YR ATODLENDIWYGIO'R FFURFLEN RAGNODEDIG

10.  Yng nghwestiwn 3.9 hepgorwch yr eitem ynglyn â chredyd treth person anabl.