xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

Offerynnau Statudol Cymru

2002 Rhif 808 (Cy.89)

LLYWODRAETH LEOL, CYMRU

Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithredol a Threfniadau Amgen) (Addasu Deddfiadau a Darpariaethau Eraill) (Cymru) 2002

Wedi'u gwneud

21 Mawrth 2002

Yn dod i rym

1 Ebrill 2002

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn gwneud y Gorchymyn canlynol drwy arfer y pwerau a roddwyd iddo gan adrannau 47, 105 a 106 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000(1), a'r holl bwerau eraill sy'n ei alluogi yn y cyswllt hwnnw: