Chwilio Deddfwriaeth

Mesur Gwastraff (Cymru) 2010

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol).

Cynlluniau rheoli gwastraff safle

12Cynlluniau rheoli gwastraff safle

(1)Caiff Gweinidogion Cymru drwy reoliadau wneud darpariaeth sy'n ei gwneud yn ofynnol i bersonau o ddisgrifiad penodedig–

(a)paratoi cynlluniau ar gyfer rheoli a gwaredu gwastraff a gëir wrth lunio disgrifiadau penodedig o weithiau yng Nghymru sy'n cynnwys adeiladu neu ddymchwel;

(b)cydymffurfio â'r cynlluniau hynny.

(2)Caiff rheoliadau gynnwys darpariaeth hefyd ynghylch–

(a)yr amgylchiadau y mae'n rhaid paratoi cynlluniau odanynt;

(b)cynnwys y cynlluniau;

(c)awdurdodau gorfodi mewn perthynas â chynlluniau a swyddogaethau'r awdurdodau hynny;

(d)cadw cynlluniau a'u dangos i awdurdodau gorfodi;

(e)y dull o wneud cynlluniau gan Weinidogion Cymru neu awdurdod gorfodi sy'n gosod gofynion ar bersonau o ddisgrifiad penodedig i dalu ffioedd neu daliadau eraill a godir fel cyfrwng i adennill y costau rhesymol a dynnir gan awdurdod gorfodi wrth gyflawni ei swyddogaethau o dan yr adran hon.

(3)Mae disgrifiadau o weithiau y caniateir eu pennu o dan is-adran (1) yn cynnwys (ymhlith pethau eraill) disgrifiad drwy gyfeirio at gost neu gost debygol y gweithiau hynny.

(4)Mae unrhyw reoliadau sydd wedi eu gwneud gan Weinidogion Cymru o dan adran 54 o Ddeddf Cymdogaethau Glân a'r Amgylchedd 2005 ac sydd mewn grym yn union cyn i'r Rhan hon ddod i rym yn cael effaith fel petaent wedi eu gwneud o dan yr adran hon ac adran 13.

(5)Yn yr adran hon, nid yw “Cymru” yn cynnwys unrhyw ran o'r môr sy'n gyfagos i Gymru.

13Tramgwyddau a chosbau

(1)Caiff Gweinidogion Cymru wneud darpariaeth drwy reoliadau–

(a)ar gyfer tramgwyddau mewn perthynas â methiant i gydymffurfio â darpariaeth a wnaed o dan adran 12;

(b)ar gyfer cosbau mewn perthynas â'r tramgwyddau hynny;

(c)ar gyfer rhyddhau o atebolrwydd am dramgwydd o dan baragraff (a) drwy dalu cosb benodedig i awdurdod gorfodi o dan adran 12;

(d)ynghylch y ffyrdd y caniateir i daliadau a wneir o dan baragraff (c) gael eu defnyddio gan awdurdodau gorfodi sy'n arfer swyddogaethau o dan adran 12.

(2)Ni chaniateir i'r rheoliadau greu tramgwyddau–

(a)y gellir eu cosbi â chyfnod yn y carchar, neu

(b)y gellir eu cosbi ar gollfarn ddiannod â dirwy sy'n fwy na £50,000.

(3)Ni chaniateir i'r rheoliadau greu tramgwyddau o fethu â chydymffurfio â darpariaeth a wneir o dan adran 12(2)(e) y gellir eu cosbi ar gollfarn ddiannod â dirwy sy'n fwy na lefel 5 ar y raddfa safonol.

14Sancsiynau sifil mewn cysylltiad â chynlluniau rheoli gwastraff safle

(1)Mae'r adran hon yn gymwys pan fo'r pŵer i wneud rheoliadau yn adran 13 wedi ei arfer neu'n cael ei arfer yn y fath fodd ag i greu tramgwydd.

(2)Caiff rheoliadau wneud darpariaeth, mewn perthynas ag awdurdod gorfodi, y gellid ei gwneud drwy orchymyn o dan Ran 3 o Ddeddf Gorfodi Rheoleiddiol a Sancsiynau 2008 (“RESA 2008”) fel pe byddai, at ddibenion Rhan 3 o'r Ddeddf honno–

(a)yr awdurdod gorfodi yn rheoleiddiwr, a

(b)y tramgwydd yn dramgwydd perthnasol mewn perthynas â'r rheoleiddiwr hwnnw.

(3)Ond mae adran 49(1) o RESA 2008 yn cael ei haddasu wrth ei chymhwyso i dramgwyddau a grëwyd gan y rheoliadau fel y bydd y cyfeiriad at “£20,000” i'w ddarllen fel cyfeiriad at “level 5 on the standard scale”.

(4)Mae adrannau 63 i 69 o RESA 2008 yn gymwys i ddarpariaeth a wneir o dan reoliadau o dan adran 13 neu yn rhinwedd y rheoliadau hynny fel y maent yn gymwys i ddarpariaeth a wneir o dan Ran 3 o RESA 2008 neu yn rhinwedd y Rhan honno.

(5)At ddibenion is-adran (4), mae'r cyfeiriadau at “regulator” yn adrannau 63 i 69 o RESA 2008 i'w darllen fel cyfeiriadau at awdurdod gorfodi.

(6)Yn yr adran hon, ystyr “awdurdod gorfodi” yw person sydd â swyddogaeth orfodi mewn perthynas â thramgwydd a grëwyd gan reoliadau o dan adran 13.

15Canllawiau

Rhaid i berson sy'n awdurdod gorfodi o dan adran 12 roi sylw i ganllawiau a roddir o bryd i'w gilydd gan Weinidogion Cymru pan fo'n arfer swyddogaethau awdurdod gorfodi.

16Ymgynghori

(1)Cyn gwneud unrhyw reoliadau o dan adran 12, rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori â'r canlynol–

(a)Asiantaeth yr Amgylchedd;

(b)pob awdurdod lleol;

(c)unrhyw bersonau y mae'n ymddangos iddynt eu bod yn cynrychioli buddiannau personau sy'n agored i fod yn ddarostyngedig i ddyletswyddau o dan y rheoliadau ac y mae Gweinidogion Cymru'n barnu eu bod yn briodol;

(d)unrhyw bersonau eraill y maent yn barnu eu bod yn briodol.

(2)At ddibenion is-adran (1), mae ymgynghoriad sydd wedi ei wneud cyn pasio'r Mesur hwn yn cael effaith fel pe bai wedi ei wneud ar ôl ei basio.

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Gweler y wybodaeth ychwanegol ochr yn ochr â’r cynnwys

Dangos Nodiadau Eglurhaol ar gyfer Adrannau: Yn arddangos rhannau perthnasol o’r nodiadau esboniadol wedi eu cydblethu â chynnwys y ddeddfwriaeth.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Testun a grëwyd gan yr adran o Lywodraeth Cynulliad Cymru oedd yn gyfrifol am destun y Mesur i esbonio beth mae’r Mesur yn ceisio ei wneud ac i wneud y Mesur yn hygyrch i ddarllenwyr nad oes ganddynt gymhwyster cyfreithiol. Mae Nodiadau Esboniadol yn cyd-fynd â holl Fesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill