Chwilio Deddfwriaeth

Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2007

Pa Fersiwn

 Help about what version

Status:

This is the original version (as it was originally made). This item of legislation is currently only available in its original format.

 1. Testun rhagarweiniol

 2. 1.Enwi, cychwyn a chymhwyso

 3. 2.Cynllun pensiwn newydd i ddiffoddwyr tân yng Nghymru

 4. 3.Effaith cynllun 1992 yn peidio yng Nghymru, gydag arbedion

 5. 4.Parhad cynlluniau ar gyfer diffoddwyr tân wrth gefn

 6. Llofnod

  1. ATODLEN 1

   CYNLLUN PENSIWN NEWYDD Y DIFFODDWYR TÅN (CYMRU)

   1. RHAN 1 ENWI A DEHONGLI

    1. 1.Enw

    2. 2.Dehongli

    3. 3.Anabledd

   2. RHAN 2 AELODAETH O'R CYNLLUN, DIWEDDU AC YMDDEOL

    1. 1.Aelodaeth o'r Cynllun

    2. 2.Amodau cymhwyster

    3. 3.Yr oedran ymddeol arferol a'r oedran buddion arferol

    4. 4.Diwrnod olaf aelodaeth

    5. 5.Dewis peidio â gwneud cyfraniadau pensiwn

    6. 6.Ailymuno â'r Cynllun

   3. RHAN 3 DYFARNDALIADAU PERSONOL

    1. 1.Pensiwn cyffredin

    2. 2.Dyfarndal yn sgil ymddeoliad oherwydd afiechyd

    3. 3.Pensiwn gohiriedig

    4. 4.Dileu pensiwn gohiriedig

    5. 5.Pensiwn yn sgil ymddeoliad cynnar ar archiad yr aelod

    6. 6.Pensiwn yn sgil ymddeoliad cynnar ar archiad yr awdurdod

    7. 7.Yr hawlogaeth i gael dau bensiwn

    8. 8.Ad-dalu cyfraniadau pensiwn cyfanredol

    9. 9.Cymudo:cyffredinol

    10. 10.Cymudo: pensiynau bach

    11. 11.Dyrannu pensiwn

    12. 12.Aelodau â debyd pensiwn

   4. RHAN 4 PENSIYNAU GOROESWYR

    1. PENNOD 1 PRIODAU, PARTNERIAID SIFIL A PHARTNERIAID ENWEBEDIG SY'N GOROESI

     1. 1.Pensiynau ar gyfer priodau, partneriaid sifil a phartneriaid enwebedig sy'n goroesi

     2. 2.Swm pensiwn goroeswr: cyffredinol

     3. 3.Swm pensiwn goroeswr: achosion arbennig

     4. 4.Pensiwn profedigaeth: goroeswyr

     5. 5.Cymudo pensiynau ar gyfer priodau, partneriaid sifil a phartneriaid enwebedig sy'n goroesi

    2. PENNOD 2 PENSIYNAU PLANT

     1. 6.Pensiwn plentyn

     2. 7.Pensiwn plentyn: cyfyngiadau a hyd

     3. 8.Swm pensiwn plentyn

     4. 9.Pensiwn profedigaeth: plant

     5. 10.Pensiwn i blentyn pan nad oes unrhyw bensiwn goroeswr yn cael ei dalu

     6. 11.Pensiwn plentyn mewn perthynas ag aelod â debyd pensiwn

     7. 12.Cymudo pensiwn plentyn

   5. RHAN 5 DYFARNDALIADAU YN SGIL MARWOLAETH

    1. 1.Grant marwolaeth

    2. 2.Grant marwolaeth ar ôl ymddeol

   6. RHAN 6 RHANNU PENSIWN YN SGIL YSGARU

    1. 1.Hawlogaeth aelod â chredyd pensiwn i gael pensiwn

    2. 2.Cymudo'r cyfan o fuddion credyd pensiwn

    3. 3.Cymudo rhan o fuddion credyd pensiwn

    4. 4.Cymhwyso rheolau cyffredinol

    5. 5.Grant marwolaeth ar ôl ymddeol: aelodau â chredyd pensiwn

   7. RHAN 7 PERSONAU WRTH GEFN

    1. 1.Dehongli Rhan 7

    2. 2.Parhad cyflogaeth

    3. 3.Dyfarndaliadau yn sgil marwolaeth neu anabledd parhaol

    4. 4.Personau wrth gefn nad ydynt yn ailddechrau cyflogaeth gyda'u cyn awdurdod

   8. RHAN 8 DYFARNU CWESTIYNAU AC APELAU

    1. 1.Dehongli Rhan 8

    2. 2.Dyfarniadau a phenderfyniadau gan awdurdod tân ac achub

    3. 3.Adolygu barn feddygol

    4. 4.Apelau yn erbyn penderfyniadau sydd wedi'u seilio ar gyngor meddygol

    5. 5.Apelau ynghylch materion eraill

   9. RHAN 9 ADOLYGU, ATAL A FFORFFEDU DYFARNDALIADAU

    1. 1.Adolygu pensiwn afiechyd

    2. 2.Canlyniadau'r adolygu

    3. 3.Atal pensiwn yn ystod cyfnod o wasanaeth fel diffoddwr tân

    4. 4.Atal talu pensiwn gohiriedig yn gynnar

    5. 5.Atal pensiwn yn sgil collfarnu am dramgwyddau penodol

    6. 6.Fforffedu dyfarndal

   10. RHAN 10 GWASANAETH CYMHWYSOL A GWASANAETH PENSIYNADWY

    1. 1.Gwasanaeth cymhwysol

    2. 2.Cyfrif gwasanaeth pensiynadwy

    3. 3.Gwasanaeth anghyfrifadwy

    4. 4.Cyfrif cyfnod o absenoldeb di-dâl

    5. 5.Cyfrif seibiant mamolaeth, seibiant tadolaeth a seibiant mabwysiadu, etc

    6. 6.Cyfrifo gwasanaeth pensiynadwy

   11. RHAN 11 TÅL PENSIYNADWY, CYFRANIADAU PENSIWN A PHRYNU GWASANAETH YCHWANEGOL

    1. PENNOD 1 TÅL PENSIYNADWY A CHYFRANIADAU PENSIWN

     1. 1.Tâl pensiynadwy

     2. 2.Tâl pensiynadwy terfynol

     3. 3.Cyfraniadau pensiwn

     4. 4.Cyfraniadau pensiwn dewisol yn ystod seibiant mamolaeth a seibiant mabwysiadu

    2. PENNOD 2 PRYNU GWASANAETH YCHWANEGOL

     1. 5.Prynu gwasanaeth ychwanegol

     2. 6.Dewis prynu gwasanaeth ychwanegol

     3. 7.Hyd y cyfnod talu cyfraniadau cyfnodol a rhoi terfyn cyn pryd ar eu talu

     4. 8.Rhoi'r gorau i gyfraniadau cyfnodol a'u hailgychwyn

     5. 9.Cyfraniadau cyfnodol ar gyfer cyfnodau o wasanaeth di-dâl neu absenoldeb di-dâl

     6. 10.Effaith prynu gwasanaeth ychwanegol drwy dalu cyfandaliad

   12. RHAN 12 TROSGLWYDDIADAU I MEWN AC ALLAN O'R CYNLLUN

    1. PENNOD 1 DEHONGLI RHAN 12 A HAWLOGAETH I GAEL TALIAD GWERTH TROSGLWYDDO

     1. 1.Dehongli Rhan 12

     2. 2.Yr hawlogaeth i gael taliad gwerth trosglwyddo

    2. PENNOD 2 TROSGLWYDDIADAU ALLAN O'R CYNLLUN

     1. 3.Ceisiadau am ddatganiadau hawlogaeth

     2. 4.Ceisiadau am daliadau gwerth trosglwyddo

     3. 5.Y dulliau y caniateir eu defnyddio i gymhwyso taliadau gwerth trosglwyddo

     4. 6.Cyfrifo symiau taliadau gwerth trosglwyddo

     5. 7.Effaith trosglwyddiadau allan

    3. PENNOD 3 TROSGLWYDDIADAU I MEWN I'R CYNLLUN

     1. 8.Ceisiadau am dderbyn taliad gwerth trosglwyddo o gynllun arall

     2. 9.Y weithdrefn ar gyfer ceisiadau o dan reol 8

     3. 10.Derbyn taliadau gwerth trosglwyddo

     4. 11.Cyfrifo gwasanaeth pensiynadwy a drosglwyddwyd i mewn

    4. PENNOD 4 TROSGLWYDDIADAU RHWNG AWDURDODAU CYMRU

     1. 12.Trosglwyddo hanes pensiwn o un awdurdod Cymreig i un arall

    5. PENNOD 5 PENSIYNAU A GAMWERTHWYD A THALIADAU ADFER

     1. 13.Dehongli Pennod 5

     2. 14.Pensiynau a gamwerthwyd

     3. 15.Cyfrifo swm y taliad adfer

   13. RHAN 13 CRONFA BENSIWN Y DIFFODDWYR TÅN

    1. 1.Cronfa Bensiwn y Diffoddwyr Tân: taliadau, derbyniadau a throsglwyddiadau

    2. 2.Taliadau a throsglwyddiadau i mewn i Gronfa Bensiwn y Diffoddwyr Tân

    3. 3.Trosglwyddiadau o Gronfa Bensiwn y Diffoddwyr Tân

    4. 4.Symiau gormodol: gwybodaeth

    5. 5.Symiau gormodol: y diffygion a amcangyfrifir

    6. 6.Symiau gormodol — gwargedion a amcangyfrifir

    7. 7.Symiau gormodol — diffygion gwirioneddol

    8. 8.Symiau gormodol — gwargedion gwirioneddol

    9. 9.Dyletswydd i ddarparu gwybodaeth

    10. 10.Dyletswydd i roi sylw i ganllawiau

   14. RHAN 14 TALU DYFARNDALIADAU

    1. 1.Yr awdurdodau sy'n gyfrifol am dalu dyfarndaliadau

    2. 2.Didynnu treth a ffioedd lwfans cydol oes

    3. 3.Talu dyfarndaliadau

    4. 4.Pensiynau o dan fwy nag un contract cyflogaeth

    5. 5.Taliadau ar gyfer pobl ifanc dan oed a phersonau sy'n analluog i reoli eu materion eu hunain

    6. 6.Talu dyfarndaliadau; darpariaeth atodol bellach

   15. RHAN 15 DARPARIAETHAU AMRYWIOL

    1. 1.Pensiynau lleiafswm gwarantedig, etc.

    2. 2.Pensiynau lleiafswm gwarantedig goroeswr

    3. 3.Gwybodaeth i awdurdodau

    4. 4.Datganiadau blynyddol o Fuddion

    5. 5.Marwolaeth diffoddwr tân wrth gefn neu ddiffoddwr tân gwirfoddol cyn bod Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2007 yn dod i rym

    6. 6.Marwolaeth diffoddwr tân wrth gefn neu ddiffoddwr tân gwirfoddol, a oedd yn gyflogedig cyn 6 Ebrill 2006, ar neu cyn 31 Mawrth 2007

   16. ATODIAD 1

    PENSIYNAU AFIECHYD

    1. 1.(1) Ac eithrio mewn achos y mae is-baragraff (2) yn...

    2. 2.Rhaid cyfrifo swm blynyddol pensiwn afiechyd haen uwch diffoddwr tân...

    3. 3.Rhaid cyfrifo swm blynyddol pensiwn afiechyd haen uwch aelod—

   17. ATODIAD 2

    APELAU I FWRDD CANOLWYR MEDDYGOL

    1. 1.(1) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (2), rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig...

    2. 2.(1) Ar ôl cael hysbysiad o apêl, rhaid i'r awdurdod...

    3. 3.(1) Rhaid i'r bwrdd gynnwys o leiaf dri ymarferydd meddygol...

    4. 4.(1) Cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl...

    5. 5.Os eir ar drywydd apêl, rhaid i'r bwrdd sicrhau bod...

    6. 6.(1) Yn ddarostyngedig i is-baragraff (4)— (a) rhaid i'r bwrdd...

    7. 7.(1) Pan fo'r naill barti neu'r llall yn bwriadu cyflwyno...

    8. 8.(1) Rhaid i'r bwrdd ddarparu i'r Cynulliad —

    9. 9.(1) Rhaid i'r canlynol gael eu talu i'r bwrdd a'r...

    10. 10.(1) Yn ddarostyngedig i baragraff 7(3) ac is-baragraffau (2) i...

    11. 11.Rhaid trin unrhyw hysbysiad, gwybodaeth neu ddogfen y mae gan...

  2. ATODLEN 2

   TREFNIADAU TROSIANNOL

   1. 1.Diffoddwyr tân rheolaidd a ddaeth yn aelodau o gynllun 1992 ar neu ar ôl 6 Ebrill 2006

   2. 2.Opsiynau ar gyfer aelodau gweithredol o Gynllun 1992

   3. 3.Cyfrifo'r gwasanaeth pensiynadwy a drosglwyddwyd i mewn

 7. Nodyn Esboniadol

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg:Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Rhagor o Adnoddau

Access essential accompanying documents and information for this legislation item from this tab. Dependent on the legislation item being viewed this may include:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel gwnaed fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill