Chwilio Deddfwriaeth

Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Lwfansau i Aelodau) (Cymru) 2007

Pa Fersiwn

 Help about what version

Dewisiadau Agor

 Help about opening options

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

RHAN 3Cynlluniau — Darpariaeth Bellach

Swm y lwfansau

10.  Rhaid i gynllun bennu mewn cysylltiad ag unrhyw flwyddyn y mae'n ymwneud â hi —

(a)swm y lwfans sylfaenol neu ffordd o ganfod y swm; a

(b)swm y lwfans cyfrifoldeb arbennig neu ffordd o ganfod y swm a, phan fydd gwahanol symiau'n gymwys i wahanol gyfrifoldebau, y swm sy'n gymwys i bob un, neu ffordd o ganfod y swm.

11.  At ddibenion y cyfnod sy'n dechrau ar y dyddiad y daw'r Rheoliadau hyn i rym yn unol â rheoliad 1(1)(b) ac sy'n dod i ben ar 31 Mawrth 2009 (“y flwyddyn gyntaf”), rhaid i swm yr hawliad ar gyfer-

(a)lwfans sylfaenol;

(b)lwfans cyfrifoldeb arbennig; ac

(c)lwfans gofal,

sy'n daladwy gan awdurdod, beidio â bod yn uwch na'r cyfryw gyfran o'r uchafswm sy'n daladwy ar gyfer pob un o'r lwfansau hynny fel a ragnodir gan y Panel ag sy'n cyfateb i nifer y dyddiau yn y flwyddyn gyntaf fel cyfran o nifer y dyddiau yn y cyfnod o ddeuddeng mis sy'n dod i ben ar 31 Mawrth 2009.

12.—(1Yn ddarostyngedig i baragraffau (2) a (3) caiff cynllun wneud darpariaeth ar gyfer addasu lwfansau'n flynyddol.

(2Yn ddarostyngedig i baragraff (3), o ran addasiad blynyddol i lwfans sy'n daladwy gan awdurdod am unrhyw flwyddyn—

(a)Rhaid iddo beidio â bod yn fwy na'r swm a ragnodir gan y Panel mewn cysylltiad â—

(i)y lwfans hwnnw;

(ii)yr awdurdod hwnnw; a

(iii)y flwyddyn honno,

mewn adroddiad blynyddol neu adroddiad atodol a gynhyrchir yn unol â rheoliad 35 neu reoliad 36 yn y drefn honno; a

(b)ni chaniateir ei wneud ond drwy gyfeirio at fynegai os yw'r Panel wedi rhagnodi bod y cyfryw fynegai i'w ddefnyddio at y diben hwnnw—

(i)mewn perthynas â'r lwfans hwnnw;

(ii)gan yr awdurdod hwnnw; a

(iii)mewn cysylltiad â'r flwyddyn honno,

mewn adroddiad blynyddol neu adroddiad atodol a gynhyrchir yn unol â rheoliad 35 neu 36 yn y drefn honno.

(3Os bydd i'r Panel gynhyrchu adroddiad atodol sy'n rhagnodi materion a ddisgrifir ym mharagraff (2)(a) neu (b), caiff awdurdod y mae'r adroddiad hwnnw'n gymwys iddo—

(a)ar gyfer y flwyddyn y mae'r adroddiad atodol yn ymwneud â hi; a

(b)mewn perthynas â'r materion a ragnodir felly,

addasu lwfansau sy'n daladwy ganddo am y flwyddyn honno, er y gallai'r awdurdod fod wedi addasu'r lwfansau o dan baragraff (1) o ganlyniad i adroddiad blynyddol cynharach a gynhyrchwyd gan y Panel mewn cysylltiad â'r flwyddyn honno.

(4Caiff cynllun ddarparu, pan fydd unrhyw lwfans wedi'i dalu eisoes mewn cysylltiad ag unrhyw gyfnod pan fydd yr aelod dan sylw—

(a)wedi'i atal dros dro neu'n rhannol ei atal dros dro rhag cyflawni cyfrifoldebau neu ddyletswyddau'r aelod hwnnw fel aelod o'r awdurdod yn unol â Rhan III o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 neu reoliadau a wneir o dan y Rhan honno;

(b)yn peidio â bod yn aelod o awdurdod; neu

(c)heb fod â hawl mewn urnhyw ffordd arall i dderbyn y lwfans mewn cysylltiad â'r cyfnod hwnnw,

y caiff yr awdurdod ei gwneud yn ofynnol i'r cyfryw ran o'r lwfans ag sy'n berthnasol i unrhyw gyfnod o'r fath gael ei had-dalu i'r awdurdod.

Dewis i beidio â derbyn lwfansau

13.  Rhaid i gynllun ddarparu y caiff aelod, o anfon hysbysiad ysgrifenedig at swyddog priodol yr awdurdod, ddewis peidio â derbyn unrhyw ran o lwfans y mae gan yr aelod hwnnw hawl iddo o dan y cynllun.

Taliadau

14.  Caiff cynllun ddarparu bod taliadau o ran lwfansau i'w gwneud ar y cyfryw adegau ag a fyddo wedi'u pennu ynddo, a chaniateir pennu gwahanol adegau ar gyfer gwahanol lwfansau.

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg:Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Rhagor o Adnoddau

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel gwnaed fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill