xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) 2009

  1. RHAN 1 Darpariaethau rhagarweiniol

    1. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

    2. 2.Dehongli

    3. 3.Cyfeiriadau at offerynnau Cymunedol

    4. 4.Ystyr “difrod amgylcheddol”

    5. 5.Difrod amgylcheddol y mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys iddo

    6. 6.Yr ardaloedd lle'r mae'r Rheoliadau hyn yn gymwys

    7. 7.Deddfwriaeth arall

    8. 8.Esemptiadau

    9. 9.Esemptiad rhag difrod i ddŵr

    10. 10.Yr awdurdodau gorfodi o dan Reoliadau Caniatáu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2007

    11. 11.Yr awdurdodau gorfodi mewn achosion eraill

    12. 12.Gorfodi

  2. RHAN 2 Atal difrod amgylcheddol

    1. 13.Atal difrod amgylcheddol

    2. 14.Atal difrod amgylcheddol pellach

    3. 15.Camau gan yr awdurdod gorfodi

    4. 16.Dilyn cyfarwyddiadau gan awdurdod cyhoeddus

  3. RHAN 3 Adfer

    1. 17.Asesu difrod

    2. 18.Penderfynu atebolrwydd i adfer

    3. 19.Apelau yn erbyn atebolrwydd i adfer

    4. 20.Hysbysiadau adfer

    5. 21.Apelio yn erbyn yr hysbysiad adfer

    6. 22.Darpariaethau pellach am hysbysiadau adfer

    7. 23.Camau gan yr awdurdod gorfodi

  4. RHAN 4 Gweinyddu a gorfodi

    1. 24.Costau pan fo'r awdurdod gorfodi yn gweithredu'n lle'r gweithredwr

    2. 25.Costau sy'n ymwneud â gweinyddu

    3. 26.Achosion cyfreithiol am gostau gan awdurdod gorfodi

    4. 27.Costau y gellir eu hadennill oddi wrth berchennog i fod yn arwystl ar fangre

    5. 28.Adennill costau oddi wrth bersonau eraill

    6. 29.Ceisiadau am gamau gan bartïon sydd â buddiant

    7. 30.Rhoi hawliau mynediad etc. ac iawndal amdanynt

    8. 31.Pwerau personau awdurdodedig

    9. 32.Darparu gwybodaeth i'r awdurdod gorfodi

    10. 33.Gorfodi

    11. 34.Cosbau

    1. ATODLEN 1

      Difrod i rywogaethau a warchodir, cynefinoedd naturiol a safleoedd o ddiddordeb gwyddonol arbennig

    2. ATODLEN 2

      Gweithgareddau sy'n achosi difrod

    3. ATODLEN 3

      Trwyddedau, etc.

    4. ATODLEN 4

      Adfer

      1. RHAN 1 Adfer i gywiro difrod i adnoddau naturiol ac eithrio tir

      2. RHAN 2 Adfer i gywiro difrod i dir

    5. ATODLEN 5

      Apelau

      1. RHAN 1 Apelau os nad Gweinidogion Cymru yw'r awdurdod gorfodi

      2. RHAN 2 Apelau os Gweinidogion Cymru yw'r awdurdod gorfodi

    6. ATODLEN 6

      Iawndal