbennig ar gyfer disgyblion unigol...

    10. 10.Gwelliannau mewn ysgolion

    11. 11.Mynediad i addysg

    12. 12.Gwariant ar y Gwasanaeth Lles Addysg a gwariant arall sy'n...

    13. 13.Gwariant ar ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr o dan adran 1(1)...

    14. 14.Gwariant ar grantiau disgresiynol o dan adran 1(6) neu 2...

    15. 15.Gwariant ar dalu lwfansau i bobl dros oedran ysgol gorfodol...

    16. 16.Gwariant ar dalu lwfansau i bobl dros oedran ysgol gorfodol...

    17. 17.Addysg, hyfforddiant a gwasanaethau i bobl ifanc ac oedolion

    18. 18.Gwariant ar y ddarpariaeth gan yr awdurdod lleol o dan...

    19. 19.Gwariant o ran swyddogaethau'r awdurdod lleol mewn cysylltiad â'r cwricwlwm...

    20. 20.Rheoli strategol

    21. 21.Gwariant mewn cysylltiad â monitro perfformiad ysgolion, monitro rheolaeth cyllidebau...

    22. 22.Gwariant ar sefydlu a chynnal systemau cyfrifiadurol electronig, gan gynnwys...

    23. 23.Gwariant ar fonitro trefniadau asesu'r Cwricwlwm Cenedlaethol sy'n ofynnol gan...

    24. 24.Gwariant mewn cysylltiad â swyddogaethau'r awdurdod mewn perthynas â Chyngor...

    25. 25.Gwariant mewn perthynas â diswyddo neu ymddeoliad cynamserol unrhyw berson...

    26. 26.Gwariant mewn perthynas â thaliadau athrawon o dan adran 19(9)...

    27. 27.Gwariant ar wneud taliadau pensiwn, heblaw mewn perthynas â staff...

    28. 28.Gwariant yn unol â chytundeb rhwymol, os awdurdod lleol yw'r...

    29. 29.Gwariant mewn perthynas â swyddogaethau corff priodol o dan reoliadau...

    30. 30.Gwariant ar benodi llywodraethwyr, gwneud offerynnau llywodraeth, talu treuliau y...

    31. 31.Unrhyw wariant ar yswiriant heblaw am atebolrwydd sy'n codi mewn...

    32. 32.Gwariant a dynnir mewn cysylltiad â swyddogaethau'r awdurdod o dan...

  2. ATODLEN 2

   Dosbarthiadau neu Ddisgrifiadau o Wariant Cynlluniedig y ceir ei Ddidynnu o Gyllideb Ysgolion Awdurdod Lleol

   1. Mae gwariant o ddosbarth neu ddisgrifiad y cyfeirir ato yn yr Atodlen hon yn cynnwys gwariant ar gostau gweinyddol cysylltiedig a gorbenion

    1. 1.Gwariant ar gyfer cynnal grantiau

    2. 2.Anghenion dysgu ychwanegol

    3. 3.Os daw disgybl o fewn paragraff 2(a) neu (b) a...

    4. 4.Gwariant wrth wneud y ddarpariaeth a bennir yn natganiad disgybl...

    5. 5.Gwariant mewn perthynas â chefnogaeth arbenigol a roddir i gynorthwyo...

    6. 6.Gwariant (sef gwariant na fyddai'n briodol disgwyl iddo gael ei...

    7. 7.Gwariant mewn perthynas ag addysg heblaw yn yr ysgol o...

    8. 8.Gwariant a dynnir (heblaw gwariant a dynnir o dan Atodlen...

    9. 9.Gwariant ar dalu ffioedd mewn perthynas â disgyblion ag anghenion...

    10. 10.Gwariant ar daliadau i awdurdod lleol arall yn unol ag...

    11. 11.Staff

    12. 12.Gwariant wrth dalu, neu wrth ddarparu i lenwi bwlch dros...

    13. 13.Gwariant wrth dalu, neu wrth ddarparu i lenwi bwlch dros...

    14. 14.Gwariant wrth dalu, neu wrth ddarparu i lenwi bwlch dros...

    15. 15.Gwariant, nad yw'n dod o fewn Atodlen 1, mewn perthynas...

    16. 16.Gwariant arall

    17. 17.Gwariant ar gefnogi theatrau teithiol i'r graddau nad oes grantiau...

    18. 18.Gwariant mewn cysylltiad â darparu addysgu'r Gymraeg gan athrawon a...

    19. 19.Gwariant ar ddarparu mangreoedd a chyfleusterau i ysgolion ar gyfer...

    20. 20.Gwariant yn unol ag adran 512, 512ZA, 512ZB neu 513...

    21. 21.Gwariant ar drwsio a chynnal a chadw cegin ysgol os...

    22. 22.Gwariant ar benderfynu cymhwyster disgybl i gael prydau bwyd ysgol...

    23. 23.Gwariant yn unol ag adran 18 o Ddeddf 1996 wrth...

    24. 24.Gwariant mewn cysylltiad â darparu addysg feithrin ac eithrio os...

    25. 25.Gwariant ar yswiriant mewn perthynas ag atebolrwydd sy'n codi mewn...

    26. 26.Gwariant ar ffi trwyddedau neu danysgrifiadau a delir ar ran...

    27. 27.Gwariant a dynnir wrth ymateb i adroddiad arolygiad o dan...

    28. 28.Gwariant ar wasanaethau llyfrgell a gwasanaethau amgueddfa ar gyfer ysgolion....

    29. 29.Gwariant y byddai addysg disgyblion mewn ysgol hebddo yn cael...

    30. 30.Gwariant ar ychwanegiadau at gyfran yr ysgol o'r gyllideb y...

    31. 31.Gwariant at ddibenion nad ydynt yn dod o fewn unrhyw...

    32. 32.CERA a dynnir at ddibenion nad ydynt yn dod o...

    33. 33.Gwariant a dynnir yn unol ag adran 22 o Ddeddf...

    34. 34.Gwariant a dynnir o ran hyfforddiant clercod i'r cyrff llywodraethu...

  3. ATODLEN 3

   Ffactorau neu Feini Prawf Ychwanegol y caniateir eu Cymryd i Ystyriaeth mewn Fformiwla Awdurdod Lleol o dan Reoliad 18

   1. 1.Anghenion addysgol arbennig disgyblion wedi eu penderfynu mewn ffordd y...

   2. 2.Disgyblion nad yw'r Gymraeg na'r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt....

   3. 3.Trosiant disgyblion ac eithrio fel rhan o'r broses derbyniadau cyffredinol...

   4. 4.I ba raddau y mae'r awdurdod yn talu costau trefniadau...

   5. 5.Maint a chyflwr adeiladau a thiroedd ysgol o'u cymharu â...

   6. 6.Ysgol a chanddi safle wedi'i rannu: rhaid i'r cyllid gydymffurfio...

   7. 7.Cyfleusterau, ar gyfer addysgu disgyblion, a geir mewn rhai ysgolion...

   8. 8.Ardrethi sy'n daladwy am fangre pob ysgol (gan gynnwys y...

   9. 9.Y ffioedd am ddŵr a charthffosiaeth (gan gynnwys y gost...

   10. 10.Defnydd ysgolion o ynni.

   11. 11.Y rhent sy'n daladwy am fangre ysgol neu daliadau am...

   12. 12.Glanhau mangre ysgol.

   13. 13.Cludiant yn ôl ac ymlaen i weithgareddau y tu allan...

   14. 14.Llogi cyfleusterau y tu allan i fangre ysgol (gan gynnwys...

   15. 15.Mewn achosion lle mae swm ar gyfer yswiriant i'w gynnwys...

   16. 16.Taliadau mewn perthynas â thrafodiad cyllid preifat (gan gynnwys y...

   17. 17.Symiau sy'n daladwy i ysgol sydd, yn sgil cau un...

   18. 18.A yw'r ysgol i gael ei chau yn ystod y...

   19. 19.Llaeth ysgol, prydau bwyd a lluniaeth arall: ni chaiff yr...

   20. 20.Cyflogau mewn ysgol (gan gynnwys y gost wirioneddol neu amcangyfrifedig):...

   21. 21.Diogelu cyflogau yn unol â gorchmynion sy'n cael eu gwneud...

   22. 22.Lwfansau blaenoriaeth gymdeithasol yn unol â Dogfen Tâl ac Amodau...

   23. 23.Yr angen i daliadau sengl gael eu dyrannu i ysgolion...

   24. 24.Yr angen i daliadau gael eu dyrannu i ysgolion y...

   25. 25.Ysgolion y câi eu cyfrannau o'r gyllideb eu gostwng fel...

   26. 26.Contractau y mae corff llywodraethu ysgol yn rhwym iddynt yn...

   27. 27.Costau gweinyddu cyflogres: rhaid i'r cyllid fod wedi'i seilio ar...

   28. 28.Unrhyw ffactorau neu feini prawf eraill nad ydynt fel arall...

   29. 29.Effaith trethi ar ysgolion.

   30. 30.Mynychder disgyblion o leiafrifoedd ethnig y mae eu lefelau cyrhaeddiad...

   31. 31.Mynychder dosbarthiadau a lleoedd meithrin sy'n cael eu cydnabod gan...

   32. 32.Mynychder Athrawon sydd Newydd Gymhwyso.

   33. 33.Datblygiad tai neu symudiadau lluoedd arfog sy'n arwain at gynnydd...

   34. 34.Cyrhaeddiad blaenorol disgyblion sy'n dechrau mewn ysgol.

   35. 35.Meintiau dosbarthiadau babanod y cyfyngwyd arnynt drwy Reoliadau a wnaed...

   36. 36.Meintiau dosbarthiadau iau y cyfyngwyd ar y nifer ynddynt i...

  4. ATODLEN 4

   Cynnwys y Cynlluniau Ariannol

   1. Mae'r materion y cyfeirir atynt yn rheoliad 26, sef materion sy'n gysylltiedig ag ariannu ysgolion a gynhelir gan awdurdod lleol ac y mae'n ofynnol ymdrin â hwy yng nghynllun yr awdurdod lleol, fel a ganlyn:

    1. 1.Cario drosodd wargedau a diffygion sy'n codi o ran cyfrannau...

    2. 2.Symiau y gellir codi amdanynt yn erbyn cyfrannau ysgolion o'r...

    3. 3.Symiau a dderbyniwyd gan ysgolion y caiff eu cyrff llywodraethu...

    4. 4.Gosod amodau, drwy neu o dan y cynllun, y mae'n...

    5. 5.Y telerau y mae'r awdurdod yn darparu gwasanaethau a chyfleusterau...

    6. 6.Talu llog gan neu i'r awdurdod.

    7. 7.Yr adegau pan drefnir y bydd symiau sy'n hafal i...

    8. 8.Y trosglwyddiad rhwng penawdau cyllideb o fewn y gyllideb ddirprwyedig....

    9. 9.Yr amgylchiadau y caiff awdurdod ddirprwyo i'r corff llywodraethu y...

    10. 10.Y defnydd o gyllidebau dirprwyedig a symiau y trefnodd yr...

    11. 11.Benthyca gan gyrff llywodraethu.

    12. 12.Trefniadau bancio y gall fod cyrff llywodraethu yn eu gwneud....

    13. 13.Datganiad o ran atebolrwydd personol y llywodraethwyr mewn perthynas â...

    14. 14.Datganiad o ran y lwfansau sy'n daladwy i lywodraethwyr ysgol...

    15. 15.Cadw cofrestr o unrhyw fuddiannau busnes y llywodraethwyr a'r pennaeth....

    16. 16.Darparu gwybodaeth gan y corff llywodraethu a darparu gwybodaeth iddo....

    17. 17.Cynnal a chadw stocrestrau o asedau.

    18. 18.Cynlluniau gwario corff llywodraethu.

    19. 19.Datganiad o ran y defnydd y mae corff llywodraethu yn...

    20. 20.Darpariaeth y caiff awdurdod wneud y canlynol oddi tani—

    21. 21.Datganiad o ran trethu'r symiau a dalwyd neu a gafwyd...

    22. 22.Yswiriant.

    23. 23.Defnyddio cyllidebau dirprwyedig gan gyrff llywodraethu fel y byddant yn...

    24. 24.Darparu cyngor cyfreithiol i'r corff llywodraethu.

    25. 25.Cyllid ar gyfer materion amddiffyn plant.

    26. 26.Prydau ysgol.

    27. 27.At bwy yn yr awdurdod y dylid anfon cwynion a...

    28. 28.Gwariant a dynnir gan gorff llywodraethu wrth arfer y pŵer...

    29. 29.Y ddarpariaeth gan gyrff llywodraethu o ffurflenni a gwybodaeth at...

 7. Nodyn Esboniadol

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel gwnaed fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill