Chwilio Deddfwriaeth

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009

Statws

Dyma’r fersiwn wreiddiol (fel y’i gwnaed yn wreiddiol).

 1. Testun rhagarweiniol

 2. RHAN 1 GWELLA LLYWODRAETH LEOL

  1. Ystyr “awdurdod gwella Cymreig”

   1. 1.Ystyr “awdurdod gwella Cymreig”

  2. Y ddyletswydd gyffredinol

   1. 2.Dyletswydd gyffredinol mewn perthynas â gwella

  3. Amcanion gwella

   1. 3.Amcanion gwella

  4. Gwella: materion atodol

   1. 4.Agweddau ar wella

   2. 5.Ymgynghori ynghylch y ddyletswydd gyffredinol a'r amcanion gwella

   3. 6.Y ddyletswydd gyffredinol, amcanion gwella ac ymgynghori: canllawiau

   4. 7.Agweddau ar wella: diwygio

  5. Dangosyddion perfformiad a safonau perfformiad

   1. 8.Dangosyddion perfformiad a safonau perfformiad

  6. Cydlafurio a gwella

   1. 9.Pwerau cydlafurio etc

   2. 10.Awdurdodau tân ac achub: pwerau dirprwyo

   3. 11.Ystyr “pwerau cydlafurio”

   4. 12.Dyletswyddau mewn perthynas â phwerau cydlafurio

  7. Cynllunio gwelliannau a gwybodaeth am welliannau

   1. 13.Casglu gwybodaeth sy'n gysylltiedig â pherfformiad

   2. 14.Defnyddio gwybodaeth am berfformiad

   3. 15.Cynllunio gwelliannau a chyhoeddi gwybodaeth am welliannau

  8. Rheoleiddwyr perthnasol a'u swyddogaethau

   1. 16.Ystyr “rheoleiddwyr perthnasol” a “swyddogaethau perthnasol”

  9. Archwiliadau ac asesiadau gwella

   1. 17.Gwybodaeth am welliannau a chynllunio ar gyfer gwella: archwilio

   2. 18.Asesiadau gwella

   3. 19.Adroddiadau archwilio ac adroddiadau asesu

   4. 20.Ymateb i adroddiadau adran 19

  10. Swyddogaethau eraill Archwilydd Cyffredinol Cymru

   1. 21.Arolygiadau arbennig

   2. 22.Adroddiadau am arolygiadau arbennig

   3. 23.Cydlynu archwiliad etc

   4. 24.Adroddiadau gwella blynyddol

   5. 25.Datganiad o arfer

   6. 26.Pwerau a dyletswyddau arolygwyr

   7. 27.Ffioedd

  11. Gweinidogion Cymru

   1. 28.Gweinidogion Cymru: cymorth i awdurdodau gwella Cymreig

   2. 29.Gweinidogion Cymru: pwerau cyfarwyddo etc

   3. 30.Pwerau cyfarwyddo: trefniadau cydlafurio

   4. 31.Pŵer Gweinidogion Cymru i addasu deddfiadau a rhoi pwerau newydd

   5. 32.Gorchmynion o dan adran 31: y weithdrefn

  12. Amrywiol ac atodol

   1. 33.Rhannu gwybodaeth

   2. 34.Y modd y mae gwybodaeth i'w defnyddio gan reoleiddwyr

   3. 35.Rhan 1: dehongli

   4. 36.Cyllid

 3. RHAN 2 STRATEGAETHAU CYMUNEDOL A CHYNLLUNIO CYMUNEDOL

  1. Cynllunio cymunedol

   1. 37.Cynllunio cymunedol

   2. 38.Ystyr “partneriaid cynllunio cymunedol”

  2. Strategaethau cymunedol

   1. 39.Llunio strategaeth gymunedol

   2. 40.Strategaethau cymunedol: dyletswydd adolygu

   3. 41.Adolygiadau o strategaeth gymunedol

   4. 42.Strategaethau cymunedol: monitro

   5. 43.Strategaethau cymunedol: gweithredu

  3. Cyfraniad y gymuned

   1. 44.Cynllunio cymunedol etc: cyfraniad y gymuned

  4. Gweinidogion Cymru

   1. 45.Cynllunio cymunedol etc: canllawiau

   2. 46.Cynllunio cymunedol etc: rôl Gweinidogion Cymru

  5. Dehongli

   1. 47.Rhan 2: dehongli etc

 4. RHAN 3 CYFFREDINOL

  1. 48.Canllawiau

  2. 49.Cyfarwyddiadau

  3. 50.Gorchmynion a rheoliadau

  4. 51.Diwygiadau canlyniadol etc a darpariaeth drosiannol a darpariaeth arbed

  5. 52.Diddymiadau

  6. 53.Cychwyn

  7. 54.Enw byr

  1. ATODLEN 1

   MÅN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL: RHAN 1

   1. 1.Deddf Llywodraeth Leol, Cynllunio a Thir 1980 (p. 65)

   2. 2.Yn adran 2, mewnosoder y canlynol ar ddiwedd is-adran (1)—...

   3. 3.Deddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992 (p. 5)

   4. 4.Yn adran 139A(2)(b), mewnosoder y canlynol ar y diwedd— or...

   5. 5.Yn adran 139C(1)(b), mewnosoder y canlynol ar y diwedd— or...

   6. 6.Yn is-adran 139D(1), yn lle paragraff (ca) rhodder y canlynol—...

   7. 7.Deddf y Comisiwn Archwilio 1998 (p. 18)

   8. 8.Yn adran 47A (adroddiadau sy'n ymwneud â pherfformiad awdurdodau lleol...

   9. 9.Deddf Llywodraeth Leol 1999 (p. 27)

   10. 10.Yn adran 1 (awdurdodau gwerth gorau) hepgorer is-adrannau (1)(k), (6)...

   11. 11.Yn adran 2 (pŵer i estyn neu ddatgymhwyso: Ysgrifennydd Gwladol)...

   12. 12.Yn adran 3A (cyfraniad cynrychiolwyr lleol) hepgorer is-adran (3)(b).

   13. 13.Yn adran 10 (arolygiadau) hepgorer is-adran (5)(a).

   14. 14.Yn adran 10A (arolygiadau: Archwilydd Cyffredinol Cymru) hepgorer is-adrannau (1)(a)...

   15. 15.Yn adran 13A (adroddiadau am arolygiadau o dan adran 10A)...

   16. 16.Yn adran 15 (pwerau Ysgrifennydd Gwladol) hepgorer is-adran (2)(aa).

   17. 17.Yn adran 16 (pŵer Ysgrifennydd Gwladol i addasu deddfiadau a...

   18. 18.Yn adran 19(5) (contractau: eithrio ystyriaethau anfasnachol), mewnosoder y canlynol...

   19. 19.Yn adran 23(4)(za) (cyfrifon) hepgorer y geiriau “Welsh best value...

   20. 20.Yn adran 25(2) (cydlynu arolygiadau etc) hepgorer baragraff (d).

   21. 21.Yn adran 28(2) (gorchmynion a rheoliadau) hepgorer “6, 7”.

   22. 22.Yn adran 29 (addasiadau ar gyfer Cymru)—

   23. 23.Deddf Llywodraeth Leol 2003 (p. 26)

   24. 24.Yn adran 36(1) (grantiau mewn cysylltiad â dynodi ar gyfer...

   25. 25.Yn adran 36A (grantiau gan Weinidogion y Goron mewn cysylltiad...

   26. 26.Yn adran 36B (grantiau gan Weinidogion Cymru mewn cysylltiad ag...

   27. 27.Yn adran 93(9) (pŵer i godi tâl am wasanaethau dewisol)...

   28. 28.Yn adran 95(7) (pŵer i fasnachu mewn gweithgareddau sy'n gysylltiedig...

   29. 29.Yn adran 97(11) (pŵer i addasu deddfiadau mewn cysylltiad â...

   30. 30.Yn adran 101 (materion trosglwyddo staff: cyffredinol)—

   31. 31.Yn adran 124 (dehongli cyffredinol) ar ôl y diffiniad o...

   32. 32.Deddf Gwasanaethau Tân ac Achub 2004 (p. 21)

   33. 33.Ar ôl is-adran (2) mewnosoder— (3) Subsection (1) does not...

   34. 34.Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (p. 23)

   35. 35.Yn adran 41(1) (astudiaethau i wella darbodaeth etc mewn gwasanaethau)...

   36. 36.Yn adran 54 (cyfyngiad ar ddatgelu gwybodaeth)—

  2. ATODLEN 2

   MÅN DDIWYGIADAU A DIWYGIADAU CANLYNIADOL: RHAN 2

   1. 1.Deddf Llywodraeth Leol 2000 (p. 22)

   2. 2.Yn adran 2 (hyrwyddo llesiant)— (a) yn is-adran (3) ar...

   3. 3.Yn adran 4 (strategaethau i hyrwyddo llesiant)—

   4. 4.Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (p. 5)

   5. 5.Yn lle is-adran (5)(d) ac (e) rhodder—

   6. 6.Yn lle is-adran (7) rhodder— A community strategy is relevant...

  3. ATODLEN 3

   DARPARIAETH DROSIANNOL AC ARBEDION

   1. 1.Deddf Llywodraeth Leol 2000 (p. 22)

   2. 2.Nid yw'r diwygiadau'n gymwys i awdurdod lleol hyd onid yw'r...

   3. 3.Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (p. 5)

   4. 4.Mewn perthynas ag awdurdod cynllunio lleol sy'n gyngor sir neu'n...

   5. 5.Er nad yw'r diwygiadau'n gymwys yn rhinwedd paragraff 4, mae...

   6. 6.Mewn perthynas ag awdurdod cynllunio lleol sy'n awdurdod Parc Cenedlaethol,...

   7. 7.Er nad yw'r diwygiadau'n gymwys yn rhinwedd paragraff 6, mae...

   8. 8.Strategaethau Cymunedol a lunnir o dan adran 4 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000

   9. 9.Yn lle paragraff (a) o is-adran (3) rhodder — in...

  4. ATODLEN 4

   DIDDYMIADAU

Yn ôl i’r brig

Options/Help

Print Options

Close

Mae deddfwriaeth ar gael mewn fersiynau gwahanol:

Y Diweddaraf sydd Ar Gael (diwygiedig):Y fersiwn ddiweddaraf sydd ar gael o’r ddeddfwriaeth yn cynnwys newidiadau a wnaed gan ddeddfwriaeth ddilynol ac wedi eu gweithredu gan ein tîm golygyddol. Gellir gweld y newidiadau nad ydym wedi eu gweithredu i’r testun eto yn yr ardal ‘Newidiadau i Ddeddfwriaeth’. Dim ond yn Saesneg y mae’r fersiwn ddiwygiedig ar gael ar hyn o bryd.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed) - Saesneg: Mae'r wreiddiol Saesneg fersiwn y ddeddfwriaeth fel ag yr oedd pan gafodd ei deddfu neu eu gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Gwreiddiol (Fel y’i Deddfwyd neu y’i Gwnaed)-Cymraeg:Y fersiwn Gymraeg wreiddiol o’r ddeddfwriaeth fel yr oedd yn sefyll pan gafodd ei deddfu neu ei gwneud. Ni wnaed unrhyw newidiadau i’r testun.

Close

Dewisiadau Agor

Dewisiadau gwahanol i agor deddfwriaeth er mwyn gweld rhagor o gynnwys ar y sgrin ar yr un pryd

Close

Nodiadau Esboniadol

Testun a grëwyd gan yr adran o Lywodraeth Cynulliad Cymru oedd yn gyfrifol am destun y Mesur i esbonio beth mae’r Mesur yn ceisio ei wneud ac i wneud y Mesur yn hygyrch i ddarllenwyr nad oes ganddynt gymhwyster cyfreithiol. Mae Nodiadau Esboniadol yn cyd-fynd â holl Fesurau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Close

Rhagor o Adnoddau

Gallwch wneud defnydd o ddogfennau atodol hanfodol a gwybodaeth ar gyfer yr eitem ddeddfwriaeth o’r tab hwn. Yn ddibynnol ar yr eitem ddeddfwriaeth sydd i’w gweld, gallai hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • slipiau cywiro
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill
Close

Rhagor o Adnoddau

Defnyddiwch y ddewislen hon i agor dogfennau hanfodol sy’n cyd-fynd â’r ddeddfwriaeth a gwybodaeth am yr eitem hon o ddeddfwriaeth. Gan ddibynnu ar yr eitem o ddeddfwriaeth sy’n cael ei gweld gall hyn gynnwys:

 • y PDF print gwreiddiol y fel deddfwyd fersiwn a ddefnyddiwyd am y copi print
 • slipiau cywiro

liciwch ‘Gweld Mwy’ neu ddewis ‘Rhagor o Adnoddau’ am wybodaeth ychwanegol gan gynnwys

 • rhestr o newidiadau a wnaed gan a/neu yn effeithio ar yr eitem hon o ddeddfwriaeth
 • manylion rhoi grym a newid cyffredinol
 • pob fformat o’r holl ddogfennau cysylltiedig
 • dolenni i ddeddfwriaeth gysylltiedig ac adnoddau gwybodaeth eraill